Legislativní novinky s komentářem - Zákon o registru smluv

Vydáno: 3 minuty čtení

Dne 24.11.2015 byl Poslaneckou sněmovnou schválen zákon č. 340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zkráceně také zákon o registru smluv. Zákon o registru smluv nabyde účinnosti dne 1.7.2016. Tento zákon zakládá a upravuje registr smluv jako součást portálu veřejné správy a jeho hlavním cílem je snaha o omezení korupce skrze povinnost zveřejňovat v elektronické podobě smlouvy uzavírané písemnou formou, které se budou týkat nakládání s veřejným majetkem a s veřejnými prostředky, bude-li hodnota plnění přesahovat 50 000 Kč bez DPH právě ve veřejně přístupném registru smluv (dále jen „RS“), jehož správcem bude Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „správce RS).

Legislativní novinky s komentářem
JUDr.
Lucie
Miškovská
Mgr.
Petra
Berrová
Zákon o registru smluv ukládá povinnost zaslat smlouvu podléhající uveřejnění správci RS bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření. Smlouvy budou zasílány do datové schránky zřízené k tomuto účelu správcem RS prostřednictvím elektronického formuláře uveřejněného správcem RS na portálu veřejné správy. Smazání zveřejněného záznamu nebude možné provést žádným automatickým procesem. Pokud budou existovat důvody pro odstranění zveřejněného záznamu, bude třeba kontaktovat správce RS a uvést důvody pro odstranění záznamu z RS.
Povinnost uveřejňovat uzavřené smlouvy budou mít nejen stát a územní samosprávné celky, ale i právnické osoby jimi zřizované, včetně veřejných vysokých škol, České televize a Českého rozhlasu apod. Trvalou výjimku z povinnosti zveřejňovat smlouvy v RS dostaly obce, které nevykonávají rozšířenou působnost a které by takovou povinností byly nadměrně administrativně zatíženy, jelikož řada z nich ani nedisponuje dostatečným úřednickým aparátem. Dále se povinnosti zveřejňovat smlouvy v RS vyhnou společnostem s většinovým podílem státu, krajů a obcí, jejichž akcie se obchodují na burze; tato povinnost se rovněž nebude vztahovat na smlouvy zdravotních pojišťoven se zdravotnickými zařízeními, neboť to již upravuje tzv. transparenční novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Trvalá výjimka se vztahuje i na šest institucí s tzv. chráněnými rozpočtovými kapitolami, o nichž kvůli nezávislosti nerozhoduje vláda, ale rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny ČR. Jde o Poslaneckou sněmovnu, Senát, Kancelář prezidenta republiky, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář veřejného ochránce práv.
Smlouvy podléhající uveřejnění v RS budou nabývat účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Zákon pamatuje i na výjimečné případy, kdy bude nutné, aby smlouva byla účinná již při uzavření. Jedná se např. o smlouvy, které budou uzavřeny za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy bezprostředně hrozící v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí, v těchto případech tak účinnost smluv nebude podmíněna jejich uveřejněním v RS.
Zákon dále zavádí jako sankci za případné nedodržení povinnosti uveřejnit smlouvu pravidlo, podle kterého v případě, že smlouva podléhající uveřejnění v RS nebude uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, pak bude platit, že je zrušena od počátku. Zmíněné pravidlo se však podle závěrečných pravidel bude vztahovat až na smlouvy uzavřené 1. července 2017 a poté, začne tedy platit až od poloviny následujícího roku.
Jak již bylo výše uvedeno, hlavním záměrem zákonodárce při přijetí tohoto zákona byla snaha posílit veřejnou kontrolu nad nakládáním s majetkem státu, krajů, obcí a dalších veřejnoprávních subjektů tak, aby s veřejnými prostředky bylo disponováno zodpovědně a transparentně.