Zaúčtování vyčerpané dotace

Vydáno: 1 minuta čtení

Přebrala jsem účetnictví spolku, ve kterém se proúčtovaly provozní náklady, na které měla být poskytnuta dotace ve výši 700 000 Kč v roce 2014. Bohužel se nesplnily podmínky dotace ze státního rozpočtu, a ta byla v plné výši krácena. Mezitím si na plnou výši dotace vzal spolek krátkodobou půjčku od města splatnou do konce roku 2014. Bylo účtováno o půjčce MD 221/D 249 a časově rozlišená vyčerpaná dotace MD 388/D 691. V roce 2015 se vytvořil s městem splátkový kalendář na 7 let splácení půjčky. Finanční výpomoc bych přeúčtovala na dlouhodobou a zrušila proúčtování časového rozlišení. Je postup správný a jaké účty použít?

Zaúčtování vyčerpané dotace
Blažena
Petrlíková,
ID 15879
Odpověď:
Váš návrh na postup účtování lze přijmout. V případě přeúčtování z krátkodobých závazků v účtové třídě 2 na závazky dlouhodobé v účtové třídě 9 lze použít ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Citujeme:
„Tam, kde účetní jednotka může volit mezi více možnostmi dané účetní metody a zvolená možnost by zastírala skutečný stav, je účetní jednotka povinna zvolit jinou možnost, která skutečnému stavu odpovídá. Pokud dojde ve výjimečných případech k tomu, že použití účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy bude neslučitelné s povinností podle odstavce 1, postupuje účetní jednotka odchylně tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz.“

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví