Účetní závěrka podnikatelů za účetní období započaté v roce 2016, 2. část

Vydáno: 68 minut čtení
Účetní závěrka podnikatelů za účetní období započaté v roce 2016 (2. část)
Ing.
Jiří
Koch
Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty (v praxi se používá označení „výsledovka“) je uspořádáním položek výnosů, nákladů a výsledku hospodaření účetní jednotky. Úkolem tohoto výkazu je poskytovat informace o finanční výkonnosti vykazující účetní jednotky za vykazované účetní období, tj. od prvního do posledního dne účetního období. Struktura tohoto výkazu se změnila podstatně více než v případě rozvahy.
V § 3a odst. 3 vyhlášky je stanoven
výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
, který zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 2 (druhové členění) nebo č. 3 (účelové členění).
Sestavuje ho účetní jednotka, která je obchodní společností bez ohledu na kategorii účetní jednotky
, a dále z ostatních účetních jednotek (družstva, právnické osoby, fyzické osoby, svěřenské fondy podle občanského zákoníku aj.) ta, která je velkou účetní jednotkou, střední účetní jednotku, nebo malou či mikro účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
V § 3a odst. 4 se pro účetní jednotky, které
nejsou obchodními společnostmi
(družstva, svěřenské fondy, fyzické osoby apod.) a jsou zároveň malými nebo mikro účetními jednotkami, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, umožňuje sestavit
zkrácený výkaz zisku a ztráty
ve zjednodušeném rozsahu jako dosud (viz § 4 odst. 9 znění vyhlášky před novelou). To znamená, že výkaz zisku a ztráty zahrnuje pouze položky označené římskými číslicemi (výnosy) a písmeny (náklady) a výpočtové položky. V této souvislosti podotýkáme, že podle § 21a odst. 9 novely zákona o účetnictví všechny malé a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, jsou osvobozeny od povinnosti zveřejňovat výkaz zisku a ztráty. Z toho však nelze dovozovat, že výkaz zisku a ztráty není součástí účetní závěrky, takže se nemusí vypracovávat (viz § 18 odst. 1 zákona o účetnictví). V neposlední řadě
je účetní závěrka povinnou přílohou přiznání k dani z příjmů právnických osob
, a to v souladu s § 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), s ohledem na § 23 odst. 2 ZDP, kdy se pro zjištění základu daně u poplatníků, kteří vedou účetnictví, vychází z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta) a § 23 odst. 10 ZDP, který stanoví, že pro zjištění základu daně se vychází z účetnictví vedeného podle zvláštního předpisu. Rovněž úvěrující banka zpravidla vyžaduje účetní výkazy v plném rozsahu, atd.
Pořadí, názvy a označení položek výkazu zisku a ztráty jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3 vyhlášky.
Záleží na účetní jednotce, zda se rozhodne sestavit výkaz zisku a ztráty v druhovém členění, nebo výkaz zisku a ztráty v účelovém členění
. V naprosté většině se účetní jednotky tradičně přikloní ke druhovému členění mimo jiné i z toho důvodu, že druhová struktura umožňuje lépe analyzovat vývoj nákladů a výnosů a odhadovat budoucí peněžní toky. Účelové členění nákladů zajistí účetní jednotce členění podle odpovědnostních středisek, činností, výkonů atd., například prostřednictvím vnitropodnikového účetnictví anebo analytického členění. Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění se liší od výkazu zisku a ztráty v druhovém členění pouze v rámci položek provozního výsledku hospodaření, u finančního výsledku hospodaření je struktura obdobná.
Ani v novelizované podobě výkazu zisku a ztráty na první pohled nevidíme celkové náklady či celkové výnosy. Výkaz naopak detailně informuje o struktuře výsledku hospodaření v provozní a finanční části; mimořádná část je od 1. ledna 2016 zrušena.
Struktura zkráceného výkazu zisku a ztráty (ve druhovém členění):
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb
II.
A. Výkonová spotřeba
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)
C. Aktivace (-)
D. Osobní náklady
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti
III. Ostatní provozní výnosy
F. Ostatní provozní náklady
* Provozní výsledek hospodaření (+/-)
IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly
G. Náklady vynaložené na prodané podíly
V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
J. Nákladové úroky a podobné náklady
VII. Ostatní finanční výnosy
K. Ostatní finanční náklady
* Finanční výsledek hospodaření (+/-)
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
L. Daň z příjmů
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.
Obsahové vymezení některých položek výkazu zisku a ztráty
je uvedeno v § 20–38 vyhlášky.
Některé vybrané položky ve výkazu zisku a ztráty
V § 20 s nadpisem „Náklady vynaložené na prodané zboží“ v souvislosti se zrušením odst. 1 (dosavadní položka „+ Obchodní marže“) se vymezuje položka s novým názvem
„A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží“
, která obsahuje náklady související s pořízením prodaného zboží v návaznosti na ocenění úbytku prodaného zboží (přiřazený účet
504
). Stávající položku „II. Výkony“ a výpočtové položky „+ Obchodní marže“ a „+ Přidaná hodnota“ nový výkaz neobsahuje. Z uživatelského hlediska lze poznamenat, že přidanou hodnotu je stále možné dopočítat, obchodní marže u účetních jednotek, sestavujících účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu zjistitelná není.
Nové znění § 21 vymezuje položku
„A.3. Služby“
, která obsahuje náklady související s dodanými službami, například náklady na opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci, nájemné a náklady na pořízení drobného nehmotného majetku (přesun obsahu položky „Služby“ z § 22 před novelou). Přiřazenými účty mohou být účty
511
,
512
,
513
,
518
.
Významná změna je obsahem § 22 a 23 novely vyhlášky. Spočívá ve
změně metody o účtování změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
.
V § 22 se stanoví obsahové vymezení položky
„B. Změna stavu zásob vlastní činnosti“
. Tato položka obsahuje náklady či snížení nákladů z titulu přírůstku nebo úbytku zásob vlastní činnosti v průběhu běžného účetního období; může mít i zápornou hodnotu. O změně nedokončené výroby, polotovarů, výrobků a mladých a ostatních zvířat a jejich skupin je účtováno prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 58 přejmenované na
„Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace“
. O přírůstku zásob je účtováno ve prospěch příslušného účtu nákladů účtové skupiny 58, o úbytku zásob je účtováno na vrub tohoto účtu. Jde tedy o korekci nákladů. Dosud se tyto skutečnosti účtovaly prostřednictvím výnosových účtů, což ovlivňovalo obrat a zkreslovalo například ukazatele finanční analýzy. Změna účtování využívá „uvolněnou“ účtovou skupinu 58 v souvislosti se zrušením samostatného vykazování mimořádných nákladů ve výkazu zisku a ztráty.
Obdobné je to u aktivace.
O aktivaci není účtováno jako o výnosech, ale je o ni účtováno jako o snížení nákladů ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 58
. Vymezení položky
„C. Aktivace“
je obsahem § 23. Tato položka obsahuje snížení nákladů v provozní oblasti z titulu vytvoření zásob nebo dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastní činností; o nákladech souvisejících s vytvořením těchto aktiv je účtováno jako o snížení nákladů ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny
58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
. Tato položka má zápornou hodnotu.
Účtové skupiny
61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti
a
62 – Aktivace
se zrušují
. Účetní jednotka v rámci přejmenované účtové skupiny 58 zřídí například syntetické účty:
581 – Změna stavu nedokončené výroby
582 – Změna stavu polotovarů
583 – Změna stavu výrobků
584 – Změna stavu zvířat
585 – Aktivace materiálu a zboží
586 – Aktivace vnitropodnikových služeb
587 – Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
588 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku