Zapisujeme spolek do rejstříku, 1. část

Vydáno: 25 minut čtení

V souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů došlo v praxi k poměrně četným změnám. Mezi ně patří i změna v evidenci spolků (dříve občanských sdružení) a zápisech změn.

Zapisujeme spolek do rejstříku - I. část
Mgr.
Václav
Dobrozemský
S účinností od 1.1.2014 jsou spolky zapsány ve spolkovém rejstříku namísto v dosavadní evidenci občanských sdružení, kterou vedlo Ministerstvo vnitra ČR. Konkrétní lhůty pro převedení dat a předání spisů na krajské soudy, které spolkový rejstřík vedou, stanovil zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „ZVR“). Do nově vytvořeného spolkového rejstříku tak byla automaticky zapsána všechna občanská sdružení existující k 31.12.2013. Tyto subjekty se dle § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), považují za spolky. podle tohoto zákona. Organizační jednotky občanských sdružení oprávněné jednat svým jménem se považují za pobočné spolky (§ 3045 odst. 2 OZ).
Vzhledem k tomu, že rejstříkové řízení je formalizované soudní řízení, návrh se vyplňuje na předepsaném formuláři a zapisované skutečnosti je třeba dokládat příslušnými listinami. V tomto ohledu přinesla změna právní úpravy komplikace a zvýšenou administrativu, a to zejména pro malé spolky. Naopak jako jednoznačné pozitivum lze uvést, že i spolky (resp. všechny subjekty soukromého práva) jsou nyní zapsány ve veřejném, tj. obecně přístupném rejstříku. Bude tedy existovat veřejně přístupný údaj o tom, že spolek existuje, kde sídlí a kdo je oprávněn ho zastupovat. Údaje jsou tak kdykoliv a komukoliv dostupné a ověřitelné, a to na adrese www.justice.cz, včetně možnosti pořizovat z rejstříku opisy a výpisy.
Dle § 126 odst. 1 OZ právnická osoba vzniká zápisem do veřejného rejstříku.
 
Návrh na zápis
ZVR předpokládá formulářové soudní řízení, tedy povinnost podávat návrhy na zápis na formuláři. Náležitosti stanoví vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek.
Návrh se podává prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře na internetových stánkách Ministerstva spravedlnosti, www.justice.cz. K vyplnění lze použít inteligentní formulář, který umožňuje částečnou kontrolu zadaných údajů. Z právních předpisů však nelze dovodit, že návrh lze podat (zpracovat, vyplnit) pouze elektronicky, pomocí inteligentního formuláře. Z toho lze usuzovat, že formulář zveřejněný na stránkách Ministerstva spravedlnosti může být vyplněn rukou, na psacím stroji nebo na počítači pomocí programu pracujícího s formátem PDF.1)
Níže budou uvedeny a okomentovány jednotlivé rubriky návrhu.
&n