Výplata podílu z fondu oprav

Vydáno: 2 minuty čtení

Společenství vlastníků jednotek uzavřelo v letošním roce úvěr, ze kterého bylo uhrazeno zateplení domu a výměna oken. Úvěr je splácen z fondu oprav, do kterého vlastníci přispívají. Vzhledem k tomu, že někteří vlastníci již měli například okna vyměněná z dřívější doby a tuto výměnu provedli na vlastní náklady, rozhodli se vlastníci na shromáždění, že tato výměna jim bude refundována, a to jednorázovou výplatou z fondu oprav. Odborná firma propočetla dle příspěvků do fondu oprav výši vrácené částky. Tito vlastníci se pak budou nadále podílet na splácení úvěru jako všichni ostatní, tzn. pravidelnou měsíční platbou do fondu oprav. Jak zaúčtovat tuto jednorázovou výplatu? Je tato výplata z fondu oprav pro uvedené vlastníky příjmem, na který jim musí být vystaveno potvrzení pro zúčtování daně z příjmu? Pokud ano, mohou si vlastníci uplatnit jako proti-náklad prokazatelné náklady z dřívějších let, které na výměnu použili?

Výplata podílu z fondu oprav
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 15704
Odpověď:
Co se týká příjmů, které jsou vyplaceny jednotlivým vlastníkům, předpokládám fyzickým osobám, z fondu oprav, domnívám se, že tento příjem nelze posoudit jako příjem, který není předmětem daně, ani příjem, který je osvobozen od daně. Pokud se jedná o výplatu z fondu oprav jako určitou formu odměny či
kompenzace
za dříve vynaložené finanční prostředky, domnívám se, že nezbývá, než tento příjem posoudit jako ostatní příjem podle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Jak vyplývá z § 10 odst. 4 ZDP, základem daně (dílčím základem daně) je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Z toho důvodu není, podle mého názoru, možné, aby byl tento příjem snížen o výdaje, které byly dříve vynaloženy na výměnu oken, případně jiné úpravy, které jsou realizovány až nyní. Jako určitou možnost vidím aplikaci ustanovení § 23 odst. 4 písm. e) ZDP, podle kterého se do základu daně nezahrnují částky zaúčtované do příjmů (výnosů), pokud přímo souvisejí s výdaji (náklady) neuznanými jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů). Obdobně postupují poplatníci fyzické osoby, kteří nevedou účetnictví. Domnívám se ale, že toto ustanovení má dopadat spíše na jiné případy a jeho aplikace v uváděné souvislosti je poněkud diskutabilní.
Co se týká zaúčtování, podle mého názoru se jedná o případ, který by měl být zaúčtován rozvahově, tj. jako snížení fondu oprav a souvztažně jako závazek vůči příslušným vlastníkům. Nejedná se o náklad společenství vlastníků.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů