Výpověď zaměstnanci jmenovanému do vedoucí funkce

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme příspěvková organizace založená územním samosprávným celkem (dále jen „ÚSC“). Se zaměstnancem byla uzavřena pracovní smlouva na pozici učitel, následně byl tento zaměstnanec jmenován do funkce vedoucího pracovníka, následně (ještě v r. 2006) s ním byla uzavřena dohoda o možnosti odvolání z vedoucího pracovního místa ve smyslu ustanovení § 73 odst. 2 v návaznosti na § 33 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce , v platném znění (dále jen „zákoník práce “). V dohodě je ujednáno, že zaměstnavatel může zaměstnance z funkce, do které byl jmenován kdykoliv odvolat, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Svého pracovního místa se může také vzdát. Pokud nebude v písemném odvolání uveden pozdější den, výkon práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance končí dnem následujícím po doručení odvolání. Je dohoda sepsána správně v souladu se zákoníkem práce ? Vzhledem k tomu, že jsme příspěvková organizace, není v dohodě chyba a místo § 73 odst. 2 zákoníku práce neměl tam být odst. 1? Pokud tam měl být uveden odst. 1, je dohoda platná? Může zaměstnavatel odvolat svého vedoucího zaměstnance bez uvedení důvodu? Vedoucí zaměstnanec opakovaně upozorňoval na nevýhodné postupy nadřízeného, které vedly k neefektivnímu hospodaření a porušování vnitřních směrnic a upozornil na to i odborovou organizaci. V tom bude také pravý důvod jeho odvolání. Jaké možnosti obrany má odvolaný zaměstnanec? Jmenovací dekret vystavil a podepsal ředitel, statutární orgán a je tam uvedeno: „v návaznosti na pravomoc danou mi § 131 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. , v patném znění jmenuji Vás tímto do funkce“ ... atd.

Výpověď zaměstnanci jmenovanému do vedoucí funkce