Snížení základu daně u spolku

Vydáno: 1 minuta čtení

Spolek jako veřejně prospěšný poplatník může uplatnit snížení základu daně podle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), až o 30%, maximálně však o 1 000 000 Kč, pokud budou tyto prostředky použity ke krytí nákladů v následujících třech letech. Pochopila jsem správně, pokud bude základ daně na řádku 200 přiznání k dani z příjmů právnických osob např. 3 000 000 Kč, mohu snížit základ o 30% 900 000 Kč ř. 251 a potom základ daně ř. 270 bude 2 100 000 Kč, 19% daň ř. 290 bude 399 000 Kč?

Snížení základu daně u spolku
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 14928
Odpověď:
Spolek jako veřejně prospěšný poplatník má možnost uplatnit snížení základu daně podle § 20 odst. 7 ZDP s tím, že patří mezi veřejně prospěšné poplatníky, u kterých platí v tomto směru lhůta tří let. Základ daně snížený podle § 34 ZDP může dále snížit až o 30%, maximálně však o 1 000 000 Kč, v případě, že 30% snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně. Úvaha obsažená v zadání dotazu je správná, snížení základu daně se uvádí na řádku č. 251, pokud tedy na řádku č. 200 jako základ daně bude vykázána částka 3 000 000 Kč, 30% snížení představuje 900 000 Kč, což je částka mezi hraničními limity 300 000 Kč a 1 000 000 Kč. Základ daně po snížení uvedený na řádku č. 270 bude činit 2 100 000 Kč a daň při sazbě 19% potom 399 000 Kč (řádek č. 290).
Jenom doplňme, že pokud poplatník nedodrží podmínky pro snížení základu daně, je povinen postupovat podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 9 ZDP a odpovídajícím způsobem základ daně zvýšit.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů