Jak dál při kontrole veřejných financí?

Vydáno: 20 minut čtení

Bude realizována účinná kontrola veřejných financí? Původně jsem chtěla toto provokující prohlášení dát do nadpisu článku, ale pak zvítězila povinnost být korektní. Dodržení zásady korektnosti je nutné také v zájmu stručnosti, neboť jenom za těchto okolností může být čtenáři, který danou problematiku sleduje, podána transparentní informace. Ostatně obecně je známo, že návrh nového zákona o integrovaném systému řízení a kontroly (jak byl návrh přesněji nazván) se již nepřijatelně dlouho a velmi obtížně rodí a nelze s určitostí říci, co v něm po všech těch peripetiích zůstane z původních myšlenek zachováno. V tomto časovém okamžiku bude tedy účelné přidržovat se oficiálních dokumentů a prohlášení, s přípustnou mírou projevené kritiky k některým jevům, které celý proces tvorby a zejména projednávání provázejí.

Jak dál při kontrole veřejných financí?
Ing.
Danuše
Prokůpková,
OSVČ KAČR 0712
 
Kontrolní prostředí
O provádění kontrolní činnosti různě organizovanými kontrolními subjekty se toho totiž (i v našem časopisu) již hodně napsalo, přesto pro rychlou orientaci a na úvod trochu té „latiny“. Výstavba kontrolních systémů je dávána do souvislosti s celkovou charakteristikou kontrolního prostředí.
„Kontrolní prostředí“
se ve stručnosti chápe jako celkový postoj, informovanost a činnost statutárních orgánů a vedení organizace. To platí, ať již jde o kontrolu a její význam uvnitř dané organizované jednotky, nebo kontrolu, kterou budeme vnímat jako prostředí vytvořené v rámci České republiky. Silné kontrolní prostředí může
výrazně podpořit
konkrétní řídící a kontrolní postupy uspořádané formou zpětné vazby. Zdůrazňuji opakovaně myšlenku, že potřeba kvalitního řídícího a kontrolního systému by měla být vyvolána především naší vnitřní potřebou.
Tuto potřebu pociťujeme silněji než kdy jindy, neboť souvisí se změnami spojenými s reformou veřejných rozpočtů, kdy na počátku stojí realizovaná
reforma účetnictví veřejných financí
, a dalšími událostmi, kterými veřejné rozpočty v současné době procházejí. Z toho důvodu je „na stole?“ nový návrh zákona o finančním (integrovaném) řízení a kontrole, který má nahradit dosavadní zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), neboť současná právní úprava kontrolních postupů při provádění zejména kontrolních činností orgány veřejné správy je shledávána jako značně nepřehledná, nejednoznačná, roztříštěná, nejednotná, mnohdy duplicitní, či naopak neúplná nebo nepřesná atd., což způsobuje mimo jiné především právní nejistotu adresátů jak příslušných norem, tak, a to je vážnější, ohrožuje věrohodnost výstupů z různě organizovaných kontrol.
 
Účel nového zákona
Obecným účelem návrhu zbrusu nového zákona je dosáhnout s použitím v něm