Obecná povinnost mlčenlivosti zaměstnanců obce

Vydáno: 15 minut čtení

Přestože povinnost mlčenlivosti je stanovena v celé řadě právních předpisů, zdaleka ne všechny profese a všichni zaměstnanci věnují této problematice náležitou pozornost. V případě, že se na daného zaměstnance nevztahuje žádný zvláštní předpis, povinnost mlčenlivosti obvykle opomíjí, a to navzdory tomu, že existuje obecně stanovená povinnost mlčenlivosti obsažená v zákoně č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Povědomí o tom, že porušení mlčenlivosti může vyústit až v trestní stíhání podle § 180 zákona č. 40/2009 Sb. , trestní zákoník , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník “), který se zabývá neoprávněným nakládáním s osobními údaji, je minimální.

Obecná povinnost mlčenlivosti zaměstnanců obce
JUDr.
Eva
Janečková
 
Definice
Definice mlčenlivosti není v českém právním řádu obsažena, a je tedy třeba vycházet z obecného chápání tohoto pojmu.
Mlčenlivostí lze rozumět povinnost konkrétní fyzické osoby jednat takovým způsobem, aby se chráněné informace (zde osobní údaje) nedozvěděla třetí osoba, která k tomu není oprávněna.
Dodržování povinnosti mlčenlivosti je především spojeno s očekávanou pasivitou konkrétní fyzické osoby, s jejím nekonáním, resp. zdržením se určitého jednání.1)
Explicitně je povinnost mlčenlivosti uvedena v § 15 zákona o ochraně osobních údajů, který uvádí, že zaměstnanci správce nebo zpracovatele, jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, a další osoby, které v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji u správce nebo zpracovatele, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.
Citované ustanovení je tedy pojato poměrně široce. Předmětem povinnosti mlčenlivosti podle zákona o ochraně osobních údajů jsou jednak samotné osobní údaje, a dále bezpečnostní opatření sloužící k jejich ochraně. Okruh osob, na které se povinnost mlčenlivosti vztahuje, zahrnuje tři skupiny:
-
První skupinu tvoří zaměstnanci správce nebo zpracovatele, tedy osoby pracující pro tyto subjekty na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
<