Účtování a daňová klasifikace výnosů a nákladů

Vydáno: 20 minut čtení

1)Zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), definuje v § 17a veřejně prospěšného poplatníka jako „poplatníka, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním“. V rámci těchto poplatníků pak dále v § 18a odst. 5 vyjmenovává poplatníky, u kterých jsou předmětem daně všechny příjmy s výjimkou investičních dotací, tedy mají tzv. široký základ daně.

Účtování a daňová klasifikace výnosů a nákladů
Ing.
Miroslava
Nebuželská,
22HLAV s.r.o.
Těmito poplatníky jsou:
-
veřejná vysoká škola,
-
veřejná výzkumná instituce,
-
obecně prospěšná společnost,
-
ústav,
-
poskytovatel zdravotních služeb.
První čtyři výše uvedení poplatníci jsou jasně identifikovatelní svou právní formou. Pátým poplatníkem je poskytovatel zdravotních služeb. Definice poskytovatele zdravotních služeb byla do ZDP zahrnuta od 1.1.2015, i když pojem používal ZDP již v roce 2014. Podle stávající definice je poskytovatelem zdravotních služeb každý, kdo má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
Tito poplatníci se širokým základem daně tedy do svého základu daně z příjmů zahrnují v zásadě všechny příjmy a uplatňují velice podobný postup pro stanovení daňové povinnosti z titulu daně z příjmů (rozdíly nastávají v zásadě pouze v uplatnění osvobození dle § 19 a § 19b ZDP a v uplatnění snížení základu daně dle § 20 odst. 7 ZDP). Z účetního pohledu postupují takové organizace také velice podobně. Všechny nestátní neziskové organizace se řídí úpravou obsaženou ve vyhlášce č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Ukážeme si nyní na příkladech, jak jednotlivé organizace tohoto typu posuzují různé praktické transakce z účetního a daňového hlediska.
Příklad č. 1
Spolek, který je poskytovatelem zdravotních služeb, přijal v účetním období roku 2014 členské příspěvky
celkem ve výši 120 000 Kč. Spolek vynaložil na vybírání členských příspěvků režijní náklady ve výši 5 000 Kč. Letní vzdělávací akce pro členy, na kterou mají členové dle stanov nárok, pokud zaplatili členský příspěvek, stála spolek 40 000 Kč.
Zaúčtování
 I-------------------------------------I-------------I------------I-----------I I Rok 2014              I  Částka  I   MD   I   D   I I-------------------------------------I-------------I------------I-----------I I Přijaté členské příspěvky      I  120 000  I 22x, 21x I  68x  I I-------------------------------------I-------------I------------I-----------I I Režijní náklady           I  5 000  I  5xx   I 32x, 21x I I-------------------------------------I-------------I------------I-----------I I Letní vzdělávací akce        I  40 000  I  5xx   I 32x, 21x I I-------------------------------------I-------------I------------I-----------I 
Daňová klasifikace výnosů a nákladů
 I------------------I---------I--------------------I---------------I----------I I Rok 2014     I Částka I    Druh    I   ZDP   I Řádek  I I         I     I  výnosu/nákladu  I        I přiznání I I------------------I---------I--------------------I---------------I----------I I Přijaté členské I 120 000 I   Osvobozený   I § 19 odst. 1 I  110  I I příspěvky    I     I          I        I     I I------------------I---------I--------------------I---------------I----------I I Režijní náklady I  5 000 I Daňově neuznatelný I § 25 odst. 1 I  40  I I         I     I          I bod písm. i) I     I I------------------I---------I--------------------I---------------I----------I I Letní vzdělávací I 40 000 I Daňově neuznatelný I § 25 odst. 1 I  40  I I akce       I     I          I bod písm. i) I     I I------------------I---------I--------------------I---------------I----------I 
Komentář
: Členské příspěvky jsou osvobozeny v případě, že jde o členské příspěvky dle stanov. Náklady vynaložené na tyto příjmy jsou daňově neuznatelné. To, zda je spolek poskytovatelem zdravotních služeb, a tedy poplatníkem se širokým základem daně anebo nikoliv, není pro uplatnění osvobození rozhodující.
Příklad č. 2
OPS vede mateřské centrum pro handicapované děti (hlavní činnost) a v roce 2014 obdržela na bankovní účet peněžní dar ve výši 30 000 Kč
určený na nákup vybavení mateřského centra. OPS dar celý v roce 2014 použila. Dle interní směrnice OPS účtuje o přijatých darech do výnosů a používá osvobození bezúplatných příjmů vždy, když je to možné.
Zaúčtování
 I--------------------------------------I-------------I------------I----------I I Rok 2014               I  Částka  I   MD   I  D   I I--------------------------------------I-------------I------------I----------I I Přijatý dar             I  30 000  I  22x   I  68x  I I--------------------------------------I-------------I------------I----------I I Nakoupené vybavení mateřského centra I  30 000  I  50x   I 32x, 22x I I--------------------------------------I-------------I------------I----------I 
Daňová klasifikace výnosů a nákladů
 I--------------------I--------I-------------------I---------------I----------I I Rok 2014      I Částka I    Druh    I   ZDP   I Řádek  I I          I    I výnosu/nákladu  I        I přiznání I I--------------------I--------I-------------------I---------------I----------I I Přijatý dar    I 30 000 I  Osvobozený   I § 19b odst. 2 I  109  I I          I    I          I  písm. b)  I     I I--------------------I--------I-------------------I---------------I----------I I Nakoupené vybavení I 30 000 I   Daňově    I § 25 odst. 1 I  40  I I mateřského centra I    I  neuznatelný  I  písm. i)  I     I I--------------------I--------I-------------------I---------------I----------I 
Komentář
: Osvobození dle § 19b OPS v tomto případě může použít, protože přijatý dar použila, resp. použije na veřejně prospěšné účely. V souladu s § 19b odst. 3 si poplatník může vybrat, zda osvobození dle § 19b uplatní, či nikoliv. Pokud ho uplatní, jsou náklady hrazené z přijatého bezúplatného příjmu (daru) daňově neuznatelné.
Příklad č. 3
OPS vede mateřské centrum pro handicapované děti (hlavní činnost) a v roce 2014 obdržela na bankovní účet peněžní dar ve výši 30 000 Kč
určený na nákup vybavení mateřského centra. OPS použila v roce 2014 pouze 10 000 Kč, zbylých 20 000 Kč využila v roce 2015. Dle interní směrnice OPS účtuje o přijatých darech do výnosů a používá osvobození bezúplatných příjmů vždy, když je to možné.
Zaúčtování
 I--------------------------------------I-------------I-----------I-----------I I Rok 2014               I  Částka  I  MD   I   D   I I--------------------------------------I-------------I-----------I-----------I I Přijatý dar             I  30 000  I  22x  I  68x  I I--------------------------------------I-------------I-----------I-----------I I Nakoupené vybavení mateřského centra I  10 000  I  50x  I 32x, 21x I I--------------------------------------I-------------I-----------I-----------I   I--------------------------------------I-------------I-----------I-----------I I Rok 2015               I  Částka  I  MD   I   D   I I--------------------------------------I-------------I-----------I-----------I I Nakoupené vybavení mateřského centra I  20 000  I  50x  I 32x, 21x I I--------------------------------------I-------------I-----------I-----------I 
Daňová klasifikace výnosů a nákladů
 I----------------------I--------I-----------------I---------------I----------I I Rok 2014       I Částka I   Druh    I   ZDP   I Řádek  I I           I    I výnosu/nákladu I        I přiznání I I----------------------I--------I-----------------I---------------I----------I I Přijatý dar     I 30 000 I  Osvobozený  I § 19b odst. 2 I  109  I I           I    I         I  písm. b)  I     I I----------------------I--------I-----------------I---------------I----------I I Nakoupené vybavení  I 10 000 I   Daňově   I § 25 odst. 1 I  40  I I mateřského centra  I    I  neuznatelný  I  písm. i)  I     I I----------------------I--------I-----------------I---------------I----------I   I----------------------I--------I-----------------I---------------I----------I I Rok 2015       I Částka I    Druh   I   ZDP    I Řádek  I I           I    I výnosu/nákladu I        I přiznání I I----------------------I--------I-----------------I---------------I----------I I Nakoupené vybavení  I 20 000 I   Daňově   I § 25 odst. 1 I  40  I I mateřského centra  I    I  neuznatelný  I  písm. i)  I     I I----------------------I--------I-----------------I---------------I----------I 
Komentář
: V souladu s § 19b odst. 3 si poplatník může vybrat, zda osvobození dle § 19b uplatní, či nikoliv. Pokud ho uplatní, jsou náklady hrazené z přijatého bezúplatného příjmu (daru) daňově neuznatelné v roce přijetí daru a ve všech dalších účetních obdobích, tj. nezáleží na tom, kdy je dar ve skutečnosti použit, ale jakmile je použit, jsou příslušné náklady daňově neuznatelné.
Příklad č. 4
Ústav zaměstnává na poloviční úvazek fundraisera, jeho měsíční odměna včetně odvodů činí 10 000 Kč. Jeho jedinou činností je získávání darů a rozšiřování základny dárců.
Za rok 2015 obdržel ústav dary ve výši 150 000 Kč. Všechny tyto dary použil na hlavní činnost (veřejně prospěšnou) v roce 2015. Dle interní směrnice ústav používá osvobození bezúplatných příjmů vždy, když je to možné.
Zaúčtování
 I------------------------------------I-------------I------------I------------I I Rok 2015              I  Částka  I   MD   I   D   I I------------------------------------I-------------I------------I------------I I Přijaté dary            I  150 000  I  22x   I  68x   I I------------------------------------I-------------I------------I------------I I Náklady hrazené z přijatých darů  I  150 000  I  5xx   I 32x, 21x I I------------------------------------I-------------I------------I------------I I Náklady na fundraisera       I  120 000  I  52x   I  33x   I I------------------------------------I-------------I------------I------------I 
Daňová klasifikace výnosů a nákladů
 I----------------------I---------I----------------I---------------I----------I I Rok 2015       I Částka I   Druh   I   ZDP   I Řádek  I I           I     I výnosu/nákladu I        I přiznání I I----------------------I---------I----------------I---------------I----------I I Přijaté dary     I 150 000 I  Osvobozený  I § 19b odst. 2 I  109  I I           I     I        I  písm. b)  I     I I----------------------I---------I----------------I---------------I----------I I Náklady hrazené z  I 150 000 I   Daňově   I § 25 odst. 1 I  40  I I přijatých darů    I     I neuznatelný  I  písm. i)  I     I I----------------------I---------I----------------I---------------I----------I I Náklady na      I 120 000 I   Daňově   I § 25 odst. 1 I  40  I I fundraisera     I     I neuznatelný  I  písm. i)  I     I I----------------------I---------I----------------I---------------I----------I 
Komentář
: Daňově neuznatelné jsou jak náklady vynaložené na získání osvobozených přijatých darů, tak náklady hrazené z těchto darů.
Příklad č. 5
Ústav zaměstnává na poloviční úvazek fundraisera, jeho měsíční odměna včetně odvodů činí 10 000 Kč. Jeho jedinou činností je získávání darů a rozšiřování základny dárců.
Za rok 2015 obdržel ústav dary ve výši 150 000 Kč. Všechny tyto dary použil na hlavní činnost (veřejně prospěšnou) v roce 2015. Dle interní směrnice ústav osvobození bezúplatných příjmů používá pouze v případě rozhodnutí ekonoma, v tomto případě však takové rozhodnutí nepadlo.
Zaúčtování
 I-----------------------------------I-------------I-------------I------------I I Rok 2015             I  Částka  I   MD   I   D   I I-----------------------------------I-------------I-------------I------------I I Přijaté dary           I  150 000  I   22x   I   68x  I I-----------------------------------I-------------I-------------I------------I I Náklady hrazené z přijatých darů I  150 000  I   5xx   I 32x, 21x I I-----------------------------------I-------------I-------------I------------I I Náklady na fundraisera      I  120 000  I   52x   I   33x  I I-----------------------------------I-------------I-------------I------------I 
Daňová klasifikace výnosů a nákladů
 I-------------------I---------I------------------------I----------I----------I I Rok 2015     I Částka I Druh výnosu/nákladu  I  ZDP  I Řádek  I I          I     I            I     I přiznání I I-------------------I---------I------------------------I----------I----------I I Přijaté dary   I 150 000 I Předmět daně, vstupuje I     I     I I          I     I  do základu daně   I     I     I I-------------------I---------I------------------------I----------I----------I I Náklady hrazené z I 150 000 I  Daňově uznatelný  I     I     I I přijatých darů  I     I            I     I     I I-------------------I---------I------------------------I----------I----------I I Náklady na    I 120 000 I  Daňově uznatelný  I     I     I I fundraisera    I     I            I     I     I I-------------------I---------I------------------------I----------I----------I 
Komentář
: V případě, že osvobození organizace neuplatní, jsou výnosy i náklady související s přijatým darem v principu běžnými daňovými výnosy a náklady. Náklady je samozřejmě pak třeba posoudit z pohledu pravidel daňové uznatelnosti, viz § 24 a 25 ZDP.
Příklad č. 6
OPS získala v roce 2014 dar ve výši 50 000 Kč na opravu podlahy v ubytovně, kterou provozuje jako podnikatelskou činnost
a vykazuje ji ve vedlejší, hospodářské činnosti. Oprava ubytovny se uskutečnila až v roce 2015. Dle interní směrnice OPS účtuje o přijatých darech určených na hlavní činnost nebo na jiné konkrétní účely prostřednictvím fondů, tj. účtuje je do výnosů až v okamžiku použití daru. Současně používá osvobození bezúplatných příjmů vždy, když je to možné.
Zaúčtování
 I-----------------------------------I--------------I------------I------------I I Rok 2014             I  Částka  I   MD   I   D   I I-----------------------------------I--------------I------------I------------I I Přijatý dar            I  50 000  I  22x   I  91x   I I-----------------------------------I--------------I------------I------------I   I-----------------------------------I--------------I------------I------------I I Rok 2015             I  Částka  I   MD   I   D   I I-----------------------------------I--------------I------------I------------I I Oprava podlahy v ubytovně     I  50 000  I  51x   I  32x   I I-----------------------------------I--------------I------------I------------I I Použití daru na opravu      I  50 000  I  91x   I  64x   I I-----------------------------------I--------------I------------I------------I 
Daňová klasifikace výnosů a nákladů
 I------------------I--------I------------------I------------------I----------I I Rok 2014     I Částka I    Druh    I    ZDP    I Řádek  I I         I    I výnosu/nákladu I         I přiznání I I------------------I--------I------------------I------------------I----------I I Přijatý dar   I 50 000 I  Je předmětem  I § 23 odst. 3  I  30  I I         I    I daně, navyšuje I písm. a) bod 16 I     I I         I    I  základ daně  I         I     I I------------------I--------I------------------I------------------I----------I   I------------------I--------I------------------I------------------I----------I I Rok 2015     I Částka I    Druh    I    ZDP    I Řádek  I I         I    I výnosu/nákladu I         I přiznání I I------------------I--------I------------------I------------------I----------I I Oprava podlahy v I 50 000 I Daňově uznatelný I         I     I I ubytovně     I    I         I         I     I I------------------I--------I------------------I------------------I----------I I Použití daru na I 50 000 I Není předmětem I  § 23 odst. 4  I  140  I I opravu      I    I    daně    I         I     I I------------------I--------I------------------I------------------I----------I 
Komentář
: Dar přijatý na podnikatelskou činnost nelze od daně z příjmů osvobodit, a proto bez ohledu na jeho účtování je zahrnut do základu daně v roce jeho přijetí. V roce, kdy je o tomto daru účtováno do výnosů (pokud je to v následujících letech), již předmětem daně není.
Příklad č. 7
OPS získala provozní dotaci na organizaci víkendových pobytů dětí ze sociálně slabších rodin v letech 2014 a 2015.
Z celkové částky
dotace
100 000 Kč OPS v roce 2014 obdržela 50 000 Kč a zbylou částku poskytovatel
dotace
vyplatí po vyúčtování výdajů v roce 2015. OPS vyčerpala v roce 2014 přijatou dotaci na úhradu ubytování a ostatních uznatelných nákladů v rámci víkendových pobytů v celkové výši 75 000 Kč.
Zaúčtování
 I------------------------------I---------------I--------------I--------------I I Rok 2014           I  Částka   I   MD   I   D    I I------------------------------I---------------I--------------I--------------I I Přijatá 
dotace
I 50 000 I 22x I 69x I I------------------------------I---------------I--------------I--------------I I Náklady na víkendové pobyty I 75 000 I 5xx I 32x, 21x I I------------------------------I---------------I--------------I--------------I I Příjmy příštích období I 25 000 I 38x I 69x I I------------------------------I---------------I--------------I--------------I I------------------------------I---------------I--------------I--------------I I Rok 2015 I Částka I MD I D I I------------------------------I---------------I--------------I--------------I I Náklady na víkendové pobyty I 25 000 I 5xx I 32x, 21x I I------------------------------I---------------I--------------I--------------I I Čerpání
dotace
I 25 000 I 38x I 69x I I------------------------------I---------------I--------------I--------------I I Příjem
dotace
I 50 000 I 22x I 38x I I------------------------------I---------------I--------------I--------------I
Daňová klasifikace výnosů a nákladů
 I---------------------I--------I---------------------I----------I------------I I Rok 2014      I Částka I   Druh      I  ZDP  I  Řádek  I I           I    I výnosu/nákladu   I     I přiznání I I---------------------I--------I---------------------I----------I------------I I Výnos z titulu   I 75 000 I Je předmětem daně I     I      I I 
dotace
I I I I I I---------------------I--------I---------------------I----------I------------I I Náklady hrazené I 75 000 I Daňově uznatelný I I I I z
dotace
I I I I I I---------------------I--------I---------------------I----------I------------I I---------------------I--------I---------------------I----------I------------I I Rok 2015 I Částka I Druh I ZDP I Řádek I I I I výnosu/nákladu I I přiznání I I---------------------I--------I---------------------I----------I------------I I Výnos z titulu I 25 000 I Je předmětem daně I I I I
dotace
I I I I I I---------------------I--------I---------------------I----------I------------I I Náklady hrazené I 25 000 I Daňově uznatelný I I I I z
dotace
I I I I I I---------------------I--------I---------------------I----------I------------I
Komentář
: Provozní
dotace
z veřejných zdrojů je u OPS, ústavů a dalších veřejně prospěšných poplatníků se širokým základem daně předmětem daně z příjmů. O dotaci je nutné vždy účtovat tak, aby výsledek hospodaření z titulu
dotace
v daném roce byl nulový, tj. aby
dotace
neměla žádný vliv na výsledek hospodaření (ani zisk ani ztráta).
Příklad č. 8
Jako jednu z hlavních nepodnikatelských činností spolek, který je poskytovatelem zdravotních služeb, provozuje péči o starobní důchodce ve svém regionu.
Za rok 2014 vykázal v této činnosti výnosy z titulu příspěvků klientů ve výši 100 000 Kč a náklady na tuto činnost činily 110 000 Kč.
Zaúčtování
 I-------------------------------------I---------------I-----------I----------I I Rok 2014              I  Částka   I  MD   I  D   I I-------------------------------------I---------------I-----------I----------I I Výnosy z titulu příspěvků klientů  I  100 000   I 31x, 22x I  60x  I I-------------------------------------I---------------I-----------I----------I I Náklady na činnost péče o důchodce I  110 000   I  5xx  I 32x, 21x I I-------------------------------------I---------------I-----------I----------I 
Daňová klasifikace výnosů a nákladů
 I---------------------I---------I--------------------I------------I----------I I Rok 2014      I Částka I    Druh     I  ZDP   I  Řádek I I           I     I výnosu/nákladu  I      I přiznání I I---------------------I---------I--------------------I------------I----------I I Výnosy z titulu   I 100 000 I Je předmětem daně I      I     I I příspěvků klientů  I     I          I      I     I I---------------------I---------I--------------------I------------I----------I I Náklady na činnost I 110 000 I Daňově uznatelný  I      I     I I péče o důchodce   I     I          I      I     I I---------------------I---------I--------------------I------------I----------I 
Komentář
: Příjmy z nepodnikatelské činnosti jsou u veřejně prospěšných poplatníků se širokým základem daně předmětem daně stejně jako jiné příjmy bez ohledu na vykázaný výsledek hospodaření z dané činnosti.
Příklad č. 9
Jako jednu z hlavních nepodnikatelských činností spolek, který je poskytovatelem zdravotních služeb, provozuje péči o starobní důchodce ve svém regionu.
Za rok 2014 vykázal v této činnosti výnosy z titulu příspěvků klientů ve výši 100 000 Kč a náklady na tuto činnost činily 110 000 Kč. Náklady zahrnují též náklady na občerstvení ve výši 20 000 Kč.
Zaúčtování
 I------------------------------------I-------------I------------I------------I I Rok 2014              I  Částka  I   MD   I   D   I I------------------------------------I-------------I------------I------------I I Výnosy z titulu příspěvků klientů I  100 000  I 31x, 22x I  60x   I I------------------------------------I-------------I------------I------------I I Náklady na činnost péče o důchodce I  110 000  I  5xx   I 32x, 21x I I------------------------------------I-------------I------------I------------I 
Daňová klasifikace výnosů a nákladů
 I-----------------------I---------I----------------I--------------I----------I I Rok 2014       I Částka I   Druh   I   ZDP   I Řádek  I I            I     I výnosu/nákladu I       I přiznání I I-----------------------I---------I----------------I--------------I----------I I Výnosy z titulu    I 100 000 I Je předmětem I       I     I I příspěvků klientů   I     I   daně   I       I     I I-----------------------I---------I----------------I--------------I----------I I Náklady na činnost  I 90 000 I   Daňově   I       I     I I péče o důchodce    I     I  uznatelný  I       I     I I-----------------------I---------I----------------I--------------I----------I I Náklady na činnost  I 20 000 I   Daňově   I § 25 odst. 1 I  40  I I péče o důchodce -   I     I neuznatelný  I  písm. t)  I     I I občerstvení      I     I        I       I     I I-----------------------I---------I----------------I--------------I----------I 
Komentář
: Příjmy z nepodnikatelské činnosti jsou u veřejně prospěšných poplatníků předmětem daně stejně jako jiné příjmy bez ohledu na vykázaný výsledek hospodaření z dané činnosti. Náklady je však samozřejmě třeba posoudit z pohledu pravidel daňové uznatelnosti viz § 24 a 25 ZDP.
Příklad č. 10
Jako jednu z hlavních nepodnikatelských činností obecně prospěšná společnost provozuje dětský klub.
Za rok 2014 vykázala v této činnosti výnosy z titulu příspěvků klientů ve výši 150 000 Kč a náklady na tuto činnost činily 130 000 Kč.
Zaúčtování
 I-----------------------------------I-------------I-------------I------------I I Rok 2014             I  Částka  I   MD   I   D   I I-----------------------------------I-------------I-------------I------------I I Výnosy z titulu příspěvků klientů I  150 000  I 31x, 22x  I  60x   I I-----------------------------------I-------------I-------------I------------I I Náklady na činnost klubu pro děti I  130 000  I   5xx   I 32x, 21x I I-----------------------------------I-------------I-------------I------------I 
Daňová klasifikace výnosů a nákladů
 I---------------------I---------I---------------------I-----------I----------I I Rok 2014      I Částka I   Druh      I  ZDP   I Řádek  I I           I     I výnosu/nákladu   I      I přiznání I I---------------------I---------I---------------------I-----------I----------I I Výnosy z titulu   I 150 000 I Je předmětem daně I      I     I I příspěvků klientů  I     I           I      I     I I---------------------I---------I---------------------I-----------I----------I I Náklady na činnost I 130 000 I Daňově uznatelný  I      I     I I klubu pro děti   I     I           I      I     I I---------------------I---------I---------------------I-----------I----------I 
Komentář
: Příjmy (výnosy) jsou předmětem daně a náklady jsou daňově uznatelné. Zisk z této činnosti vstupuje do základu daně, nicméně to, že je vykázán zisk, nic nemění na tom, že jde o hlavní nepodnikatelskou činnost - pro tuto klasifikaci je důležitý záměr, a nikoliv skutečný výsledek, i když v dlouhodobém horizontu lze očekávat, že bude záměru odpovídat.
Příklad č. 11
Jako jednu z hlavních nepodnikatelských činností OPS provozuje dětský klub.
Za rok 2014 vykázala v této činnosti výnosy z titulu příspěvků klientů ve výši 150 000 Kč a náklady na tuto činnost činily 130 000 Kč. Náklady zahrnují též náklady na občerstvení ve výši 20 000 Kč.
Zaúčtování
 I-------------------------------------I-------------I-----------I------------I I Rok 2014              I  Částka  I  MD   I   D   I I-------------------------------------I-------------I-----------I------------I I Výnosy z titulu příspěvků klientů  I  150 000  I 31x, 22x I  60x   I I-------------------------------------I-------------I-----------I------------I I Náklady na činnost klubu pro děti  I  130 000  I  5xx  I 32x, 21x I I-------------------------------------I-------------I-----------I------------I 
Daňová klasifikace výnosů a nákladů
 I-----------------------I---------I----------------I--------------I----------I I Rok 2014       I Částka I   Druh   I   ZDP   I Řádek  I I            I     I výnosu/nákladu I       I přiznání I I-----------------------I---------I----------------I--------------I----------I I Výnosy z titulu    I 150 000 I Je předmětem I       I     I I příspěvků klientů   I     I   daně   I       I     I I-----------------------I---------I----------------I--------------I----------I I Náklady na činnost  I 110 000 I   Daňově   I       I     I I klubu pro děti    I     I  uznatelný  I       I     I I-----------------------I---------I----------------I--------------I----------I I Náklady na činnost  I 20 000 I   Daňově   I § 25 odst. 1 I  40  I I klubu pro děti    I     I neuznatelný  I  písm. t)  I     I I občerstvení      I     I        I       I     I I-----------------------I---------I----------------I--------------I----------I 
Komentář
: Příjmy (výnosy) jsou předmětem daně. Náklady je však samozřejmě třeba posoudit z pohledu pravidel daňové uznatelnosti, zejména § 24 a 25 ZDP.
Příklad č. 12
Ústav vykázal v roce 2015 příjmy z reklamy
ve výši 210 000 Kč. K těmto příjmům ústav alokoval náklady na mzdy, materiál i služby v celkové výši 40 000 Kč.
Zaúčtování
 I------------------------------------I------------I-------------I------------I I Rok 2015              I  Částka  I   MD   I   D   I I------------------------------------I------------I-------------I------------I I Výnosy z reklamy          I  210 000 I 31x, 22x  I  60x   I I------------------------------------I------------I-------------I------------I I Alokované     náklady na reklamu    I  40 000 I  5xx   I 32x, 21x I I------------------------------------I------------I-------------I------------I 
Daňová klasifikace výnosů a nákladů
 I--------------------I---------I--------------------I-------------I----------I I Rok 2015      I Částka I   Druh     I  ZDP   I Řádek  I I          I     I výnosu/nákladu  I       I přiznání I I--------------------I---------I--------------------I-------------I----------I I Výnosy z reklamy  I 210 000 I Je předmětem daně I       I     I I--------------------I---------I--------------------I-------------I----------I I Alokované náklady I 40 000 I Daňově uznatelný I       I     I I na reklamu     I     I          I       I     I I--------------------I---------I--------------------I-------------I----------I 
Komentář
: Příjmy z reklamy jsou předmětem daně vždy. Příjmem z reklamy je každý příjem, který organizace obdrží za propagaci,
marketing
, reklamu, .... poskytnuté třetí straně. Pokud organizace například zveřejňuje loga svých dárců, případně jinak propaguje své dárce, musí správně identifikovat hranici, kdy jde pouze o informování o dárcích či poděkování dárcům a kdy už jde o službu poskytnutou třetí straně (jde zejména o hodnotu případného protiplnění - zveřejnění loga, o diskriminaci dárců - jeden má větší logo než ostatní apod.). K reklamě nelze alokovat režijní náklady například poměrem k příjmům, protože to by neodpovídalo skutečnosti. Náklady je třeba alokovat tak, aby skutečně odpovídaly tomu, jaké náklady byly na dosažení příslušných příjmů vynaloženy.
 
Závěr
Obecně prospěšné společnosti, ústavy, poskytovatelé zdravotních služeb i ostatní veřejně prospěšní poplatníci se širokým základem daně zahrnují do předmětu daně všechny své příjmy s výjimkou investičních dotací. Nicméně to neznamená, že by nemuseli vůbec členit svou činnost na jednotlivé druhy činností. Stále musí být schopni vykazovat hlavní a hospodářskou činnost ve výkazu zisku a ztráty, a navíc musí být schopni prokázat, že splňují definici veřejně prospěšného poplatníka, tj. že v hlavní činnosti nevyvíjejí podnikání. To lze doložit pouze rozpočtem na jednotlivé činnosti a jasnou evidencí příjmů (výnosů) a výdajů (nákladů) vztahujících se k jednotlivým činnostem. Nepřímé, režijní náklady, které se vztahují k více či ke všem činnostem, musí organizace pečlivě alokovat k jednotlivým činnostem na základě skutečnosti nebo za použití předem stanoveného alokačního klíče. Na základě takové evidence lze následně doložit, že se nejedná o podnikatelskou činnost - organizace nemá záměr dosahovat zisku („nulový“ rozpočet) a v dlouhodobém horizontu v zásadě zisku nedosahuje (vykázaný zisk v jednom konkrétním roce není
relevantní
).
Před sestavením přiznání k dani z příjmů je vhodné rozdělit předem příjmy nejen podle činností, ale i podle konkrétních druhů příjmů (investiční
dotace
, dary, členské příspěvky, ostatní příjmy). U přijatých darů by měla mít organizace nastaven postup pro účtování a zdanění těchto darů, a to ideálně zachycený ve formě vnitřní směrnice. V souladu s takovou směrnicí pak o přijatých darech účtuje - do výnosů nebo do fondů, oba postupy jsou v souladu s právními předpisy - a v souladu s takovou směrnicí přijaté dary také daní (osvobozuje dle § 19b, nebo neosvobozuje).
1 obecně prospěšná společnost