Účtování a daňová klasifikace výnosů a nákladů u spolků a dalších poplatníků s úzkým základem daně

Vydáno: 18 minut čtení

Spolky jsou ve většině případů - v souladu s aktuálním zněním zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP "), tzv. poplatníkem s úzkým základem daně. Platí to pro všechny spolky, které jsou veřejně prospěšným poplatníkem (§ 17a ZDP ) a současně nejsou poskytovateli zdravotních služeb [§ 18a odst. 5c) ]. Za stejných předpokladů jsou poplatníky s úzkým základem daně též nadace, nadační fondy, církve a náboženské společnosti, honební společenstva i další druhy neziskových organizací.

Účtování a daňová klasifikace výnosů a nákladů u spolků a dalších poplatníků s úzkým základem daně
Ing.
Miroslava
Nebuželská
Tyto organizace mají velmi podobný daňový režim, co se daně z příjmů právnických osob týká. I účetně postupují takové organizace velice podobně. Pokud mluvíme o nestátních neziskových organizacích, řídí se všechny úpravou obsaženou ve vyhlášce č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Ukážeme si nyní na příkladech, jak jednotlivé organizace tohoto typu posuzují různé praktické transakce z účetního a daňového hlediska.
Příklad č. 1
Spolek přijal v účetním období roku 2014 členské příspěvky
celkem ve výši 120 000 Kč. Spolek vynaložil na vybírání členských příspěvků režijní náklady ve výši 5 000 Kč. Letní vzdělávací akce pro členy, na kterou mají členové dle stanov nárok, pokud zaplatili členský příspěvek, stála spolek 40 000 Kč.
Zaúčtování
I------------------------------------------I------------I----------I----------I I Rok 2014                 I  Částka  I  MD  I  D   I I------------------------------------------I------------I----------I----------I I Přijaté členské příspěvky        I 120 000  I 22x, 21x I  68x  I I------------------------------------------I------------I----------I----------I I Režijní náklady             I  5 000  I  5xx  I 32x, 21x I I------------------------------------------I------------I----------I----------I I Letní vzdělávací akce          I  40 000  I  5xx  I 32x, 21x I I------------------------------------------I------------I----------I----------I 
Daňová klasifikace výnosů a nákladů
I----------------------I---------I---------------------I-----------------------I----------I I Rok 2014       I Částka I Druh výnosu/nákladu I ZDP          I Řádek  I I           I     I           I            I přiznání I I----------------------I---------I---------------------I-----------------------I----------I I Přijaté členské   I 120 000 I osvobozený     I § 19 odst. 1     I  110  I I příspěvky      I     I           I            I     I I----------------------I---------I---------------------I-----------------------I----------I I Režijní náklady   I 5 000 I daňově neuznatelný I § 25 odst. 1 písm. i) I  40  I I----------------------I---------I---------------------I-----------------------I----------I I Letní vzdělávací   I 40 000 I daňově neuznatelný I § 25 odst. 1 písm. i) I  40  I I akce         I     I           I            I     I I----------------------I---------I---------------------I-----------------------I----------I 
Komentář:
Členské příspěvky jsou osvobozeny v případě, že jde o členské příspěvky dle stanov. Náklady vynaložené na tyto příjmy jsou daňově neuznatelné.
Příklad č. 2
Spolek vede mateřské centrum pro handicapované děti (hlavní činnost) a v roce 2014 obdržel na bankovní účet peněžní dar ve výši 30 000 Kč určený na nákup vybavení mateřského centra. Spolek celý dar v roce 2014 použil. Dle interní směrnice spolek používá osvobození bezúplatných příjmů vždy, když je to možné.
I------------------------------------------I------------I----------I----------I I Rok 2014                 I  Částka  I  MD  I  D   I I------------------------------------------I------------I----------I----------I I Přijatý dar               I  30 000  I  xxx  I  68x  I I------------------------------------------I------------I----------I----------I I Nakoupené vybavení mateřského centra   I  30 000  I  50x  I 32x, 21x I I------------------------------------------I------------I----------I----------I 
Daňová klasifikace výnosů a nákladů
I----------------------I---------I---------------------I------------------------I----------I I Rok 2014       I Částka I Druh výnosu/nákladu I ZDP          I Řádek  I I           I     I           I            I přiznání I I----------------------I---------I---------------------I------------------------I----------I I Přijatý dar     I 30 000 I osvobozený     I § 19b odst. 2 písm. b) I  109  I I----------------------I---------I---------------------I------------------------I----------I I Nakoupené vybavení  I 30 000 I daňově neuznatelný I § 25 odst. 1 písm. i) I  40  I I mateřského centra  I     I           I            I     I I----------------------I---------I---------------------I------------------------I----------I 
Komentář:
Osvobození dle § 19b spolek v tomto případě může použít, protože přijatý dar použil, respektive použije, na veřejně prospěšné účely. V souladu s § 19b odst. 3 si poplatník může vybrat, zda osvobození dle § 19b uplatní, či nikoliv. Pokud ho uplatní, jsou náklady hrazené z přijatého bezúplatného příjmu (daru) daňově neuznatelné.
Příklad č. 3
Spolek vede mateřské centrum pro handicapované děti (hlavní činnost) a v roce 2014 obdržel na bankovní účet peněžní dar ve výši 30 000 Kč určený na nákup vybavení mateřského centra. Spolek použil v roce 2014 pouze 10 000 Kč, zbylých 20 000 Kč využil v roce 2015. Dle interní směrnice spolek používá osvobození bezúplatných příjmů vždy, když je to možné.
Zaúčtování
I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Rok 2014                 I Částka  I  MD  I  D   I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Přijatý dar               I 30 000  I  22x  I  68x  I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Nakoupené vybavení mateřského centra   I 10 000  I  50x  I 32x, 21x I I------------------------------------------I----------I----------I----------I  I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Rok 2015                 I Částka I  MD  I  D   I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Nakoupené vybavení mateřského centra   I 20 000 I  50x  I 32x, 21x I I------------------------------------------I----------I----------I----------I 
Daňová klasifikace výnosů a nákladů
I----------------------I--------I----------------------I------------------------I----------I I Rok 2014       I Částka I Druh výnosu /nákladu I ZDP          I Řádek  I I           I    I           I            I přiznání I I----------------------I--------I----------------------I------------------------I----------I I Přijatý dar     I 30 000 I osvobozený      I § 19b odst. 2 písm. b) I  109  I I----------------------I--------I----------------------I------------------------I----------I I Nakoupené vybavení  I 10 000 I daňově neuznatelný  I § 25 odst. 1 písm. i) I  40  I I mateřského centra  I    I           I            I     I I----------------------I--------I----------------------I------------------------I----------I       I----------------------I--------I---------------------I-----------------------I----------I I Rok 2015       I Částka I Druh výnosu/nákladu I ZDP          I Řádek  I I           I    I           I            I přiznání I I----------------------I--------I---------------------I-----------------------I----------I I Nakoupené vybavení  I 20 000 I daňově neuznatelný I § 25 odst. 1 písm. i) I  40  I I mateřského centra  I    I           I            I     I I----------------------I--------I---------------------I-----------------------I----------I 
Komentář:
V souladu s § 19b odst. 3 si poplatník může vybrat, zda osvobození dle § 19b uplatní, či nikoliv. Pokud ho uplatní, jsou náklady hrazené z přijatého bezúplatného příjmu (daru) daňově neuznatelné v roce přijetí daru a ve všech dalších účetních obdobích, tj. nezáleží, kdy je dar ve skutečnosti použit, ale jakmile je použit, jsou příslušné náklady daňově neuznatelné.
Příklad č. 4
Spolek zaměstnává na poloviční úvazek fundraisera, jeho měsíční odměna včetně odvodů činí 10 000 Kč.
Jeho jedinou činností je získávání darů a rozšiřování základny dárců. Za rok 2015 obdržel spolek dary ve výši 150 000 Kč. Všechny tyto dary použil na hlavní činnost (veřejně prospěšnou) v roce 2015. Dle interní směrnice spolek používá osvobození bezúplatných příjmů vždy, když je to možné.
Zaúčtování
I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Rok 2015                 I Částka I  MD  I  D   I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Přijaté dary               I 150 000 I  22x  I  68x  I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Náklady hrazené z přijatých darů     I 150 000 I  5xx  I 32x, 21x I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Náklady na fundraisera          I 120 000 I  52x  I  33x  I I------------------------------------------I----------I----------I----------I 
Daňová klasifikace výnosů a nákladů
I----------------------I---------I---------------------I------------------------I----------I I Rok 2015       I Částka I Druh výnosu/nákladu I ZDP          I Řádek  I I           I     I           I            I přiznání I I----------------------I---------I---------------------I------------------------I----------I I Přijaté dary     I 150 000 I osvobozený     I § 19b odst. 2 písm. b) I  109  I I----------------------I---------I---------------------I------------------------I----------I I Náklady hrazené z  I 150 000 I daňově neuznatelný I § 25 odst. 1 písm. i) I  40  I I přijatých darů    I     I           I            I     I I----------------------I---------I---------------------I------------------------I----------I I Náklady na      I 120 000 I daňově neuznatelný I § 25 odst. 1 písm. i) I  40  I I fundraisera     I     I           I            I     I I----------------------I---------I---------------------I------------------------I----------I 
Komentář:
Daňově neuznatelné jsou jak náklady vynaložené na získání osvobozených přijatých darů, tak náklady hrazené z těchto darů.
Příklad č. 5
Spolek zaměstnává na poloviční úvazek fundraisera, jeho měsíční odměna včetně odvodů činí 10 000 Kč. Jeho jedinou činností je získávání darů a rozšiřování základny dárců.
Za rok 2015 obdržel spolek dary ve výši 150 000 Kč. Všechny tyto dary použil na hlavní činnost (veřejně prospěšnou) v roce 2015. Dle interní směrnice spolek osvobození bezúplatných příjmů používá pouze v případě rozhodnutí ekonoma, v tomto případě však takové rozhodnutí nepadlo.
Zaúčtování
I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Rok 2015                 I Částka I  MD  I  D   I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Přijaté dary               I 150 000 I  22x  I  68x  I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Náklady hrazené z přijatých darů     I 150 000 I  5xx  I 32x, 21x I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Náklady na fundraisera          I 120 000 I  52x  I  33x  I I------------------------------------------I----------I----------I----------I 
Daňová klasifikace výnosů a nákladů
I----------------------I---------I----------------------I------------------------I----------I I Rok 2015       I Částka I Druh výnosu /nákladu I ZDP          I Řádek  I I           I     I           I            I přiznání I I----------------------I---------I----------------------I------------------------I----------I I Přijaté dary     I 150 000 I předmět daně,    I            I     I I           I     I vstupuje do základu I            I     I I           I     I daně         I            I     I I----------------------I---------I----------------------I------------------------I----------I I Náklady hrazené z  I 150 000 I daňově uznatelný   I            I     I I přijatých darů    I     I           I            I     I I----------------------I---------I----------------------I------------------------I----------I I Náklady na      I 120 000 I daňově uznatelný   I            I     I I fundraisera     I     I           I            I     I I----------------------I---------I----------------------I------------------------I----------I 
Komentář:
V případě, že osvobození organizace neuplatní, jsou výnosy i náklady související s přijatým darem běžnými daňovými výnosy a náklady a organizace s nimi musí zacházet podle toho, do jaké činnosti patří. V konečném důsledku samozřejmě nemusí být výnosy předmětem daně a náklady daňově uznatelné, pokud jsou zahrnuty do činnosti, z níž příjmy nejsou předmětem daně.
Příklad č. 6
Spolek získal v roce 2014 dar ve výši 50 000 Kč na opravu podlahy v ubytovně, kterou provozuje jako podnikatelskou činnost a vykazuje ji ve vedlejší hospodářské činnosti. Oprava ubytovny se uskutečnila až v roce 2015. Dle interní směrnice spolek používá osvobození bezúplatných příjmů vždy, když je to možné.
Zaúčtování
I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Rok 2014                 I Částka I  MD  I  D   I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Přijatý dar               I 50 000 I  22x  I  91x  I I------------------------------------------I----------I----------I----------I   I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Rok 2015                 I Částka I  MD  I  D   I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Oprava podlahy v ubytovně        I 50 000 I  51x  I  32x  I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Použití daru na opravu          I 50 000 I  91x  I  64x  I I------------------------------------------I----------I----------I----------I 
Daňová klasifikace výnosů a nákladů
I----------------------I--------I---------------------I------------------------------I----------I I Rok 2014       I Částka I Druh výnosu/nákladu I ZDP             I Řádek  I I           I    I           I               I přiznání I I----------------------I--------I---------------------I------------------------------I----------I I Přijatý dar     I 50 000 I je předmětem daně, I § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 I  30  I I           I    I navyšuje základ   I               I     I I           I    I daně        I               I     I I----------------------I--------I---------------------I------------------------------I----------I   I----------------------I--------I---------------------I------------------------I----------I I Rok 2015       I Částka I Druh výnosu/nákladu I ZDP          I Řádek  I I               I    I           I            I přiznání I I----------------------I--------I---------------------I------------------------I----------I I Oprava podlahy v   I 50 000 I daňově uznatelný  I            I     I I ubytovně       I    I           I            I     I I----------------------I--------I---------------------I------------------------I----------I I Použití daru na   I 50 000 I není předmětem daně I § 23 odst. 4      I  140  I I opravu        I    I           I            I     I I----------------------I--------I---------------------I------------------------I----------I 
Komentář:
Dar přijatý na podnikatelskou činnost nelze od daně z příjmů osvobodit, a proto bez ohledu na jeho účtování je zahrnut do základu daně v roce jeho přijetí. V roce, kdy je o tomto daru účtováno do výnosů (pokud je to v následujících letech), již předmětem daně není.
Příklad č. 7
Spolek získal provozní dotaci na organizaci víkendových pobytů dětí ze sociálně slabších rodin v letech 2014 a 2015. Z celkové částky
dotace
100 000 Kč spolek v roce 2014 obdržel 50 000 Kč a zbylou částku poskytovatel
dotace
vyplatí po vyúčtování výdajů v roce 2015. Spolek vyčerpal v roce 2014 přijatou dotaci na úhradu ubytování a ostatních uznatelných nákladů v rámci víkendových pobytů v celkové výši 75 000 Kč.
Zaúčtování
I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Rok 2014                 I Částka I  MD  I  D   I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Přijatá 
dotace
I 50 000 I 22x I 69x I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Náklady na víkendové pobyty I 75 000 I 5xx I 32x, 21x I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Příjmy příštích období I 25 000 I 38x I 69x I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Rok 2015 I Částka I MD I D I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Náklady na víkendové pobyty I 25 000 I 5xx I 32x, 21x I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Čerpání
dotace
I 25 000 I 38x I 69x I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Příjem
dotace
I 50 000 I 22x I 38x I I------------------------------------------I----------I----------I----------I
Daňová klasifikace výnosů a nákladů
I----------------------I--------I---------------------I------------------------I----------I I Rok 2014       I Částka I Druh výnosu/nákladu I ZDP          I Řádek  I I           I    I           I            I přiznání I I----------------------I--------I---------------------I------------------------I----------I I Výnos z titulu    I 75 000 I není předmětem daně I § 18a odst. 1 písm. b) I  101  I I 
dotace
I I I I I I----------------------I--------I---------------------I------------------------I----------I I Náklady hrazené z I 75 000 I daňově neuznatelný I § 25 odst. 1 písm. i) I 40 I I
dotace
I I I I I I----------------------I--------I---------------------I------------------------I----------I I----------------------I--------I---------------------I------------------------I----------I I Rok 2015 I Částka I Druh výnosu/nákladu I ZDP I Řádek I I I I I I přiznání I I----------------------I--------I---------------------I------------------------I----------I I Výnos z titulu I 25 000 I není předmětem daně I § 18a odst. 1 písm. b) I 101 I I
dotace
I I I I I I----------------------I--------I---------------------I------------------------I----------I I Náklady hrazené z I 25 000 I daňově neuznatelný I § 25 odst. 1 písm. i) I 40 I I
dotace
I I I I I I----------------------I--------I---------------------I------------------------I----------I
Komentář:
Dotace
z veřejných zdrojů není u spolků a ostatních poplatníků s úzkým základem daně předmětem daně z příjmů. O dotaci je nutné vždy účtovat tak, aby výsledek hospodaření z titulu
dotace
v daném roce byl nulový, tj. aby
dotace
neměla žádný vliv na výsledek hospodaření (ani zisk ani ztráta).
Příklad č. 8
Jako jednu z hlavních nepodnikatelských činností spolek provozuje péči o starobní důchodce ve svém regionu. Za rok 2014 vykázal v této činnosti výnosy z titulu příspěvků klientů ve výši 100 000 Kč a náklady na tuto činnost činily 110 000 Kč.
Zaúčtování
I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Rok 2014                 I Částka I  MD  I  D   I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Výnosy z titulu příspěvků klientů    I 100 000 I 31x, 22x I  60x  I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Náklady na činnost péče o důchodce    I 110 000 I  5xx  I 32x, 21x I I------------------------------------------I----------I----------I----------I 
Daňová klasifikace výnosů a nákladů
I----------------------I---------I---------------------I-----------------------I----------I I Rok 2014       I Částka I Druh výnosu/nákladu I ZDP          I Řádek  I I           I     I           I            I přiznání I I----------------------I---------I---------------------I-----------------------I----------I I Výnosy z titulu   I 100 000 I není předmětem daně I § 18a odst. 1     I  101  I I příspěvků klientů  I     I           I            I     I I----------------------I---------I---------------------I-----------------------I----------I I Náklady na činnost  I 110 000 I daňově neuznatelný I § 25 odst. 1 písm. i) I  40  I I péče o důchodce   I     I           I            I     I I----------------------I--------I---------------------I------------------------I----------I 
Komentář:
Příjmy z nepodnikatelské činnosti, pokud výdaje na ně vynaložené jsou vyšší, nejsou předmětem daně neboli ztrátová nepodnikatelská činnost není předmětem daně.
Příklad č. 9
Jako jednu z hlavních nepodnikatelských činností spolek provozuje péči o starobní důchodce ve svém regionu. Za rok 2014 vykázal v této činnosti výnosy z titulu příspěvků klientů ve výši 100 000 Kč a náklady na tuto činnost činily 110 000 Kč. Náklady zahrnují též náklady na občerstvení ve výši 20 000 Kč.
Zaúčtování
I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Rok 2014                 I Částka I  MD  I  D   I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Výnosy z titulu     příspěvků klientů    I 100 000 I 31x, 22x I  60x  I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Náklady na činnost péče o důchodce    I 110 000 I  5xx  I 32x, 21x I I------------------------------------------I----------I----------I----------I 
Daňová klasifikace výnosů a nákladů
I----------------------I---------I---------------------I-----------------------I----------I I Rok 2014       I Částka I Druh výnosu/nákladu I ZDP          I Řádek  I I           I     I           I            I přiznání I I----------------------I---------I---------------------I-----------------------I----------I I Výnosy z titulu   I 100 000 I není předmětem daně I § 18a odst. 1     I  101  I I příspěvků klientů  I     I           I            I     I I----------------------I---------I---------------------I-----------------------I----------I I Náklady na činnost  I 110 000 I daňově neuznatelný I § 25 odst. 1 písm. i) I  40  I I péče o důchodce   I     I           I            I     I I----------------------I---------I---------------------I-----------------------I----------I 
Komentář:
Pro účely posouzení, zda výdaje (náklady) související s nepodnikatelskou činností převyšují příjmy, není třeba náklady nijak upravovat, pro tyto účely se použijí výnosy a náklady z účetnictví.
Příklad č. 10
Jako jednu z hlavních nepodnikatelských činností spolek provozuje dětský klub. Za rok 2014 vykázal v této činnosti výnosy z titulu příspěvků klientů ve výši 150 000 Kč a náklady na tuto činnost činily 130 000 Kč.
Zaúčtování
I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Rok 2014                 I Částka  I  MD  I  D   I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Výnosy z titulu příspěvků klientů    I 150 000 I 31x, 22x I  60x  I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Náklady na činnost klubu pro děti    I 130 000 I  5xx  I 32x, 21x I I------------------------------------------I----------I----------I----------I 
Daňová klasifikace výnosů a nákladů
I----------------------I---------I---------------------I------------------------I----------I I Rok 2014       I Částka I Druh výnosu/nákladu I ZDP          I Řádek  I I           I     I           I            I přiznání I I----------------------I---------I---------------------I------------------------I----------I I Výnosy z titulu   I 150 000 I je předmětem daně  I            I     I I příspěvků klientů  I     I           I            I     I I----------------------I---------I---------------------I------------------------I----------I I Náklady na činnost  I 130 000 I daňově uznatelný  I            I     I I klubu pro děti    I     I           I            I     I I----------------------I---------I---------------------I------------------------I----------I 
Komentář:
Pokud byl v hlavní nepodnikatelské činnosti vykázán zisk, jsou příjmy (výnosy) z této činnosti předmětem daně a náklady jsou běžnými, daňově uznatelnými náklady. Zisk z této činnosti tak vstupuje do základu daně. Nicméně to, že je vykázán zisk, nic nemění na tom, že jde o hlavní nepodnikatelskou činnost - pro tuto klasifikaci je důležitý záměr, a nikoliv skutečný výsledek, i když v dlouhodobém horizontu lze očekávat, že bude záměru odpovídat.
Příklad č. 11
Jako jednu z hlavních nepodnikatelských činností spolek provozuje dětský klub. Za rok 2014 vykázal v této činnosti výnosy z titulu příspěvků klientů ve výši 150 000 Kč a náklady na tuto činnost činily 130 000 Kč. Náklady zahrnují též náklady na občerstvení ve výši 20 000 Kč.
Zaúčtování
I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Rok 2014                 I Částka I  MD  I  D   I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Výnosy z titulu příspěvků klientů    I 150 000 I 31x, 22x I  60x  I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Náklady na činnost klubu pro děti    I 130 000 I  5xx  I 32x, 21x I I------------------------------------------I----------I----------I----------I 
Daňová klasifikace výnosů a nákladů
I----------------------I---------I---------------------I------------------------I----------I I Rok 2014       I Částka I Druh výnosu/nákladu I ZDP          I Řádek  I I           I     I           I            I přiznání I I----------------------I---------I---------------------I------------------------I----------I I Výnosy z titulu   I 150 000 I je předmětem daně  I            I     I I příspěvků klientů  I     I           I            I     I I----------------------I---------I---------------------I------------------------I----------I I Náklady na činnost  I 110 000 I daňově uznatelný  I            I     I I klubu pro děti    I     I           I            I     I I----------------------I---------I---------------------I------------------------I----------I I Náklady na činnost  I 20 000 I daňově neuznatelný I § 25 odst. 1 písm. t) I  40  I I klubu pro děti -   I     I           I            I     I I občerstvení     I     I           I            I     I I----------------------I---------I---------------------I------------------------I----------I 
Komentář:
Pokud byl v hlavní nepodnikatelské činnosti vykázán zisk, jsou příjmy (výnosy) z této činnosti předmětem daně a náklady je třeba posoudit z pohledu standardních pravidel pro daňovou uznatelnost.
Příklad č. 12
Spolek vykázal v roce 2015 příjmy z reklamy ve výši 210 000 Kč. K těmto příjmům spolek alokoval náklady na mzdy, materiál i služby v celkové výši 40 000 Kč.
Zaúčtování
I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Rok 2014                 I Částka I  MD  I  D   I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Výnosy z reklamy             I 210 000 I 31x, 22x I  60x  I I------------------------------------------I----------I----------I----------I I Alokované náklady na reklamu       I 40 000 I  5xx  I 32x, 21x I I------------------------------------------I----------I----------I----------I 
Daňová klasifikace výnosů a nákladů
I----------------------I---------I---------------------I------------------------I----------I I Rok 2015       I Částka I Druh výnosu/nákladu I ZDP          I Řádek  I I           I     I           I            I přiznání I I----------------------I---------I---------------------I------------------------I----------I I Výnosy z reklamy   I 210 000 I je vždy předmětem  I            I     I I           I     I daně        I            I     I I----------------------I---------I---------------------I------------------------I----------I I Alokované náklady na I 40 000 I daňově uznatelný  I            I     I I reklamu       I     I           I            I     I I----------------------I---------I---------------------I------------------------I----------I 
Komentář:
Příjmy z reklamy jsou předmětem daně vždy. Příjmem z reklamy je každý příjem, který organizace obdrží za propagaci,
marketing
, reklamu - vše, co je poskytnuto třetí straně. Proto pokud organizace například zveřejňuje loga svých dárců, případně jinak propaguje své dárce, musí správně identifikovat hranici, kdy jde pouze o informování o dárcích či poděkování dárcům a kdy už jde o službu poskytnutou třetí straně (jde zejména o hodnotu případného protiplnění - zveřejnění loga, o diskriminaci dárců - jeden má větší logo než ostatní apod.). K reklamě nelze alokovat režijní náklady například poměrem k příjmům, protože to by nedopovídalo skutečnosti. Náklady je třeba alokovat tak, aby skutečně odpovídaly tomu, jaké náklady byly na dosažení příslušných příjmů vynaloženy.
 
Závěr
Spolky i ostatní poplatníci s úzkým základem daně musí mít jasně stanovené jednotlivé činnosti a musí mít určeno, které z nich jsou podnikatelské a které nikoliv (zejména v závislosti na záměru dosahovat zisk a činit tak soustavně). Při účtování pak organizace účtuje jednotlivé příjmy (výnosy) v členění na jednotlivé činnosti, stejně účtuje o přímých nákladech na činnosti. Nepřímé, režijní náklady musí organizace pečlivě alokovat k jednotlivým činnostem na základě skutečnosti nebo za použití předem stanoveného alokačního klíče.
Pečlivá
alokace
všech nákladů na činnosti je základem pro sestavení přiznání k dani z příjmů. Současně je vhodné rozdělit si předem příjmy nejen podle činností, ale i podle konkrétních druhů příjmů (
dotace
, dary, členské příspěvky, ostatní příjmy). Na základě takové přípravy je pak již spolek schopen jednoduše určit, které příjmy nejsou předmětem daně, které jsou osvobozeny a které vstupují do konečného základu daně.