Účtování a daňová klasifikace výnosů a nákladů u spolků a dalších poplatníků s úzkým základem daně

Vydáno: 18 minut čtení

Spolky jsou ve většině případů - v souladu s aktuálním zněním zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP "), tzv. poplatníkem s úzkým základem daně. Platí to pro všechny spolky, které jsou veřejně prospěšným poplatníkem (§ 17a ZDP ) a současně nejsou poskytovateli zdravotních služeb [§ 18a odst. 5c) ]. Za stejných předpokladů jsou poplatníky s úzkým základem daně též nadace, nadační fondy, církve a náboženské společnosti, honební společenstva i další druhy neziskových organizací.

Účtování a daňová klasifikace výnosů a nákladů u spolků a dalších poplatníků s úzkým základem daně
Ing.
Miroslava
Nebuželská
Tyto organizace mají velmi podobný daňový režim, co se daně z příjmů právnických osob týká. I účetně postupují takové organizace velice podobně. Pokud mluvíme o nestátních neziskových organizacích, řídí se všechny úpravou obsaženou ve vyhlášce č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Ukážeme si nyní na příkladech, jak jednotlivé organizace tohoto typu posuzují různé praktické transakce z účetního a daňového hlediska.
Příklad č. 1
Spolek přijal v účetním období roku 2014 členské příspěvky
celkem ve výši 120 000 Kč. Spolek vynaložil na vybírání členských příspěvků režijní náklady ve výši 5 000 Kč. Letní vzdělávací akce pro členy, na kterou mají členové dle stanov nárok, pokud zaplatili členský příspěvek, stála spolek 40 000 Kč.
Zaúčtování
I------------------------------------------I------------I----------I----------I I Rok 2014                 I  Částka  I  MD  I  D   I I------------------------------------------I------------I----------I----------I I Přijaté členské příspěvky        I 120 000  I 22x, 21x I  68x  I I------------------------------------------I------------I----------I----------I I Režijní náklady             I  5 000  I  5xx  I 32x, 21x I I------------------------------------------I------------I----------I----------I I Letní vzdělávací akce          I  40 000  I  5xx  I 32x, 21x I I------------------------------------------I------------I----------I----------I 
Daňová klasifikace výnosů a nákladů
I----------------------I---------I---------------------I-----------------------I----------I I Rok 2014       I Částka I Druh výnosu/nákladu I ZDP          I Řádek  I I           I     I           I            I přiznání I I----------------------I---------I---------------------I-----------------------I----------I I Přijaté členské   I 120 000 I osvobozený     I § 19 odst. 1     I  110  I I příspěvky      I     I           I            I     I I----------------------I---------I---------------------I-----------------------I----------I I Režijní náklady   I 5 000 I daňově neuznatelný I § 25 odst. 1 písm. i) I  40  I I----------------------I---------I---------------------I-----------------------I----------I I Letní vzdělávací   I 40 000 I daňově neuznatelný I § 25 odst. 1 písm. i) I  40  I I akce         I     I           I            I     I I----------------------I---------I---------------------I-----------------------I----------I 
Komentář:
Členské příspěvky jsou osvobozeny v případě, že jde o členské příspěvky dle stanov. Náklady vynaložené na tyto příjmy jsou daňově neuz