Majetek zdarma

Vydáno: 3 minuty čtení

Jsme příspěvková organizace a nevíme, jak zaevidovat drobný majetek, který nám byl doručen spolu s jiným nákupem (např. fotoaparát) a má parametry drobného majetku. Na faktuře je uveden s nulovou hodnotou.

Majetek zdarma
Ing.
Danuše
Prokůpková,
ID 14817
Odpověď:
Z uvedeného dotazu vyplývá, že se jedná o bezúplatný převod majetku a příspěvková organizace nemá potřebné informace, aby mohlo být dodrženo ustanovení ČÚS č. 707 Zásoby oddílu 4 odst. 4.1 písm. c):,,to znamená, že příspěvková organizace nenavazuje na výši jejich ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala“. Z toho důvodu se použijí níže uvedené odstavce zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“).
V ustanovení § 25 odst. 1 písm. l) ZU se praví, že:
„l) majetek v případech bezúplatného nabytí, s výjimkou majetku uvedeného pod písmenem e), anebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit, a ostatní majetek, který není uveden pod písmeny a) až k), reprodukční pořizovací cenou“
a v ustanovení § 25 odst. 5 písm. b) téhož zákona je dále uvedeno, že:
„b) reprodukční pořizovací cenou je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje“.
Pro stanovení reprodukční ceny použije příspěvková organizace metodický postup uvedený v ustanovení § 27 odst. 4 písm. a) až c) ZU analogicky podle zvoleného nejvhodnějšího přístupu.
Z výše uvedené citace odstavců zákona půjde o stanovení reprodukční ceny a zavedení majetku do účetnictví organizace podle výše ocenění a podle druhu majetku. Pokud bude darovaný majetek oceněn například v kategorii drobného dlouhodobého hmotného majetku, zaeviduje se v příspěvkové organizaci na vrub účtu 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 088-Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku a na tomto účtu se povede až do jeho vyřazení.
Pokud bude zařazen po stanovení reprodukční ceny v kategorii drobný (krátkodobý) majetek, jehož ocenění nebude překračovat stanovený cenový práh stanovený účetními předpisy nebo vnitřní směrnicí, zaúčtuje příspěvková organizace nabytí ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 písm. a) prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., a ve smyslu ustanovení oddílu 5 odst. 5.2.2. ČÚS 707 Zásoby v platném znění, a to na vrub účtu 501-Spotřeba materiálu a ve prospěch účtu 649-Ostatní výnosy z činnosti a zároveň tento majetek zaeviduje příspěvková organizace na příslušném podrozvahovém účtu zápisem MD 902-Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 999-Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům, kde jej bude evidovat a inventovat až do jeho vyřazení (resp. spotřeby).
Připomínáme, že ve výše uvedených příkladech jde o hmotný majetek, pokud by byl předáván nehmotný majetek, použily by se příslušné účty nehmotného majetku.
Pro evidenci bezúplatně předaného majetku doporučujeme vést odděleně na vhodných analytických účtech.