Vlastní zdroje VVŠ

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme veřejnou vysokou školou (dále jen „VVš“) a v dalším programovacím období očekáváme, že se nám podaří získat prostředky na projekty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jednou z podmínek pro získání projektů je však i očekávaná spoluúčast organizace (spolufinancování) nákladů projektů z vlastních zdrojů. V této souvislosti bych se ráda zeptala, zda lze jako vlastní zdroje použít Fond provozních prostředků, který může VVš tvořit rovněž ze zůstatku příspěvků ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou činnost k 31. 12. běžného roku v souladu s § 18 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Vlastní zdroje VVŠ
Blažena
Petrlíková
ID 14489
Odpověď:
Podmínky tvorby a užití fondů stanoví vnitřní předpis VVŠ tak, aby prostředky získané ze zisku pocházejícího z provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje a šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodem technologií, které byly podpořeny z veřejných prostředků, byly využity zpětně pouze na tyto činnosti, nebo na šíření jejich výsledků nebo na výuku.
Použití zdrojů z Fondu provozních prostředků mělo být součásti příslušného rozpočtu VVŠ s tím, že celý projekt, resp. výstupy, z něho budou složit účelu odpovídajícímu podmínkám, za kterých byly prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly MŠMT poskytnuty.
Podle našeho názoru za shora uvedených podmínek lze použít jako vlastní zdroj ke spolufinancování projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání též prostředky z minulých let převedené do Fondu provozních prostředků. Pro jistotu doporučujeme vznést žádost o stanovisko poskytovateli, tj. MŠMT.