Zveřejňování poskytnutých informací

Vydáno: 12 minut čtení

Zákon č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“ ), obsahuje nejen povinnost poskytovat zákonem předpokládané informace, ale také podle § 5 odst. 3 povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tato povinnost je však limitována, neboť zveřejnit plné znění poskytnutých informací má povinný subjekt pouze v případě elektronicky poskytnutých informací. Jestliže byly informace poskytnuty jinou formou nebo se jednalo o mimořádně rozsáhlé, byť elektronicky poskytnuté informace, postačí, když povinný subjekt zveřejní doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

Zveřejňování poskytnutých informací
JUDr.
Eva
Janečková
Smysluplnost plnění této povinnosti vyvolává značné pochybnosti. Možnost využívání jednou poskytnutých informací jinými zájemci je s výjimkou specifických případů zcela mizivá, protože předmětem žádosti bývají obvykle individuálně specifikované informace. Informace, které obvykle zajímají i jiné osoby než prvotního žadatele, bývají např. informace o platech, metodické pokyny, informace o proběhlých kontrolách a správních řízeních a uložených pokutách.
Otázkou, která se může objevit, je, zda zveřejňovat informace poskytnuté pouze na základě písemně podané žádosti, nebo zda se povinnost týká všech žádostí. Povinnost zveřejnit poskytnutou informaci zákon o svobodném přístupu k informacím spojuje s okamžikem poskytnutí informace, tzn. již pouhým vyřízením žádosti. Znění zákona tedy neomezuje povinnost pouze na písemně podané žádosti, takže striktně vzato by měly být zveřejňovány i informace poskytnuté i na základě ústně podané žádosti (§ 13 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, podle něhož se žádosti podávají písemně nebo ústně). V praxi se ovšem zveřejňují jen informace poskytnuté na základě písemné žádosti, neboť jen tyto žádosti jsou vyřizovány formalizovaným postupem podle zákona o svobodném přístupu k informacím a j