Vybraná judikatura NSS v oblasti daně z příjmů v souvislosti s problematikou rozlišení oprav a investic

Vydáno: 23 minut čtení

V tomto vydání pokračujeme v exkurzu do judikatury Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“). V předchozím čísle jsme se věnovali judikátům v oblasti daně z příjmů v přímém dopadu na neziskové organizace. V dnešním příspěvku se zaměříme na judikaturu týkající se problematiky oprav a technického zhodnocení. U tohoto tématu se nemusíme ohlížet na to, zda jsou rozhodnutí soudu ve věci neziskového nebo podnikatelského subjektu, neboť právní úprava v této věci je v zásadě identická pro oba typy organizací. Protože judikátů v této oblasti je poměrně široká škála, zaměříme se na ty relativně novější.

Vybraná judikatura NSS v oblasti daně z příjmů v souvislosti s problematikou rozlišení oprav a investic
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
Opětovně upozorňuji, že kompletní znění rozhodnutí soudu je možno dohledat na odkazu www.nssoud.cz.
 
Možný souběh technických zhodnocení a oprav
Než se budeme zabývat judikáty týkajícími se vlastního posouzení, zda se v konkrétním případu jednalo o technické zhodnocení nebo opravu, musíme se podívat, jak se NSS dívá na situace, kdy souběžně dochází k pracím majícím charakter technického zhodnocení a pracím, které mají charakter oprav. Jedná se například o následující situace:
-
je budována nástavba bytového domu a současně jsou provedeny i opravy omítky na celém domě,
-
je prováděna rekonstrukce toalet ve škole, zároveň se vyměňuje dlažba na přilehlých chodbách.
Zde bych si dovolil poukázat na dva judikáty z roku 2013
Judikát
8 Afs 65/2012 - přebudování prodejny na alergologickou ambulanci a související oprava střechy (březen 2013)
Tento případ je součástí dlouhodobějšího sporu - je potřeba také věnovat pozornost rozhodnutí 8 Afs 36/2011, které představuje předchozí řízení v této věci.
  
Rekapitulace předmětu sporu
V tomto případě daňový subjekt nezpochybňoval to, že přebudováním prodejny na alergologickou ambulanci došlo k technickému zhodnocení kvůli změně účelu užívání (tedy definiční znaky rekonstrukce), domáhal se však potvrzení správnosti svého postoje, že některé práce prováděné v rámci stavební akce mají být vyhodnoceny jako oprava - konkrétně se jednalo o výměnu střešní krytiny. Správce daně ale tvrdil, že práce byly prováděny v rámci jedné akce s cílem celkové rekonstrukce objektu, a že je tudíž nezbytné vyhodnotit je jako celek - tedy vše jako technické zhodnocení.
  
Rozhodnutí soudu
Soud v tomto případě dal za pravdu správci daně. Bylo mimo jiné poukázáno na skutečnost, že ve vazbě na nově budované ordinace lékařů došlo také ke zvýšení světelné výšky místností, a tím k posunutí roviny střechy (aby byly naplněny hygienické podmínky), bylo nově vybudováno štítové zdivo. Ve vazbě na toto hodnocení bylo konstatováno:
Stěžovatelkou zpochybňovaná argumentace krajského soudu, že se ve výsledku jednalo o jednu stavební činnost, je reakcí na výtku Nejvyššího správního soudu, že se krajský soud ve svém prvním rozsudku nezabýval žalobní námitkou, podle které měly některé stavební činnosti na nemovitosti povahu technického zhodnocení a jiné měly charakter opravy, nesouvisející se změnou účelu užívání části nebytových prostor ani s výměnou střechy. Nejvyšší správní soud ve zrušujícím rozsudku uvedl, že pokud veškeré stavební úpravy byly prováděny v rámci jedné stavební akce (tj. v rámci stavebních prací, které tvoří z hlediska věcného i časového rozsahu těchto prací i z hlediska jejich účelu jeden celek), směřují ke změně technických parametrů a způsobu využití předmětné nemovitosti, není nutné zkoumat charakter každé dílčí jednotlivé úpravy, tj. zda některá dílčí stavební činnost mohla být opravou. I při budování ambulance a ordinací mohlo dojít k dílčím činnostem, které by bylo možno samostatně posoudit jako opravu; to však nemá vliv na posouzení „výsledku“ celé akce coby technického zhodnocení.
V další části:
Svědek Ing. M. M. vypověděl, že byly vytvořeny nové konstrukce a provedena úprava střechy, aby bylo docíleno zvětšení světlé výšky místností, protože původní nevyhovovala hygienickým podmínkám.
Stěžovatelce se v žalobě ani kasační stížnosti nepodařilo konkrétními přesvědčivými a průkaznými důkazy vyvrátit závěr žalovaného, že veškeré stavební úpravy na nemovitosti (tedy i úpravy v drogerii) byly prováděny v rámci stavebních prací, které tvoří z hlediska věcného i časového rozsahu i z hlediska účelu jeden celek, a že se tedy vcelku jednalo o technické zhodnocení. Nedoložila kupř., že by jí tvrzené práce charakteru oprav provedla, i pokud by nedocházelo k úpravám ve zbylé části domu.
 
Závěr z rozsudku
Rozsudek uvádí, že pokud existují dílčí práce, které by samostatně mohly být vyhodnoceny jako oprava, nicméně jsou prováděny v rámci celkové rekonstrukce, mělo by se jednat o technické zhodnocení jako celek. Pokud budu například modernizovat toalety ve škole (odstranění dřívějších plechových kójí, vyzdění, zřízení bezbariérového WC), nemohu tvrdit, že část týkající se výměny podlahy na toaletách je opravou, neboť se jednalo o pouhou výměnu materiálů s argumentem, že podlaha tam byla i před provedením stavebních prací.
Judikát
2 Afs 17/2012 - stavební práce týkající se přebudování haly na tiskárnu
  
Rekapitulace předmětu sporu
V rámci tohoto sporu se jednalo prvotně o otázku rezerv na opravy dlouhodobého majetku, respektive zpochybnění oprávněnosti tvorby těchto rezerv ve vazbě na to, že stavební práce spočívající v přestavbě výrobní haly na tiskárnu by měly být rekonstrukcí, nikoliv opravou (a tudíž je tvorba rezerv na opravu nepřípustná). V tomto aspektu NSS dal za pravdu správci daně. Nicméně NSS se dále zabýval tím, zda dané práce mají být posuzovány jako celek, nebo zda v tomto konkrétním případě je možno určité práce posoudit samostatně jako opravu.
  
Rozhodnutí soudu
Za klíčovou považuji následující pasáž:
Nelze však již souhlasit s kategorickým stanoviskem správce daně, potažmo stěžovatele, že v případě, měli-li za prokázané, že došlo ke změně účelu využití nemovitosti, bylo nutné žalobcem uplatněné výdaje, jakožto výdaje na opravu hmotného majetku, neuznat en bloc. Takový postup totiž přehlíží, že hranice mezi tím, co je ještě nezbytnou opravou ve smyslu zákona o rezervách a co je již technickým zhodnocením ve smyslu ustanovení § 33 zákona o daních z příjmů, bývá v praxi často nezřetelná a v rámci rozsáhlejší investiční akce mohou být prováděny současně jak opravy, tak může zároveň docházet i k technickému zhodnocení. Není jistě pochyb o tom, že dojde-li například ke změně vnější či vnitřní dispozice stavby, k jejímu zateplení, provedení instalací, které do té doby (minimálně v tomto rozsahu) na objektu nebyly, apod., jde o případy technického zhodnocení, neboť objekt tím získává nové vlastnosti, kterými do té doby nedisponoval. Na straně druhé však například nahrazení nefunkčních prvků stavby (příkladmo výměna střešní krytiny za novou stejného typu) bude případem „prosté“ opravy, která pouze koriguje špatný technický stav objektu; nejde o opravu „vyšší kvality“, která by současně pro objekt představovala jistou „přidanou hodnotu“. I v rámci jedné investiční akce, jejímž cílem je změna ve způsobu užívání stavby, mohou být některé stavební práce posouzeny jako oprava. Pokud tyto práce nemají s prováděnými změnami stavby souvislost a zároveň směřují jen k obnovení původní funkčnosti stavby, lze je nepochybně jako opravu (a nikoliv technické zhodnocení) akceptovat, a to s výše popsanými daňovými konsekvencemi. Jako příklad lze uvést například výměnu nefunkční střešní krytiny za situace, kdy se další práce, spojené se zamýšlenou změnou užívání stavby, týkají jen úpravy jejího vnitřního uspořádání.
Soud zde připouští, že pokud se prokáže naprostá nezávislost prováděných prací (jde o technickou nezávislost), je možné provést rozdělení akce na opravu a technické zhodnocení (byť by se jednalo o práce na základě jediné smlouvy o dílo). Důrazně ale upozorňuji, že důkazní břemeno prokázání nezávislosti daných stavebních prací (a tedy jejich oddělitelnost) bude v případě sporu ležet na straně poplatníka.
 
Odlišení oprav a technického zhodnocení
Pro větší přehlednost dalšího textu považuji za vhodné zrekapitulovat klíčová východiska daných judikátů a ukázat, jak se k problému stavějí soudy, ne postupně probírat jednotlivé judikáty.
 
Problematika rozložení důkazního břemene
Prvním velkým problémem je, že důkazní břemeno leží na straně poplatníka, nikoliv správce daně. Velká část judikátů v dané oblasti nekončí tak, že by soud konstatoval „jedná se o opravu“, „jedná se o technické zhodnocení“. Závěr je často formulován tak, že „poplatník“ neprokázal, že se jednalo o opravu. Chápejme to tak, že pokud by se rozhodovalo ve stejném případě a ze strany finančního úřadu by bylo naopak napadáno, že se dle jeho názoru jedná o opravu (poplatník to vyhodnotil jako technické zhodnocení), NSS by opět přitakal správci daně s tím, že nedošlo k prokázání ze strany poplatníka.
Aby se totiž soud mohl vůbec dostat k nějakému hodnocení, musí být provedeno porovnání parametrů před daným technickým zásahem (respektive ve fikci původního technického řešení - jak vypadalo když „bylo nové“) a po tomto zásahu. Aktuální stav je možné zpravidla doložit obhlídkou věci, horší je to ale již s prokázáním původního stavu. Pokud tento původní stav není poplatník schopen prokázat, nemá z tohoto pohledu vůbec smysl pouštět se do sporu s finančním úřadem, neboť nakonec vždy bude konstatováno, že poplatník neunesl své důkazní břemeno.
Konkrétní ukázka -
judikát
5 Afs 44/2008 (zateplení skladové haly)
V tomto případu šlo o posouzení prací na zateplení skladové haly. Poplatník argumentoval, že se jedná o opravu, neboť pouze obnovoval původní zateplení.
Východiska z pohledu soudu by se dala v rámci judikátu zrekapitulovat následovně:
Pokud by původní plášť byl vybaven izolací (zateplením), jak tvrdí stěžovatel, která se působením času poškodila natolik, že ztratila postupně svou funkci, pak by výměna opláštění za použití materiálu obsahujícího izolační vrstvu, jak byla provedena v dané věci, mohla být chápána jako pouhé nahrazení původního opotřebovaného materiálu opláštění novým, a to se srovnatelnými vlastnostmi, tedy jednalo by se podle názoru Nejvyššího správního soudu nikoli o změnu technických parametrů, ale o opravu (shodně pokyny Ministerstva financí D-300).
Pokud však původní plášť zateplen nebyl, jednalo by se o rekonstrukci, neboť by stavebními úpravami došlo ke změně technických parametrů, které mají vliv na užitnou hodnotu budovy (v tomto případě zejména rozšíření možnosti skladování i na materiály či výrobky, jimž hrozí při nízkých teplotách poškození).
V rámci hodnocení, zda došlo k unesení důkazního břemene, se konstatuje následující:
Správce daně vyzval stěžovatele k doložení projektové dokumentace a poté, co stěžovatel konstatoval, že není schopen projektovou dokumentaci předložit [byť z akceptovatelných důvodů (viz výše); nicméně to je pro posouzení toho, zda správce daně zpochybnil tvrzení stěžovatele irelevantní], opatřil si správce daně důkazní prostředky sám. Jedná se zejména o znalecké posudky Ing. H. (vypracován roku 1998 při vstupu původního majitele skladového areálu do likvidace) a Ing. S. (vypracován roku 1996 pro účely hypotečního řízení pro tehdejšího nájemce skladového areálu), svědecké výpovědi jednatelů původního nájemce skladového areálu S. P. a Z. P. a svědecké výpovědi R. S. a L. Č. (tyto dva svědky navrhl stěžovatel). Znalecký posudek Ing. H. uvádí, že dotčená skladová budova byla opláštěna vlnitým plechem. Znalecký posudek Ing. S. konstatuje, že předmětná skladová budova měla jednostranné opláštění s povrchovou úpravou nátěrem.
Během výslechu dne 16.2.2005 S. P. i Z. P. uvedli, že střecha i opláštění byly z jednoduchého vlnitého plechu a nebyly zatepleny. Svědci S. a Č. naopak vypověděli, že dotčená budova zateplena byla (svědek Č.) či že si myslí, že zateplena byla (svědek S.). Správce daně dále poukázal na skutečnost, že v soupisu prací a dodávek, které svědek Č. (jakožto dodavatel smluvního díla) zpracoval pro stěžovatele, není nikde uvedeno, že by byla z obvodového pláště či střechy odstraňována izolace.
Pokud jde o znění smlouvy o dílo, Nejvyšší správní soud souhlasí se žalovaným, že z velmi obecné formulace užité ve smlouvě, podle níž má být jejím předmětem oprava ocelové konstrukce haly, přičemž zůstanou zachovány parametry stávající haly, nelze usoudit nic o charakteru původního materiálu, který měl být nahrazen, a tedy ani nic o tom, zda bylo za použití nového materiálu, který nesporně obsahuje tepelnou izolaci, skutečně možné zachovat veškeré zásadní technické parametry původního materiálu opláštění, tedy i jeho tepelné vlastnosti (při tomto srovnání, pokud by byl původní materiál znám, by samozřejmě bylo třeba brát v úvahu pouze vlastnosti tohoto původního materiálu jako takového, tedy nepřihlíželo by se k jeho stáří či opotřebení v době, kdy byl nahrazen). Nákres připojený ke smlouvě o dílo je pak jen výpovědí daňového subjektu zachycenou na papíře, nemůže se jednat o důkaz.
Jakkoliv tedy byly důkazní prostředky protichůdné (zejména ze znaleckého posudku Ing. S. a z výpovědi S. P. a Z. P. vyplýval závěr, že budova nebyla zateplena, zatímco svědci S. a Č. tvrdili, že budova zateplena byla), na základě výše uvedených skutečností je Nejvyšší správní soud toho názoru, že správce daně při hodnocení těchto důkazních prostředků nejen jednotlivě, ale zejména v jejich vzájemné souvislosti oprávněně dospěl k závěru, že o souladu se skutečností existují natolik vážné a důvodné pochyby, aby činily účetnictví nevěrohodným, neúplným, neprůkazným nebo nesprávným. Lze tedy uzavřít, že správce daně unesl své důkazní břemeno vyplývající z § 31 odst. 8 písm. c) daňového řádu.
Bylo tedy na stěžovateli, aby tyto pochybnosti správce daně vyvrátil, tj. aby setrval na svých původních tvrzeních, a doložil, že přes vzniklé pochyby se sporný účetní případ udál tak, jak je o něm účtováno, anebo aby naopak korigoval svá původní tvrzení, nabídl tvrzení nová, reflektující existenci pochyb o souladu účetnictví se skutečností, a tato svá revidovaná tvrzení prokázal. V projednávaném případě stěžovatel setrval na svých původních tvrzeních, nicméně nedoložil, že přes vzniklé pochyby se sporný účetní případ udál tak, jak je o něm účtováno, a tudíž neunesl své důkazní břemeno. Stěžovatel mohl předložit řadu důkazů ze sféry mimo účetnictví i přes absenci projektové dokumentace, např. fotodokumentaci objektu, soupis prací a dodávek potvrzující, že v průběhu stavebních prací byla z obvodového pláště či střechy odstraňována izolace apod. Stejně tak stěžovatel mohl předložit důkazy, že došlo k zateplení předmětné budovy v období od znaleckého posudku Ing. S. do započetí stavebních prací v roce 2000. Nic takového však stěžovatel neučinil.
Všimněte si například toho, že soud nepovažuje za důkaz prosté tvrzení poplatníka (ve smyslu prohlášení „ono to tam bylo...“). Pracovalo by se s fotodokumentací původního stavu (v judikátech často zmiňovaný nejlepší prostředek prokázání původního stavu), projektovou dokumentací původního stavu (dokumentace skutečného provedení původní stavby, respektive jejího technického zhodnocení), svědeckými výpověďmi, dokládáním prací týkajících se odstranění původního stavu. V praxi často probíhají diskuse, zda je rozhodující text na faktuře - „oprava“ nebo „rekonstrukce“. Ve světle výše uvedeného jsou to ale pohledy skutečně malicherné. V této souvislosti ještě poznamenávám, že rozhodně není na dodavateli, aby určoval (i textem na faktuře), zda je to ještě oprava nebo technické zhodnocení. Není na dodavateli, aby posoudil, jaký byl výchozí stav (navíc v okamžiku vlastního provádění prací může být již původní stav natolik nezřetelný, že ho dodavatel ani nemůže pořádně zhodnotit). Obecně lze jen doporučit dokumentaci původního stavu před provedením zásahu (nejlépe pomocí fotodokumentace). Tvrzení poplatníka „ty rozvody elektro tam původně byly a jedná se jen o jejich výměnu“ není důkazním prostředkem.
 
Argumentace prostřednictvím „odstranění havarijního stavu“
V praxi se často setkáváme s tím, že poplatníci obhajují účtování o opravě u jednotlivých stavebních akcí prokazováním toho, že se jedná o odstranění havarijního stavu. Jak se ukazuje v judikátech soudů, toto není považováno za argument.
Velice pěkně je to popsáno v judikátu
8 Afs 7/2012 (topné kanály Havířov),
kde tento argument použil daňový poplatník. NSS k tomu konstatuje následující:
28. Z uvedeného je zřejmé, že odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození nevede samo o sobě k závěru, že se jedná o opravu. O opravu se jedná pouze tehdy, pokud odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození nevedlo k technickému zhodnocení. Technické zhodnocení lze tedy obecně vnímat jako „opravu vyšší kvality“ (srov. rozsudky ze dne 28.2.2007, čj. 1 Afs 29/2006-87, či ze dne 11.12.2008, čj. 8 Afs 15/2008-139). Nejvyšší správní soud proto nepřisvědčil námitce stěžovatele, že samotné fyzické opotřebení potrubí a jeho havarijní stav svědčily jednoznačně pro závěr o opravě a vylučovaly technické zhodnocení. Tento stav byl totiž důvodem, pro který žalobce přistoupil k předmětným pracím, ale sám o sobě nepředurčoval, zda bude odstraněn prostou opravou nebo kvalitativně odlišným technickým zhodnocením. Havarijní stav potrubí ostatně žalovaný ani krajský soud nezpochybnili, dospěli však k závěru, že tato skutečnost není rozhodná pro posouzení, zda se v daném případě jednalo o opravu či technické zhodnocení. Z téhož důvodu ani důkazy o řadě dílčích oprav doložené v řízení před krajským soudem nemohly samy o sobě prokázat, že nedošlo k technickému zhodnocení.
Tedy zpráva revizního technika (statika, hygieny...) o havarijním stavu je pouze důkazem toho, že se stavební zásah provést musel (tedy je to důkaz podporující argumentaci o účelnosti vynaložených prostředků), nicméně tento zásah podle svého charakteru mohl být buď opravou, nebo technickým zhodnocením (a to ve vazbě na volbu technologie apod.).
 
Posuzování změny technických parametrů
Pokud jsme schopni prokázat původní stav, dostáváme se k tomu, co je tou „změnou parametrů“, která povede k tomu, že technický zásah budeme muset vyhodnotit jako technické zhodnocení, nikoliv opravu.
Většinou nemáme problém pracovat s parametry typu (příklady):
-
přistavělo se, rozšířilo se... (tedy změna užitné plochy),
-
upravilo se to tak, že je to možno nově používat bezbariérově (zlepšení přístupnosti).
Hůře akceptovatelné jsou pro nás parametry typu „nové řešení povede k menším nákladům“, či dokonce „je to estetičtější řešení“.
To, že se objevují naprosto reálné spory, kdy finanční správa přichází s velice „neobvyklými“ parametry, které jsou předmětem hodnocení, si můžeme ukázat na judikátu
62 Af 81/2012 (případ stavebních prací na hřišti Sociálních služeb Uherské Hradiště).
Zde jen upozorňuji, že se nejedná o
judikát
NSS, ale případ rozhodovaný u Krajského soudu v Brně.
V tomto případě byly předmětem sporu provedené stavební práce spočívající v nahrazení původního antukového povrchu hřiště plochou s umělým povrchem (při zachování rozměrů...). Poplatník práce vyhodnotil jako opravu vzhledem k pouhé změně materiálů, nicméně správce daně se domáhal toho, že v tomto případě došlo ke změně parametrů, a také je vyjmenoval - viz citát z rozsudku:
Žalobce v podané žalobě zdůrazňoval, že technické parametry nebyly v právě posuzované věci změněny. Ze správního spisu vyplynuly následující provedené změny předmětného víceúčelového hřiště: vybudování chodníku, umístění betonových obrubníků kolem hřiště, odvodnění hřiště, vyšší tloušťka jednotlivých vrstev hřiště a nový podklad hřiště. Správce daně na straně 10 zprávy o daňové kontrole ze dne 31.5.2011, čj. 55575/11/336931710315, uvedl, že se změna týkala následujících technických parametrů hřiště:
„1.
nižší prašnost povrchu hřiště (antukové hřiště je třeba udržovat ve vlhkém stavu, aby antuka neprášila),
2.
nižší náročnost na údržbu povrchu hřiště (antukové hřiště je po každé hře třeba hráběmi a kartáčem zarovnat),
3.
nevyžadování zavlažování povrchu hřiště (antukové hřiště je třeba zalévat, i když se nehraje, doplňovat antuku a válcovat, abychom získali ucelenou rovnou hrací plochu, jejíž pevnost je vhodná na tenisový zápas,
4.
vyšší rychlost odskoku míče,
5.
vyšší stabilita pro pohybově handicapované - výška skladba podloží hřiště se navýšila o 10 cm,
6.
nevyžadování úpravy čar na hřišti (čáry na antukovém hřišti je třeba každoročně upravovat),
7.
nový odvodňovací žlab podél hřiště,
8.
nový bezbariérový přístupový chodník k hřišti,
9.
nový betonový obrubník okolo hřiště.“
Je tedy nesporné, že oprava víceúčelového hřiště nespočívala pouze v odstranění účinků fyzického opotřebení či poškození, nýbrž ve změně některých vlastností hřiště oproti původnímu stavu. Krajský soud souhlasí se žalobcem, že charakter a rozměr hřiště zůstal zachován. Na druhou stranu co se týče využití a zlepšení kvality hřiště, tady žalobci za pravdu dát nelze. Antukové hřiště bylo nahrazeno umělým trávníkem, kdy se jedná o kvalitnější povrch z hlediska herních vlastností a údržby, jak vyplynulo i z hodnocení provedeného správcem daně. Žalobce ostatně tuto skutečnost v žalobě nijak nerozporuje, jen ji nepovažuje za kritérium, které by bylo pro posouzení provedených stavebních prací rozhodné.
Věnujte prosím pozornost parametrům č. 1-6, které finanční úřad kromě jiných označil za klíčové pro posouzení, zda se jedná o opravu nebo technické zhodnocení - rozhodně jsou to záležitosti, o kterých často vůbec neuvažujeme jako o hodnotících parametrech. Až záležitosti uvedené pod body č. 7-9 jsou těmi aspekty, na které jsme z hlediska klasifikace „oprava x technické zhodnocení“ běžně zvyklí.
V tomto případě dal soud za pravdu správci daně. K hodnoceným parametrům se vyslovil jako k celku, a tak bohužel nevíme, jak by případ dopadl, pokud by argumentace správce daně byla založena pouze „na vyšší rychlosti odskoku míče“.
 
Argument přirozeného technického pokroku
Z judikátů je zřejmé, že soudy připouští jednu situaci, kdy přes změnu technických parametrů bude daná akce vyhodnocena jako oprava. Jedná se o případy takzvaného „přirozeného technického pokroku“, kdy předchozí technické řešení nejsem schopen obnovit, neboť již není na trhu běžně dostupné. Pokud zvolím nejbližší možné dostupné řešení, které má jiné technické parametry, byla by daná akce vyhodnocena jako oprava.
Tento aspekt zmiňuje také například
judikát
22 Af 11/2011 (Krajský soud Ostrava ve věci změny technologie vytápění), my se můžeme vrátit k výše uvedenému rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci „topné kanály Havířov“, kde je uvedeno:
43. Pokud při stavebních pracích došlo ke změně technických parametrů, jedná se v zásadě o technické zhodnocení. Výjimkou budou zejména situace, kdy změnu technických parametrů nutně přináší technický pokrok. Je zřejmé, že např. izolace budovy vyměněná po několika desítkách let bude mít lepší technické parametry (např. vyšší tepelný odpor při stejné tloušťce) než izolace původní, tato změna je však přisuzována přirozenému technickému pokroku a sama o sobě neznamená technické zhodnocení namísto opravy (srov. rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13.12.2005, čj. 59 Ca 136/2003-58, č. 817/2006 Sb. NSS). Jinými slovy, pokud daňový subjekt nahradí původní materiál prokazatelně nejbližším materiálem na trhu (např. proto, že původní materiál se již nevyrábí), taková náhrada nebude mít sama o sobě za následek technické zhodnocení ve smyslu § 33 odst. 2 zákona o daních z příjmů. Stěžovatel namítal, že technický pokrok byl důvodem, pro který byla změněna technologie uložení potrubí (namísto uložení do betonových žlabů bylo potrubí uloženo na písečné lože). Nejvyšší správní soud připouští, že tato skutečnost posuzována izolovaně by mohla vést k závěru, že k technickému zhodnocení nedošlo. V kontextu posuzované věci, kdy je nepochybné, že výměna potrubí souvisela s celkovou změnou koncepce dodávky tepla a kdy došlo k více změnám včetně změny světlosti potrubí, však tato skutečnost nemůže mít vliv na závěr, že došlo k technickému zhodnocení sekundárního rozvodu tepla.
Jen na okraj musím podotknout, že ani v jednom z výše uvedených případů soud nevyhodnotil, že by se o případ změny parametrů v důsledku přirozeného technického pokroku jednalo. Nicméně je s ním očividně soustavně pracováno, samozřejmě s tím, že případné důkazní břemeno opět bude ležet na straně poplatníka.