Prodej darovaného předmětu

Vydáno: 3 minuty čtení

Jsme nestátní nezisková organizace a dostali jsme začátkem roku jako bezúplatný dar jednu trojsedačkovou židli a pět dvojsedačkových židlí pro děti do třídy. Protože se židle ukázaly jako nevyhovující, rádi bychom je prodali. O židlích účtuji jako o nepeněžním daru MD 501/D 682 (hlavní činnost). Potřebovala bych vědět, zda bude v případě prodeje těchto židlí příjem také daňově neúčinný a zda je můžeme prodat bez účtování DPH. Naše organizace je plátce DPH, ale o DPH účtujeme jen v případě přenesené daňové povinnosti. Případné pronájmy účtujeme bez DPH.

Prodej darovaného předmětu
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 14021
Odpověď:
Přijatý nábytek představuje bezúplatný příjem, který v případě, že jej obdrží veřejně prospěšný poplatník, může být osvobozen od daně za podmínek § 19b odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Lze předpokládat, že nestátní nezisková organizace bude veřejně prospěšným poplatníkem, má tedy možnost toto osvobození využít. V případě, že jej využije, potom související náklady na účtu 501, tj. hodnota tohoto nepeněžitého daru, bude představovat náklad, který nelze považovat za daňově účinný v souladu s § 25 odst. 1 písm. i) ZDP. Následný příjem z prodeje tohoto majetku bude potom představovat příjem z nepodnikatelské činnosti a bude tak posuzován podle pravidel vymezených v § 18a ZDP, tedy bude posuzován vztah mezi příjmy a výdaji z této činnosti, případně z jednotlivých druhů této činnosti v souladu s § 18a odst. 3 ZDP.
Z pohledu DPH je situace poněkud složitější, k přesnému zodpovězení by bylo nutné znát bližší podrobnosti, zejména to, jakou ekonomickou činnost plátce daně uskutečňuje. Prodej tohoto majetku bude z pohledu DPH s největší pravděpodobností představovat dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku, a bude se tedy jednat o předmět daně. Podle druhu uskutečňovaných plnění je pak nutné zkoumat, zda na tento případ není možné uplatnit některé ustanovení o plněních osvobozených od daně, např. výchova a vzdělávání (§ 57 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „ZDPH“]), poskytnutí služeb a dodání zboží úzce souvisejícího s ochranou a výchovou dětí a mládeže [§ 61 písm. b) ZDPH], případně zda není možné aplikovat úpravu § 62 ZDPH pro dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně. Osobně se ale, na základě dostupných informací, domnívám, že žádné z uváděných případů osvobození aplikovat nebude možné, a bude se tak jednat o zdanitelné plnění s povinností uplatnit základní sazbu daně.