Občanské sdružení invalidů - dotace

Vydáno: 3 minuty čtení

Jsme nezisková organizace - občanské sdružení invalidních občanů. Obdrželi jsme dotaci od obce a od místních podnikatelských firem na naši činnost. Jde o příjem, který nepodléhá dani z příjmů? Jedná se o příjmy, které nejsou nikdy předmětem daně?

Občanské sdružení invalidů - dotace
Ing.
Zdeněk
Morávek,
ID 14263
Odpověď:
V případě občanského sdružení, dnes spolku, platí, že se jedná o veřejně prospěšného poplatníka s tzv. úzkým základem daně. Při stanovení příjmů, které nejsou předmětem daně, se tak postupuje zejména podle § 18a odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Předně je nutné rozlišit, zda se jedná skutečně o dotaci, nebo zda se jedná o dar.
Pokud by se jednalo o dotaci, potom platí, že u veřejně prospěšného poplatníka nejsou předmětem daně
dotace
, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů. Pokud tedy občanské sdružení obdrželo dotaci z rozpočtu obce na svou činnost, potom se bude jednat o příjem, který není předmětem daně v souladu s § 18a odst. 1 písm. b) ZDP.
Co se týká prostředků od místních podnikatelských firem, tam už není tak pravděpodobné, že by se jednalo o dotaci, spíše půjde o dar, z pohledu ZDP o bezúplatný příjem. Ten je předmětem daně, ale v souladu s § 19b ZDP může být od daně osvobozen. Podmínkou je, že příjemcem tohoto daru je veřejně prospěšný poplatník a tento dar je nebo bude využit pro účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 ZDP nebo jeho kapitálové dovybavení.
Občanské sdružení invalidů je nepochybně veřejně prospěšným poplatníkem a lze předpokládat, že pokud se jedná o občanské sdružení invalidních občanů, bude naplněna i druhá podmínka, kterou je účel využití tohoto daru, např. účely sociální, zdravotnické, humanitární, charitativní atd. Pokud by tedy místní podnikatelské firmy poskytly občanskému sdružení dary, které budou tímto způsobem využity, potom se jedná o příjem, který je u občanského sdružení osvobozen od daně. Pro úplnost jenom doplňme, že veřejně prospěšný poplatník má také možnost toto osvobození neuplatnit, což by mělo smysl pouze v případě, že by bylo vhodné uplatnit související náklady.
Obdobně by bylo postupováno i v případě, že by obec poskytla občanskému sdružení nikoliv dotaci, ale také dar, i v tomto případě je možné příjem osvobodit podle § 19b odst. 2 písm. b) ZDP.
Pokud by ze strany podnikatelských subjektů skutečně byla poskytnuta
dotace
, což ale považuji za nepravděpodobné, potom se jedná o příjem, který je předmětem daně a není od daně osvobozen, nejsou naplněny podmínky § 18a odst. 1 písm. b) ZDP. Další daňový režim by musel být posuzován v návaznosti na stanovy a hlavní (nepodnikatelskou) činnost občanského sdružení, případně jednotlivé druhy této činnosti a účel, ke kterému tato
dotace
byla určena.
Co se týká rozlišení pojmu
dotace
a dar, rozhodující je, zda je uzavírána veřejnoprávní smlouva nebo soukromoprávní smlouva. V případě, že žadatel o dotaci podává žádost, poskytovatel této
dotace
vyhlašuje na poskytování dotací program a o poskytnutí
dotace
je uzavřena veřejnoprávní smlouva, potom se jedná o dotaci ve smyslu rozpočtových předpisů a současně také předpisů daňových. Pokud toto v daném případě absentuje, jedná se s největší pravděpodobností o dar.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů