Trvalé bydliště

Vydáno: 2 minuty čtení

Pokud dotyčný chce sám si zrušit své trvalé bydliště dobrovolně v domě, který mu nepatří (patří jeho matce), ale jiné nemá, protože bude bydlet v nájmu a do nájemní smlouvy nechce být psán ani nemůže. Chtěl by mí trvalý pobyt na obecním úřadu jen pro adresu. Jak postupovat. Když chce sám dobrovolně a nebylo by rozhodnutí soudu atd.

Trvalé bydliště
JUDr.
Petr
Pospíšil,
Ph. D., LL. M.,
ID 14276
Odpověď:
Trvalý pobyt a jeho změny upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“).
Občan se sám na adresu obecního úřadu přihlásit nemůže, resp. nemůže si údaj o místu trvalého pobytu sám zrušit. O zrušení údaje o místu trvalého pobytu může požádat pouze vlastník objektu nebo jeho nájemce, který je oprávněn konkrétní objekt užívat (ust. § 10 odst. 6 zákona o evidenci obyvatel), a to za současného splnění těchto podmínek: občan, jemuž je adresa trvalého pobytu rušena, se prokazatelně v objektu nezdržuje a současně mu zaniklo užívací právo k tomuto objetu (ust. § 12 zákona o evidenci obyvatel).
Řízení o zrušení adresy místa trvalého pobytu je tedy řízením návrhovým, o kterém rozhoduje ve správním řízení obecní úřad, v jehož územním obvodu se objekt nachází. Pokud obecní úřad rozhodne, že se údaj o místu trvalého pobytu občana ruší, bude mít občan do doby, než se sám přihlásí k pobytu na jinou adresu, zapsánu v agendovém informačním systému evidence obyvatel adresu obecního úřadu, tzv. úřední adresu (ust. § 10 odst. 5 zákona o evidenci obyvatel).
V případě popsaném v dotazu by tedy musela podat návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu maminka a současně by musela prokázat, že synovi zaniklo užívací právo k nemovitosti a v objektu se nezdržuje.