VAT EU

Vydáno: 5 minut čtení

Obdržela jsem fakturu od nového dodavatele ze 3. země, konkrétně USA, kde je mimo platebních údajů uvedeno i VAT EU826012240. Při kontrole přes náš informační systém (Helios - uživatelské ověření, ne přes DIČ - VIES) mi byla potvrzena platnost tohoto DIČ. Předpokládám tedy, že firma je registrována k DPH v rámci EU, ale nikdy jsem se zatím s tímto formátem VAT nesetkala, vždy písmena na začátku určovala zemi registrace. Můžete mi, prosím, k tomu říci něco více? Budu fakturu samovyměřovat jako plnění přijaté z EU od osoby registrované k DPH v rámci Unie?

VAT EU
Ing.
Martin
Děrgel,
ID 13989
Odpověď:
Základní úprava daňových identifikačních čísel, resp. osobních identifikačních čísel pro DPH členských států EU je dána článkem 215 Směrnice Rady č. 2006/112/ES o společném systému DPH, ve znění pozdějších předpisů, který pojednává o identifikaci. Pro odlišení osobního identifikačního čísla členských států musí toto číslo obsahovat předponu podle kódu mezinárodního standardu ISO 3166 - alfa 2, podle nějž lze určit vydávající členský stát.
Struktura DIČ se mezi státy EU liší, jak ilustruje výběr formátů pěti z členských států:
 I------------I----------I--------------I-------------I-----------------------I I Název země I Kód země I Formát DIČ  I Počet znaků I Poznámky       I I------------I----------I--------------I-------------I-----------------------I I DÁNSKO   I DK    I 12345678   I 8      I pouze číslice     I I------------I----------I--------------I-------------I-----------------------I I FRANCIE  I FR    I 12345678901 I 11     I obsahuje buď jen   I I      I     I X1123456789 I       I číslice nebo na    I I      I     I 1X123456789 I       I prvním nebo druhém  I I      I     I XX123456789 I       I místě nebo na prvním I I      I     I       I       I a druhém místě velké I I      I     I       I       I písmeno, kromě I a O I I------------I----------I--------------I-------------I-----------------------I I LITVA   I LT    I 123456789  I 9 nebo 12  I pouze číslice     I I      I     I 123456789012 I       I            I I------------I----------I--------------I-------------I-----------------------I I RAKOUSKO  I AT    I U12345678  I 9      I první znak vždy U,  I I      I     I       I       I zbylých 8 jsou    I I      I     I       I       I číslice        I I------------I----------I--------------I-------------I-----------------------I I SLOVENSKO I SK    I 1234567890  I 10     I pouze číslice     I I------------I----------I--------------I-------------I-----------------------I 
V dotazovaném případě ale o tento případ nejde, americký dodavatel není registrován k DPH v žádném členském státě. Přesto ale evidentně má platné číslo dohledatelné v systému evropského DPH, jak je to možné?
Jde o to, že jde o speciální číselné označení pro potřeby zvláštního režimu DPH - konkrétně se jedná o daňové evidenční číslo pro zvláštní režim jednoho správního místa v tzv. režimu mimo EU, kterému podléhají vybrané služby poskytované podnikatelem z prostoru mimo EU spotřebitelům v EU.
Od 1. ledna 2015 totiž došlo v rámci společného systému DPH v EU k zásadní změně určení místa plnění u „vybraných služeb“ - elektronicky poskytované služby, telekomunikační služby a služby rozhlasového a televizního vysílání - poskytovaných osobám nepovinným k dani ve státech EU, kde poskytovatel vybrané služby nemá sídlo ani provozovnu. Při poskytnutí těchto služeb se místo plnění přesouvá do místa příjemce. Poskytovateli služby vznikne povinnost přiznat daň ve státě příjemce služby a s tím spojené povinnosti k DPH. V rámci zjednodušení plnění těchto povinností proto byl pro osoby povinné k dani, které poskytují tyto služby přeshraničně v EU, zaveden zvláštní režim jednoho správního místa (Mini One Stop Shop -- MOSS).
Zjednodušení spočívá v tom, že osoba povinná k dani poskytující vybrané služby osobám nepovinným k dani v EU - která tento dobrovolný (!) režim bude využívat - se nebude muset registrovat k DPH v každém jednotlivém členském státě příjemce služby a vůči každému z těchto států individuálně plnit své povinnosti k DPH. Ale své povinnosti k DPH bude v rámci celého prostoru EU plnit prostřednictvím jen jednoho členského státu, jehož daňová správa následně přepošle příslušnou část daně dotčených členským státům spotřeby.
Zjednodušené jedno správní místo je dostupné jak osobám povinným k dani, které jsou usazeny v EU (tzv. režim EU), tak i osobám povinným k dani, které nejsou v EU usazeny (tzv. režim mimo EU).
V rámci režimu MOSS - EU je osobní (individuální) identifikační číslo (dále jen „OIČ“) pro DPH stejné jako daňové identifikační číslo (dále jen „DIČ“), které této osobě přidělil již členský stát identifikace pro běžný režim DPH v EU. Z pohledu českého zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), jde o osobu registrovanou k dani, protože má DIČ přidělené státem EU [viz § 4 odst. 1 písm. f) ZDPH]. Bez tohoto DIČ se nelze do režimu MOSS - EU zaregistrovat. Toto OIČ pro MOSS - EU je shodné s běžným DIČ, takže je včetně písmenného kódu země, viz článek 369d Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému DPH, ve znění pozdějších předpisů (Směrnice).
V rámci režimu MOSS - mimo EU přidělí členský stát identifikace osobě povinné k dani OIČ čistě pro tento zvláštní režim DPH označené jako daňové evidenční číslo (dále jen „DEČ“) ve formátu EUxxxyyyyyz, kde: xxx je 3 místné číslo ISO členského státu identifikace; yyyyy je 5 místné číslo přidělené členským státem identifikace; a z je kontrolní číslice. Toto OIČ pro MOSS - mimo EU
alias
DEČ neodpovídá běžnému DIČ, které osoba v EU ani nemá - z pohledu ZDPH nejde o osobu registrovanou k dani. Toto DEČ pro zvláštní režim MOSS - mimo EU přiděluje členský stát identifikace dle článku 362 Směrnice; v Česku § 110n odst. 3 ZDPH.
Dodejme, že osoby povinné k dani mimo EU, které před 1.1.2015 byly registrovány pro účely zvláštního režimu DPH platícího ovšem tehdy jen pro elektronické služby (VoeS), si ponechaly svá stávající individuální identifikační čísla pro DPH, která využijí návazně pro nový zvláštní režim MOSS - mimo EU.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty