Právní úprava doručování v daňovém řádu a daňová informační schránka, 2. část

Vydáno: 23 minut čtení

Pokračujeme v příspěvku z minulého vydání časopisu UNES.

Právní úprava doručování v daňovém řádu a daňová informační schránka - 2. část
Ing.
Libor
Novotný
 
Doručování právnickým osobám
V případě právnické osoby zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), stanovuje, že se doručuje na adresu jejího sídla. Pokud se písemnost týká činnosti v České republice zřízené pobočky nebo jiné organizační složky obchodního závodu zahraniční právnické osoby, pak se doručuje na adresu sídla pobočky nebo jiné organizační složky jejího obchodního závodu zřízené v České republice. Také v případě právnické osoby platí, že pokud právnická osoba požádá správce daně o doručování na jinou adresu v České republice, pak se písemnost doručuje na tuto adresu. Pokud je adresátem písemnosti právnická osoba, je oprávněna písemnost převzít osoba, která je oprávněná jednat jménem této právnické osoby. Pokud tato osoba oprávněná převzít písemnost na adrese pro doručování písemnosti do vlastních rukou nebo jiné písemnosti, jejíž převzetí má být rovněž potvrzeno nebyla zastižena, pak se písemnost uloží a adresát se vhodným způsobem upozorní, aby si ji ve lhůtě 10 dnů vyzvedl. Písemnost, která nebyla vyzvednuta ve stanovené lhůtě, může správce daně podle daňového řádu doručit na adresu místa pobytu fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby, pokud je mu adresa jejího místa pobytu známa. Přičemž platí, že osobou oprávněnou jednat jménem právnické osoby při správě daní je její statutární orgán, nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn jejím jménem podle jiného právního předpisu jednat.
Pro písemnost, která není určena do vlastních rukou, platí, že se může doručit kterémukoliv zaměstnanci právnické osoby nebo jiné vhodné fyzické osobě, která se v místě doručení nebo jeho blízkém okolí zdržuje, a to opět za podmínky, že souhlasí s tím, že odevzdá písemnost adresátovi.
Pro doručování orgánům veřejné moci se podle § 45 odst. 5 daňového řádu přiměřeně použijí ustanovení výše popsaná v tomto odstavci.
V některých z výše popsaných situací bylo uvedeno, že se písemnost uloží. Podle § 46 odst. 1 daňového řádu se písemnost ukládá u provozovatele poštovních služeb (v případě, že se doručuje jeho prostřednictvím) nebo u správce daně, jehož písemnost se doručuje, nebo u správce daně, který byl o doručení dožádán. V upozornění na uložení písemnosti, které se vkládá do domovní nebo jiné adresátem využívané schránky nebo na jiné vhodné místo, se