Vybraná judikatura NSS v oblasti daně z příjmů ve vazbě na činnost neziskových (zejména příspěvkových) organizací

Vydáno: 20 minut čtení

Chtěli bychom Vám nabídnout krátký miniseriál představující vybrané judikáty Nejvyššího správního soudu, které se úzce dotýkají daňové problematiky neziskových organizací (se zaměřením na příspěvkové organizace).

Vybraná judikatura NSS v oblasti daně z příjmů ve vazbě na činnost neziskových (zejména příspěvkových) organizací
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
Problematiku bychom rozdělili do tří částí, které Vám budeme postupně prezentovat v jednotlivých číslech časopisu UNES:
-
vybraná
judikatura
k dani z příjmů (obecné problémy) - dnešní téma,
-
judikatura
k problematice rozlišení oprav a technického zhodnocení,
-
judikatura
k problematice DPH.
Kompletní znění rozhodnutí soudu je možno dohledat na odkazu www.nssoud.cz.
Judikát
č. 6 Afs 98/2014 - daňová účinnost odpisů u majetku svěřeného do správy
U tohoto judikátu upozorňuji, že reflektuje znění zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů ve znění účinném od 20.7.2009 do 31.12.2013. Znění zákona od 1.1.2014 totiž jednoznačně znemožňuje u příspěvkových organizací zřízených podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů daňové odepisování svěřeného majetku.
      
Rekapitulace předmětu sporu
Prostřednictvím pozměňovacího návrhu v poslanecké sněmovně byl v roce 2009 novelizován § 28 odst. zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů - věta první, která po této změně zněla:
Hmotný majetek odpisuje poplatník, který má k tomuto majetku vlastnické právo, organizační složka státu příslušná hospodařit s majetkem státu [30b], státní podnik, národní podnik a státní organizace příslušná hospodařit s majetkem státu a organizace zřízená územním samosprávným celkem příslušná hospodařit s majetkem svého zřizovatele (dále jen „vlastník“), s výjimkou uvedenou v odstavcích 2 až 5.
Tento text dle mého názoru celkem jednoznačně stanovil, že u majetku svěřeného (pokud dáme rovnítko mezi „svěřeným majetkem“ a „majetkem zřizovatele,