Odpovědnost za škodu

Vydáno: 2 minuty čtení

V letošním školním roce jsme poprvé organizovali lyžařský výcvik pro 7. třídy základní školy na základě Smlouvy o provedení lyžařské výuky. Lyžařskou výuku pro nás pořádal Dům dětí a mládeže (dále jen „DDM“). Na lyžařském výcviku byli přítomni 2 naši pedagogové jako pedagogický doprovod a zároveň instruktoři výuky. Vedoucím celého kurzu byl ředitel DDM, který také vykonával funkci instruktora výuky. Na lyžařském výcviku došlo ke 3 úrazům, které jsou zapsány v naší knize úrazů (Zš Nový Bydžov), do knihy úrazů byly zapsány také v DDM Nový Bydžov. Dle mého názoru je odpovědná za škodu naše škola a úrazy bychom měli vypořádat s pojišťovnou my. Dle názoru pana ředitele DDM (po poradě s odborníky) je odpovědný za škodu DDM a úrazy má řešit on.

Odpovědnost za škodu
PhDr. et Mgr.
Jiří
Valenta
ID 13675
Odpověď:
Základní škola nese tzv. objektivní odpovědnost za škodu (újmu), která vznikne žákům při vyučování a v přímé souvislosti s ním (§ 391 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). To znamená, že základní škola (přesněji právnická osoba vykonávající činnost základní školy) odpovídá za škodu (újmu), kterou žák utrpí na akci organizované školou, a to bez ohledu na zavinění (tedy i když žádný z pedagogů školy nic nezanedbal a ani jinak neporušil své právní povinnosti). Je proto naprosto na místě, že základní škole eviduje úrazy na lyžařském výcviku organizovaném školou, jako školní úrazy ve své evidenci.
Na druhou stranu nic nebrání tomu, aby smluvní partner základní školy (zde DDM jako realizátor celé akce) na sebe dobrovolně převzal plnění z této odpovědnosti. Mezi základní školou a DDM byl v souvislosti s pořádáním lyžařského výcviku uzavřen soukromoprávní vztah, pro který je typická smluvní volnost (§ 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Jestliže tedy na základě dohody (která ani nemusí být formalizována, tj. může vyplývat konkludentně z jednání DDM) odškodní žáky právě DDM, nelze proti takovému postupu nic namítat.