Spolek - účetnictví

Vydáno: 1 minuta čtení

V roce 1995 bylo na Ministerstvu vnitra zaregistrované občanské sdružení (taneční divadlo). Do roku 2013 vedlo jednoduché účetnictví, jak jim umožňovalo ustanovení § 38a zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2014 se změnili na spolek. Mohou i nadále vést jednoduché účetnictví?

Spolek - účetnictví
Blažena
Petrlíková
ID 13715
Odpověď:
Občanská sdružení se dle zákona č. 89/2012 Sb. od 1.1.2014 stala spolky. Přeměna právní formy proběhla z moci úřední a i do spolkového rejstříku jsou již existující občanská sdružení zapsána obdobně. Spolky mají beze změny zachováno IČ a jejich právní osobnost nebyla nijak přerušena.
Z uvedených důvodů proto není právní důvod k 1.1.2014 ke změně metody vedení účetnictví z jednoduchého na podvojné.
Spolkům jsou novou právní úpravou uloženy následující povinnosti:
-
Do 1. ledna 2016 změnit svůj název tak, aby byl v souladu s NOZ.
-
Do 1. ledna 2017 změnit své stanovy tak, aby byly v souladu s NOZ a doručit je soudu, který vede veřejný rejstřík.
-
Do 1. ledna 2017 podat návrh na zápis pobočných spolků (dříve organizačních jednotek oprávněných jednat vlastním jménem) do veřejného rejstříku.
-
Do 1. ledna 2017 uvést svůj zápis ve veřejném rejstříku do souladu se zákonem o veřejných rejstřících.