Ukončení činnosti ve sdružení bez právní subjektivity

Vydáno: 2 minuty čtení

Jak postupovat při ukončení činnosti ve sdružení bez právní subjektivity. Dva účastníci sdružení začali spolupracovat v roce 1993 a výdaje a příjmy si dělily na 50%. Jeden z nich vede daňovou evidenci za oba dohromady a jsou plátci DPH. V roce 2011 jeden z nich požádal ze zdravotních důvodů o předčasný starobní důchod a příjmy a výdaje si začaly dělit 85% a 15%. V únoru v roce 2015 ten, co je v důchodu, pozastavil živnostenské oprávnění na 5 let. Chtěli by ukončit společné podnikání, ale druhý bude pokračovat dále jako OSVČ ve stejné činnosti. Jak by se mělo ukončit účetnictví, když mají hmotný majetek v malé hodnotě s nulovou zůstatkovou cenou, drobný majetek, závazky a pohledávky v malém rozsahu, když druhý bude pokračovat? Ke kterému datu by se měla ukončit činnost sdružení, má to vazbu na pozastavení živnostenského oprávnění? Ke kdy by první z nich měl ukončit registraci plátce DPH?

Ukončení činnosti ve sdružení bez právní subjektivity
Ing.
Miroslava
Nebuželská
ID 13518
Odpověď:
Od 1.1.2014 se sdružení fyzických osob bez právní subjektivity nazývá společnost a je upraveno § 2716 a násl. nového zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Jak vyplývá z § 2744 a násl. NOZ společnost zaniká, pokud se tak společníci dohodnou. Tedy pokud se oba účastníci dohodnou, sepíšou o tom dohodu, jejich účast ve společnosti končí ke zvolenému dni. V souladu s § 2746 NOZ podá správce nejpozději do dvou měsíců od zániku vyúčtování. Vyúčtování provede stejně, jako ho provádí na konci zdaňovacího období. Jak uvádí § 2746 NOZ současně se společníkům vydá, co je jejich vlastnictvím, a společný majetek se rozdělí podle ustanovení o vypořádání spoluvlastnictví.
Pokud jeden ze dvou účastníků společnosti bez právní osobnosti pozastavil v únoru 2015 živnostenské oprávnění, měli by společníci ke stejnému datu ukončit činnosti společnosti. Pokud již není aktivní živnostenské oprávnění, neměly by být realizovány žádné příjmy ze živnosti. K datu ukončení společnosti, které si společníci dohodnou, ukončí vedení účetní evidence společnosti, provedou vyúčtování příjmů a výdajů a vypořádají si majetek. Pokud někdo majetek do společnosti vnesl, opět si ho odnese. Společný majetek si v principu rozdělí poměrem jakým se kdo podílel na společnosti (sdružení) - nejlépe se dohodnout v dohodě o ukončení činnosti společnosti. Od toho data si každý řeší své daňové i další související povinnosti sám. Ten, který pozastavil živnost, následně může požádat o ukončení registrace plátce DPH s tím, že činnost společnosti bez právní osobnosti byla ukončena a živnost byla na 5 let pozastavena, nebude tedy již dále mít žádné příjmy, které by podléhaly DPH.

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb., občanský zákoník