Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 23 minut čtení
Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
1. Obracím se na vás s dotazem týkajícím se zdaňování příjmů z výplaty při snížení základního kapitálu. Akciová společnost snižuje základní
kapitál
, který byl tvořen z nerozděleného zisku a vlastních zdrojů emisí nových akcií. Akcionáři jsou fyzické osoby, nejedná se o mateřskou či dceřinou společnost. Základní
kapitál
ve výši 60 mil. Kč je tvořen ze zisku ve výši 40 mil. Kč a z vlastních zdrojů ve výši 20 mil. Kč. Základní
kapitál
se snižuje o 17,5 mil. Kč. Při výplatě jednotlivým akcionářům se aplikuje § 36 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále také "zákon"), tedy že se základní
kapitál
nejprve snižuje o tu část, která byla tvořena ze zisku. Lze na straně akcionáře, který kupoval emisi nových akcií a do akciové společnosti vložil 17 mil. Kč, poměrně vyplácenou část ze snížení základního kapitálu nedanit?
ODPOVĚĎ
V souladu s § 36 odst. 2 písm. i) zákona, které stanoví mimo jiné, že se základní
kapitál
snižuje nejprve o tu část, která byla zvýšena ze zisku obchodní společnosti nebo z fondu vytvořeného ze zisku, bude částka snižující základní
kapitál
ve výši 17,5 mil. Kč, vytvořená ze zisku, zdaněna srážkou ve výši 15 %. Takto se bude postupovat i na straně akcionáře, který kupoval emisi nových akcií a do akciové společnosti vložil 17 mil. Kč.
2. Společnost realizuje školení pro klienty a při školení poskytuje účastníkům drobné občerstvení. Je v návaznosti na změnu § 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů od roku 2015 nutné pro daňovou uznatelnost výdajů za toto občerstvení u poskytovatele vyčíslit na faktuře spolu se školením i jednotlivé položky občerstvení (káva, chlebíčky apod.), nebo postačí uvést občerstvení v kalkulované ceně?
ODPOVĚĎ
Ustanovení § 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů, počínaje rokem 2015 stanoví, že daňovým výdajem jsou výdaje (náklady), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů a jsou poplatníkem zcela nebo zčásti určeny k přeúčtování jiné osobě nebo je tato osoba povinna je uhradit na základě závazku nebo jiného právního předpisu, a to jen do výše příjmů (výnosů) z tohoto přeúčtování nebo předpisu úhrady za podmínky, že tyto příjmy (výnosy) ovlivnily výsledek hospodaření ve stejném zdaňovacím období nebo ve zdaňovacích obdobích předcházejících; obdobně postupují poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří nevedou účetnictví.
Zákon nestanoví, že by příslušné údaje musely být přímo uvedeny a vyčísleny na faktuře. Po