Pozemek

Vydáno: 3 minuty čtení

Jak zaúčtovat splátku pozemku z běžného účtu SVJ (rok 2014). Splátka je pro městskou část (dále jen „MČ“), která jim dvůr na splátky prodala. SVJ nemá vytvořené předpisy na úhrady pouze schválení k úhradě z dlouhodobé zálohy. Zaplacenou celkovou částku převedu z dlouhodobé zálohy. Dosud vedli jen jednoduché účetnictví. Doklady od MČ budou až v letošním roce. Nevědí ani přesně kolik zatím splatili. V jednoduchém účetnictví toto nevedli, zadali pouze trvalý příkaz. Prosím o informaci jaké účty použít. A jak v letošním roce proúčtuji smlouvu na splátky s MČ. Ráda bych měla pozemek zařazený na 0xx a chtěla bych vidět kolik ještě mají zaplatit 95x?

Pozemek
Blažena
Petrlíková
ID 13668
Odpověď:
Nejprve je třeba uvést, že společenství vlastníků bylo povinno již nejméně od 1.1.2004 vést účetnictví (rozumí se podvojné), a to alespoň ve zjednodušeném rozsahu. Měl být proveden převodový můstek mezi jednoduchým a podvojným účetnictvím. Podmínkou správného přechodu do jiné účetní soustavy bylo provedení precizní inventarizace majetku, pohledávek a závazků k poslednímu dni účetního období u vedeného jednoduchého účetnictví. Na základě této inventury by mělo SVJ zjistit jednak jmenovitou hodnotu závazku k MČ z titulu odprodeje dvora, ale také stav splátek jako rozdíl počáteční jmenovitou hodnoto a zůstatkem závazku. Nyní je nutné nejprve zrekonstruovat: počáteční jmenovitou hodnotu závazku k MČ (zjistíte z kupní smlouvy) počet a výši splátek na kupní cenu dvora, zaplacených do 31.12.2014 zůstatkovou hodnotu výše dluhu k MČ.
Navrhujeme požádat o spolupráci prodávající stranu tj. MČ, jmenovitě jejich účtárnu a odbor majetku.
Následně je třeba zrekonstruovat zpětně stavy majetku k poslednímu dni účetního období, v němž bylo vedeno jednoduché účetnictví. Lze předpokládat, že se jednalo o:
Majetek:
-
hotovost v pokladně,
-
zůstatky na všech účtech vedených v bance SVJ,
-
pohledávky za členy SVJ z titulu neuhrazených záloh či nedoplatků z těchto záloh v rámci jejich ročního vyúčtování,
-
pohledávky ze zaplacených záloh, nevyúčtovaných příslušnými dodavateli zejména energií (voda, teplo, ohřev vody, elektřina),
-
dlouhodobý hmotný majetek, resp. pozemky, pokud nejsou v podílovém spolu vlastnictví členů SVJ.
Závazky:
-
z nezaplacených faktur dodavatelům k poslednímu dni účetního období,
-
z nezaplacených záloh a doplatků členů SVJ za služby a za výdaje spojené se správou společného majetku
(Poznámka: o majetku ve vlastnictví a spoluvlastnictví členů SVJ se v účetnictví SVJ neúčtuje. V Rozvaze je veden pouze takový majetek, který je ve vlastnictví právnické osoby SVJ).
Také je nutné z peněžního deníku vedeného v jednoduchém účetnictví zjistit výsledek hospodaření jako rozdíl mezi příjmy a výdaji. Tento výsledek v podvojném účetnictví zobrazíte na účtu 931-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.
Na základě zjištěných stavů majetku a závazků můžete otevřít zahajovací Rozvahu (bilanci) k prvnímu dni účetního období, od kterého povedete účetnictví podvojné.
Předpis dlouhodobého závazku zaúčtujete zápisem MD 37x-Pohledávky za splátky kupní ceny dvora za členy SVJ a D účtové skupiny 95x. Lze postupovat také ještě jiným způsobem.
Ve vašem případě doporučujeme absolvovat buď nějaký seminář k účetnictví SVJ, nebo případně přímo osobní konzultaci s některým z účetních poradců, znalých problematiky SVJ a účetnictví pro nevládní nevýdělečné organizace.

Související dokumenty