Povinná evidence tržeb - nikoliv u nestátních neziskových organizací

Vydáno: 2 minuty čtení

Napříč celou společností zaznívá vášnivá diskuse o návrhu zákona o evidenci tržeb. Cílem tohoto zákona je zvýšit daňové inkaso státního rozpočtu, resp. zamezení daňových úniků. Jde o zajímavý nástroj, který v některých zemích pomohl dosáhnout vytčeného cíle. Na druhou stranu jde bezesporu o nástroj administrativně náročný, který způsobí nemalé potíže a přinese administrativní i jiné náklady těm, na jejichž činnost se bude vztahovat.

Povinná evidence tržeb - nikoliv u nestátních neziskových organizací
doc. Ing.
Jan
Stejskal,
Ph. D.
Podle návrhu tohoto zákona má jít o zavedení povinné evidence tržeb, které poplatníkovi vznikají v hotovosti či jakýmkoliv vymezeným bezhotovostním způsobem. Novému systému evidence tržeb podle návrhu zákona nepodléhají u právnických osob platby, pokud nejsou příjmem, který není předmětem daně z příjmů, jsou nahodilé, podléhají srážkové dani či zdanění samostatným základem daně či plynou z jiné než podnikatelské činnosti.
Toto vymezení v navrhovaném § 4 skýtá i odpověď pro mnoho neziskových organizací - právnických osob, které se dotazují, zda se jich nová zákonná povinnost týkat bude či nikoliv.
V důvodové zprávě k návrhu zákona o evidenci tržeb je ještě jedna zajímavost. Předkladatel v ní vypočítává různé povinnosti, které se týkají evidence tržeb podle současně platných právních předpisů. Takových evidenčních povinností mají dnes ekonomické subjekty celkem sedm. Důvodová zpráva však také uvádí, že žádný z těchto evidenčních systémů si dostatečně kvalitně nedokáže poradit s náplní prvotních dokladů, které dokumentují operaci, při níž tržba vzniká.
Dá se důvodně očekávat, že návrh zákona bude oblast prvotních dokladů (návrh zákona o evidenci tržeb používá nový pojem „účtenka“) daleko pečlivěji definovat a konečně ustanoví, které náležitosti musí účtenka mít. Návrh zákona s tím počítá pouze rámcově, neboť vypočítává nové náležitosti účtenky vyplývající z evidence tržeb. Avšak navrhuje se i ustanovení zmocňující Ministerstvo financí ČR vydat vyhlášku, která stanoví povinně uváděné údaje na účtence. Konečně se tedy možná dočkáme kvalitní úpravy prvotních dokladů, kterou budou nestátní neziskové organizace moci aplikovat alespoň podpůrně i pro své potřeby.

Související dokumenty