Zdanění nepeněžních darů z Fondu kulturních a sociálních potřeb

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme střední škola, PO zřízená územním samosprávným celkem. Nejsme plátci DPH, účtujeme ve zjednodušeném rozsahu. Zajímalo by nás, zda stále platí, že od daně z příjmů je osvobozena hodnota nepeněžního bezúplatného plnění (nepeněžního daru) z Fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“), a to až do úhrnné výše 2 000 Kč ročně u každého zaměstnance. Na školení nám bylo sděleno, že toto ustanovení již neplatí, ale my jsme v textu zákona tuto změnu nezaregistrovali.

Zdanění nepeněžních darů z Fondu kulturních a sociálních potřeb
JUDr.
Eva
Dandová,
ID 13700
Odpověď:
Informace na školení byla asi nepřesná. Podle ustanovení § 6 odst. 9 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, platí, že od daně je osvobozena „hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného z fondu kulturních a sociálních potřeb podle příslušného předpisu u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného za obdobných podmínek ze sociálních fondů nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to až do úhrnné výše 2 000 Kč ročně u každého zaměstnance“. Odkaz pod čarou uvádí vyhlášku č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného vyplývá, že i nadále je hodnota nepeněžního daru z FKSP (u zaměstnavatelů, kteří netvoří FKSP, hodnota nepeněžního daru ze sociálního fondu) do částky 2 000 Kč osvobozena od daně.