Investiční dotace

Vydáno: 2 minuty čtení

V roce 2010 obdržela příspěvková organizace (dále jen „PO“) investiční dotaci ve výši 108 000 Kč od zřizovatele. Účetní ji naúčtovala na účet 403. V průběhu akce účtovala jednotlivé faktury na účet 042. Zhruba po dvou letech došlo k rozhodnutí, že se akce nedokončí. Účetní naúčtovala zmařenou investici na účet 549 a k tomu zároveň čerpání rezervního fondu a zároveň účtování do výnosů na účet 648. Na účtu 403 stále zůstala dotace 108 000 Kč. Myslím, že při účtování o zmařené investici se mělo účtovat 108 000 Kč z účtu 403 do výnosů a z rezervního fondu se měl účtovat jenom rozdíl mezi celkovou výší účtu 042 a poskytnutou dotací. Prosím o radu, jak účtování napravit a jak se „zbavit“ účtu 403. PO byla zřízena podle zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb. “) a částka byla poskytnuta na pořízení dlouhodobého majetku formou příspěvku zřizovatele na investice.

Investiční dotace
Blažena
Petrlíková,
ID 12695
Odpověď:
Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku použije PO v případě, že přijala investiční transfer, který podléhá finančnímu vypořádání s poskytovatelem, ve smyslu příslušných rozpočtových pravidel [zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 250/2000 Sb.].
Doporučujeme ještě znovu prověřit právní povahu účetního případu, tj. přijetí peněžních prostředků na pořízení dlouhodobého majetku. Podle toho následně provedete opravný účetní zápis. Současně by PO měla ověřit, zda dal zřizovatel souhlas se změnou rozpočtu čerpání příspěvku původně určeného na pořízení dlouhodobého majetku, pokud z důvodu vyřazení nedokončeného pořízení nebyl příspěvek čerpán.
Dle čl. 6 odst. 6.4.4. ČUS č. 410 PO účtuje při vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z titulu vyřazení z důvodu neuskutečněného zařazení do užívání (tzv. zmařená investice) k tomuto okamžiku o jeho zůstatkové ceně při vyřazení na stranu MD účtu 547-Manka a škody se souvztažným zápisem na stranu D příslušného syntetického účtu 042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.
Jestliže částka 108 000 Kč byla zřizovatelem poskytnuta jako příspěvek na pořízení investic, neměl být použit účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku [viz § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.]. Správně mělo být o příspěvku na investice od zřizovatele účtováno zápisem MD 348/D 416 a současně k okamžiku přijetí částky 108 000 Kč zápisem MD 241/D 348.
Pokud zřizovatel netrvá na tom, aby prostředky poskytnuté formou příspěvku na pořízení dlouhodobého majetku PO vrátila zpět, navrhujeme provést opravný zápis na částku 108 000 Kč MD 403/D 416. Tento způsob účtování navrhujeme zejména proto, aby byl zachován účel prostředků, na který jej PO od zřizovatele obdržela.