Finanční dar pro Obecně prospěšnou společnost

Vydáno: 2 minuty čtení

Obecně prospěšná společnost přijala v letošním roce do pokladny finanční dar 10 000 Kč. V roce 2013 jsme takto přijaté dary účtovali MD 211/ D 682. Protože v roce 2013 nebyly podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “) tyto dary předmětem daně, snižovali jsme o tyto dary hospodářský výsledek na řádku 100 daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Tyto dary jsme pak uváděli do daňového přiznání k dani darovací, kde byly osvobozeny - § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb. , o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Jak bude obecně prospěšná společnost ve věci přijatého finančního daru postupovat letos? Bude se na ní vztahovat § 19b ZDP ?

Finanční dar pro Obecně prospěšnou společnost
Ing.
Zdeněk
Morávek
ID 13094
Odpověď:
Předpokládám, že v dotaze je řešeno zdaňovací období roku 2014, i když by to nemělo mít na odpověď žádný zásadní vliv. Finanční dary, ve smyslu ZDP bezúplatné příjmy, jsou osvobozeny od daně na základě ustanovení § 19b odst. 2 písm. b) ZDP. Podle této úpravy se od daně osvobozuje bezúplatný příjem poplatníka, který je veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území České republiky, pokud je nebo bude využit pro účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 ZDP nebo jeho kapitálové dovybavení. Obecně prospěšné společnosti patří v souladu s § 17a ZDP mezi veřejně prospěšné poplatníky, úprava § 19b ZDP se na ni tedy vztahuje. Podmínkou pro osvobození je skutečnost, že finanční dar je nebo bude použit na účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 ZDP, tj. účely, které vedou k tomu, že hodnota poskytnutého bezúplatného plnění je nezdanitelnou či odčitatelnou částkou od základu daně. Je tedy nutné posoudit a případně správci daně podle potřeby prokázat, že dar byl na tyto účely skutečně použit. Jestliže by obecně prospěšná společnost tento bezúplatný příjem osvobodila a následně by došlo k tomu, že by byl finanční dar použit na účel, který podmínky osvobození nesplňuje, musí postupovat v souladu s § 23 odst. 3 písm. a) bod 3 ZDP a o částku odpovídající tomuto bezúplatnému příjmu zvýšit základ daně. Pokud je tento finanční dar součástí výsledku hospodaření, ze základu daně bude v daňovém přiznání vyloučen na řádku č. 109.