Nájem nebytových prostor

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme tělovýchovná jednota a vlastníme budovu s tělocvičnou. Po bývalém nájemci - plátci DPH1, zde zůstaly volné prostory, které si chce pronajmout neplátce DPH jako klubovnu a sklad sportovních potřeb pro sportovní oddíl. Energie byla vždy součástí nájmu, lze i nyní dle zákona č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku (dále jen „NOZ “) vystavit smlouvu stejným způsobem, nebo účtovat pouze holý nájem s tím, že energie půjdou k tíži pronajímatele? Vzhledem k využitelnosti prostor by se jednalo o velmi malou spotřebu a nejsou zde žádné měřidla - hodiny zvlášť atd. V případě neplátce je nájem osvobozený od daně. Jak by to bylo s DPH v případě, že by energie byli součástí nájmu?

Nájem nebytových prostor
Ing.
Zdeněk
Morávek
ID 12935
Odpověď:
Jak vyplývá z ustanovení § 2217 NOZ, nájemné se platí v ujednané výši a není-li ujednána, platí se ve výši obvyklé v době uzavření nájemní smlouvy s přihlédnutím k nájemnému za nájem obdobných věcí za obdobných podmínek. Speciální ustanovení NOZ potom obsahuje pro nájem bytu a nájem domu k zajištění bytových potřeb nájemce. Co se týká služeb souvisejících s užíváním bytu, úprava je obsažena v § 2247 NOZ. Podle této úpravy si strany ujednají, která plnění spojená s užíváním bytu nebo s ním související služby zajistí pronajímatel, a pokud není dohodnuto jinak, má se za to, že nezbytnými službami jsou služby vymezené v § 2247 odst. 2 NOZ. Z této úpravy lze, podle mého názoru dovodit, že úhrady za tyto služby součástí nájemného nejsou.
V úpravě § 2303 NOZ, které je součástí úpravy nájmu prostoru sloužícího k podnikání, je stanoveno, že je-li s nájmem prostoru sloužícího k podnikání spojeno poskytování služeb, použijí se ustanovení o poskytování služeb souvisejících s nájmem bytu obdobně. Domnívám se, že ani tato úprava se na případ uvedený v dotazu nevztahuje, protože se v tomto případě o podnikání ve smyslu NOZ nejedná. Na základě výše uvedeného se domnívám, že je i nadále možné postupovat tak, že energie bude i nadále součástí nájmu, stanoví se určitou pevnou částkou, která se následně nebude vyúčtovávat. Pokud bude energie součástí nájmu, bude se na celou částku nájmu vztahovat osvobození od daně podle § 56a ZDPH. Pokud by byla stanovena samostatně, bude uplatněna odpovídající daň na výstupu, a to v souladu s § 47 ZDPH.