Daňová úspora

Vydáno: 3 minuty čtení

Jsme příspěvková organizace (dále jen „PO“) a potřebujeme ujasnit výklad k tzv. uspořené dani. V souladu s § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “) máme nárok snížit základ daně až o 300 000 Kč za předpokladu, že použijeme prostředky získané úsporou na dani ke krytí nákladů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně. Jde mi o zvolení správného postupu. Například v roce 2011 jsme vykázali základ daně ve výši 100 000 Kč, z toho by daňová úspora při sazbě 19% činila 19 000 Kč. Rozumím, že když za těchto 19 000 Kč koupím cosi pro činnost, která neslouží v organizaci pro podnikání, ale pro jejíž účel byla organizace zřízena, pak je podmínka dodržena. Jde mi ale o účtování a vykázání v daňovém přiznání, která varianta je správná: 1. V následujícím roce, kdy jsem za částku ve výši uspořené daně utratila 19 000 Kč, budu mít zaúčtováno na účtu 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku a tento účet při sestavování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob jen vyloučím jako nedaňový náklad. Tím bych sice dosáhla toho, že utracenou částku nemám v daňových nákladech, ale ubyly mi peníze běžného roku a i daňový základ by byl zvýšen o tuto vlastně uspořenou daň za minulé období. Tady se mi ale nezdá hospodaření s fondy, zvláště s rezervním fondem, protože na tento je účtován účetní výsledek hospodaření v plné výši (při využití možnosti snížení základu daně) a pokud bych měla za peníze ve výši uspořené daně utratit, pak je musím z rezervního fondu použít. 2. Přijatelnější varianta se mi jeví jako nechat nakoupený majetek ve výši 19 000 Kč na účtu 558 a k tomu při čerpání použít prostředky z rezervního fondu (MD 413/D 648), na který je po skončení účetního období převáděn hospodářský výsledek a zároveň je plně finančně krytý. Tak vlastně prokáži i zdroj krytí.

Daňová úspora
Ing.
Miroslava
Nebuželská
ID 13299
Odpověď:
Nejdříve komentář k variantám: