Pravomoce a povinnosti ředitele a zároveň příkazce operace, správce rozpočtu

Vydáno: 3 minuty čtení

Jsme příspěvková organizace, škola, která vyplácí platy zaměstnancům na základě zákona č. 262/2006 Sb. , zákoníku práce , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP “) a nařízení vlády č. 564/2006 Sb. , o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Zajímá mně, zda judikatura Nejvyššího soudu nebo výsledky kontrol Národního kontrolního úřadu, nebo České školní inspekce někdy označila způsob odměňování v organizaci hospodařící s veřejnými prostředky za diskriminační. Judikatura Nejvyššího soudu nebo výsledky kontrol Národního kontrolního úřadu, nebo České školní inspekce můžou být vodítkem pro posouzení toho, jaký rozdíl ve výši odměňování (přidělení mimořádných odměn) mezi vedoucími a ostatními zaměstnanci, nebo mezi vedoucími vzájemně, je ještě v normě a kdy to lze označit za zvýhodňování určitých zaměstnanců nebo neadekvátní výši odměňování vzhledem ke splněným úkolům, k základnímu tarifu v porovnání s odměňováním ostatních zaměstnanců. Dále ZP uvádí, že za stejnou práci náleží stejná odměna. Vytkl někdy kontrolní úřad organizaci diskriminaci v odměňování za podobnou, srovnatelnou práci? Jsem správcem rozpočtu a dle zákona č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), mám stvrdit svým podpisem soulad stanovených platů včetně odměn s platnými předpisy. Na základě čeho můžu upozornit svého nadřízeného příkazce operace na nezákonný postup v oblasti odměňování a čerpání rozpočtu na platy? Někteří ředitelé organizací hospodařících s veřejnými prostředky jsou toho názoru, že oblast odměňování nepodléhá pod finanční kontrolu z hlediska obsahu a dodržování platných předpisů a pravomoc správce rozpočtu je pouze v dohledu, aby výdaj byl v souladu s rozpočtem. Zákon o finanční kontrole a prováděcí vyhláška č. 416/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. , zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb. , v § 13 odst. 4 stanovuje, co má správce rozpočtu ve schvalovacím postupu prověřit, ale zákoník práce ani nařízení vlády neuvádí, kdy už se jedná o diskriminaci a kdy je rozhodnutí nadřízeného v normě a v jeho pravomoci posoudit, který úkol byl tak významný a náročný, že si zaslouží několikanásobnou výši odměny ve srovnání s jinými.

Pravomoce a povinnosti ředitele a zároveň příkazce operace, správce rozpočtu
JUDr.
Bořivoj
Šubrt,
ID 12844