Úprava částky dotace

Vydáno: 3 minuty čtení

Společnost získala dotaci na pořízení dlouhodobého majetku. Na základě rozhodnutí o přidělení dotace byla snížena pořizovací cena. V následujícím roce, kdy měla být dotace proplacena, byla upravena částka dotace o 25% z důvodu sankce z výběrového řízení. Je správné účtovat tuto sankci na účet 545 jako nedaňový náklad?

Úprava částky dotace
Blažena
Petrlíková,
ID 12936
Odpověď:
Z obsahu dotazu lze dovodit, že příjemcem
dotace
byla obchodní
korporace
. Pokud byla
dotace
poskytnuta na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 14 odst. 1 na dotaci nemá příjemce právní nárok.
Ke snížení ocenění pořizovací ceny dlouhodobého majetku ve smyslu ustanovení § 47 odst. 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, by mělo dojít až k okamžiku, kdy byla
dotace
na pořízení přijata ve skutečné výši. K 31.12.2013 mělo být účtováno o snížení ocenění pořizovaného majetku a současně o předpisu
dotace
v dohadné výši. Dohadnou položku je třeba používat proto, že žadatel o dotaci do okamžiku převzetí částky nemá právní jistotu, v jaké výši bude
dotace
přidělena, případně o jakou částku za porušení rozpočtových pravidel bude poskytovatelem přislíbená částka
dotace
snížena.
Pokud jste již zaúčtovali v roce 2013 případ o snížení pořizovací ceny majetku zápisem ve prospěch účtové skupiny 04, mělo by být opraveno ocenění majetku (navýšena pořizovací cena) o sankci, která snížila částku
dotace
, původně deklarovanou v Rozhodnutí poskytovatele.
(Nevíme, jakými zápisy jste o pořizovaném majetku a o dotaci účtovali, proto nemůžeme podat přesné doporučení, jak zápisy roku 2013 v roce 2014 opravit.)
Správně mělo být účtováno dle následující tabulky.
 I----------------------------------------------------I-------I-------I-------I I Účetní případ                   I Kč  I MD  I  D  I I----------------------------------------------------I-------I-------I-------I I Rok 2013                      I    I    I    I I----------------------------------------------------I-------I-------I-------I I 1.  Pořízení majetku               I 400 I 04x I 32x I I----------------------------------------------------I-------I-------I-------I I 2.  K okamžiku přijetí rozhodnutí o dotaci ve   I 400 I 38x I 04x I I   výši přislíbené částky            I    I    I    I I----------------------------------------------------I-------I-------I-------I I 3.  Úhrada faktury dodavateli majetku       I 400 I 32x I 22x I I----------------------------------------------------I-------I-------I-------I I Rok 2014                      I    I    I    I I----------------------------------------------------I-------I-------I-------I I 1.  Vyměření sankce za porušení rozpočtových   I 10  I 04x I 38x I I   pravidel územním finančním orgánem      I    I    I    I I----------------------------------------------------I-------I-------I-------I I 2.a) Přijetí částky dotace/rozdílu mezi sankcí a  I 390 I 34x I 38x I I   částkou přislíbenou v rozhodnutí o dotaci   I    I    I    I I----------------------------------------------------I-------I-------I-------I I 2.b) Kreditovaná částka 
dotace
na účet v bance I 390 I 22x I 34x I I----------------------------------------------------I-------I-------I-------I I 3. Zařazení majetku do užívání I 10 I 02x I 04x I I----------------------------------------------------I-------I-------I-------I