Dlouhodobá záloha společenství vlastníků jednotek - Fond oprav

Vydáno: 2 minuty čtení

Je možné, že v předvaze v podvojném účetnictví společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) vychází fond oprav k 31.12.2013 - dlouhodobá záloha účet 955 vyšší než faktický stav bankovního účtu a pokladny 221 a 211 cca 300 000 Kč. Ve kterém případě je toto možné, nebo je chyba v účetnictví? Další položky jsou na účtech MD 311 Nedoplatek z vyúčtování služeb a 388 MD Sipo zaplacené v 1/2014.

Dlouhodobá záloha společenství vlastníků jednotek - Fond oprav
Blažena
Petrlíková,
ID 12752
Odpověď:
Bez toho, že bychom znali podrobnosti o způsobu hospodaření vašeho SVJ uvádíme obecné zkušenosti z praxe.
Daná situace může vzniknout například:
-
SVJ vybírá od vlastníků zálohy na služby a na náklady spojené se správou domu a pozemku v nižších hodnotách, než jsou za zúčtovací období skutečné náklady (výdaje); na tyto běžné platby si „půjčuje“ peněžní prostředky ze záloh dlouhodobých (tzv. fondu oprav). O možnosti tohoto stavu svědčí např. vámi uváděná skutečnost, tj. nedoplatky z vyúčtování služeb.
-
SVJ předpisuje pohledávky za vlastníky z titulu dlouhodobých záloh zápisem MD pohledávka/D 955 ve stanovené částce, avšak vlastníci neuhradili všechny pohledávky z tohoto titulu.
-
Peněžní prostředky vám také mohou scházet z důvodu časového nesouladu při kreditování částek na účet v bance poukazovaných vlastníky prostřednictvím SIPO.
Pokud byste chtěli mít o stavu dlouhodobých záloh kontrolu prostřednictvím peněžních toků, bylo by třeba prohlásit tuto dlouhodobou zálohu za tzv. peněžní fond, u kterého platí, že stav aktiv se rovná stavu zdrojů, tj. zůstatku na účtu 955. Toto se dá vyjádřit na následujícím schématu.
 I----------------------------------------------------------------------------I I             Účet 955 k 31. 12. b. r.             I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Peníze na účtu 221 náležející k   I Počáteční zůstatek...90       I I účtu 955...200           I                   I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Pohledávky za vlastníky ve prospěch I Předpis pohledávek...10       I I účtu 955...10            I                   I I-------------------------------------I--------------------------------------I I                   I Příjmy splátek záloh od vlastníků  I I                   I 955...110              I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Aktiva k účtu 955...210       I Konečný zůstatek 955...210      I I-------------------------------------I--------------------------------------I I CELKEM               I                   I I-------------------------------------I--------------------------------------I 
Pro snadnější sledování bilanční rovnováhy účtu 955 je možné buď založit zvláštní podúčet v bance pro ukládání prostředků náležejících fondu, nebo alespoň v účetnictví otevřít analytický účet k účtu 221 zvlášť pro běžné zálohy na služby a výdaje za správu domu a pozemku a další analytický účet pro evidenci peněžních prostředků náležejících k účtu 955.

Související dokumenty