Doplňující dotaz: Uvedení do provozu a uplatnění DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

Prosím, souhlasíte s názorem, že celé školství (hlavní i doplňková činnost) je bráno pro účely DPH jako ekonomická činnost, tudíž stačí pouze krácení koeficientem?

Doplňující dotaz: Uvedení do provozu a uplatnění DPH
Ing.
Martina
Matějková,
ID 12852
Odpověď:
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) ekonomickou činnost vymezuje v ustanovení § 5 odst. 2 jako soustavnou činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby. Správný výklad pojmu „ekonomická činnost“ ve smyslu ZDPH činí v praxi problémy. Pod tímto pojmem bývá mylně chápána pouze taková činnost, která přináší osobě, jež jí uskutečňuje, zisk. Nicméně tento pojem je mnohem širší a zahrnuje i činnosti, které nemusí být zákonitě pro poskytovatele této činnosti výdělečné. Typickým příkladem jsou různé neziskové organizace, které bývají zřizovány pro činnosti, jejichž cílem není zpravidla vytvoření zisku. Z hlediska ZDPH i činnosti, pro kterou byly tyto neziskové organizace zřízeny, do kategorie „ekonomická činnost“ spadá. U ekonomické činnosti je vždy třeba posuzovat její soustavnost. V případě, že by činnost soustavnou nebyla, nebylo by možné ji do kategorie „ekonomické činnosti“ zařadit. ZDPH však blíže nedefinuje, co se považuje za soustavnost.
Výchovná a vzdělávací činnost splňuje definici „ekonomické činnosti“ ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 ZDPH, pokud je vykonávána soustavně. To platí bez ohledu na skutečnost, jestli je realizována podnikatelským subjektem či neziskovým subjektem, který tuto činnost financuje z dotací, popř. příspěvků. Pokud jsou splněny podmínky vymezené v ustanovení § 57 ZDPH, jedná se o činnost osvobozenou od daně bez nároku na odpočet daně. Škola u přijatých zdanitelných plnění, která použije jak k uskutečnění plnění zdanitelných, tak i osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, uplatní režim krácení nároku na odpočet daně podle pravidel vymezených v ustanovení § 76 ZDPH (viz původní odpověď).
Poznámka:
Dotazy byly zpracovány dle právních předpisů platných pro rok 2014.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty