Prodej nemovitosti a daň z příjmů

Vydáno: 3 minuty čtení

Fyzická osoba nabyla děděním dům a pozemky v roce 2014. Jde o dědictví v řadě přímé (z rodiče na děti). Ještě v roce 2014 byl realizován prodej domu i pozemků. Je příjem z prodeje nemovitých věcí v tomto případě osvobozen od daně z příjmů?

Prodej nemovitosti a daň z příjmů
Ing.
Zdeněk
Morávek
ID 12532
Odpověď:
Osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí jsou u fyzických osob upravena v § 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). V dotaze není specifikováno, o jaké nemovité věci se jedná, ale pokud budeme předpokládat, že se jedná o prodej rodinného domu a souvisejícího pozemku, je případné osvobození upraveno v § 4 odst. 1 písm. a) ZDP, a pokud se jedná o prodej jiných nemovitých věcí, bude postupováno podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP.
V případě prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku je podmínkou, že v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Tato podmínka v tomto případě splněna nebude, předpokládám, že prodávající neměl v předmětné nemovité věci (domě) bydliště vůbec. Je tedy nutné postupovat podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP. Podle této úpravy se posuzuje příjem z prodeje nemovitých věcí neosvobozený podle § 4 odst. 1 písm. a) ZDP, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem dobu 5 let, v tomto případě se tedy jedná o splnění časového testu v délce 5 let. Z pohledu dotazu je důležité že, doba 5 let se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé, nebo manželem. V tomto případě jde tedy o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé, doba 5 let se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci ve vlastnictví rodiče. Jestliže tedy součet doby, po kterou byly nemovité věci ve vlastnictví rodiče - zůstavitele - a doby, po kterou byly ve vlastnictví poplatníka, který je v roce 2014 prodá, přesáhne v součtu dobu 5 let, příjem z prodeje těchto nemovitých věcí je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob.
Toto osvobození by se netýkalo takových nemovitých věcí, které jsou, nebo v období 5 let před prodejem byly zahrnuty do obchodního majetku.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů