Daň z nemovitých věcí

Vydáno: 12 minut čtení

S koncem roku je vhodné začít se zabývat daní z nemovitých věcí. Tu upravuje ZDNV1). V současné době je v Poslanecké sněmovně ČR projednávána novela tohoto zákona jako poslanecký tisk č. 292 s navrhovanou účinností k 1.1.2015. V příspěvku se budu zabývat problematikou této daně ve vztahu k neziskovým subjektům.

Daň z nemovitých věcí
Ing.
Zdeněk
Morávek
daňový poradce
Na úvod je vhodné konstatovat, že daňové přiznání se podává
do 31.1. zdaňovacího období
. Jedná se o poněkud zvláštní úpravu v našem daňovém systému, kdy se daňové přiznání nepodává zpětně, ale dopředu. To tedy znamená, že za rok 2015 se daňové přiznání podává do 31.1.2015. Nový tiskopis pro zdaňovací období 2015 dosud nebyl zveřejněn, a to i vzhledem k možným změnám v projednávaném poslaneckém tisku č. 292.
Zdaňovacím obdobím je vždy zásadně
kalendářní rok
a rozhodující je stav k 1.1. zdaňovacího období. Pokud v průběhu zdaňovacího období nastanou nějaké změny, nepřihlíží se k nim a promítnou se do daňové povinnosti až v následujícím zdaňovacím období.
Dalším charakteristickým rysem procesní úpravy této daně je skutečnost, že
daňové přiznání se nepodává,
pokud jej poplatník podal za některé z předchozích zdaňovacích období, případně byla daň vyměřena na některé z předchozích zdaňovacích období z moci úřední, a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. Pokud ale dojde v porovnání s obdobím, za které bylo daňové přiznání podáno či daň vyměřena, ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, je poplatník povinen přiznání podat.
Příklad
Obec vlastní budovu od roku 2012, tuto nemovitou věc nabyla v průběhu roku. Daňové přiznání k dani z nemovitostí tak poprvé podala za zdaňovací období roku 2013. Od té doby nedošlo u této budovy k žádným změnám, daňové přiznání za zdaňovací období roku 2015 tak podáváno nebude.
Předpokládáme samozřejmě, že tato budova nesplňuje podmínky osvobození od daně.