Nulová zůstatková hodnota u vybraných účetních jednotek

Vydáno: 21 minut čtení

V poslední době se opět rozvířila diskuse nad akceptovatelností nulové zůstatkové hodnoty u věcí, které jsou v majetku vybrané účetní jednotky (a jsou používány). Spustil jí především vznik ČÚS1) 708 v roce 2011, a to zejména ve vazbě na ustanovení bodu 4.11.

Nulová zůstatková hodnota u vybraných účetních jednotek
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
 
Legislativní východiska
4.11. Účetní jednotka může při sestavení odpisového plánu zohlednit též skutečnosti týkající se okamžiku vyřazení dlouhodobého majetku z užívání, například stanovení hranice významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny dlouhodobého majetku při vyřazení. Nestanoví-li účetní jednotka jinak, má se pro tyto účely za to, že významná je částka ve výši 5% ocenění dlouhodobého majetku.
Smysl ustanovení byl v roce 2011 vesměs nesrozumitelný. Ministerstvo financí ČR postupně vysvětlilo, že je určitě chybou, pokud používaný majetek má nulovou zůstatkovou hodnotu (tedy nula v kolonce ZC2) je chyba). Výše uvedené ustanovení umožňuje zastavit odpisování v určitý moment tak, aby tam nula nebyla. Povšimněte si ale, že o neakceptovatelnosti nulové zůstatkové hodnoty bod 4.11. rozhodně nehovořil.
V souvislosti s problematikou „nulové ZC“ se objevil argument, že nenulová zůstatková hodnota je pouze respektováním ZÚ3), a to ve smyslu, že by se majetek měl postupně odepisovat v průběhu celé své životnosti. Pojďme si toto ukázat na příslušném ustanovení § 28 odst. 6 ZÚ:
(6) Účetní jednotky uvedené v odstavci 1 jsou povinny sestavovat odpisový plán, na jehož podkladě provádějí odpisování majetku v průběhu jeho používání. Uvedený majetek se odpisuje jen do výše jeho ocenění v účetnictví.
Všimněte si, že se v daném ustanovení neobjevuje žádná povinnost provádět odepisování „rovnoměrně po dobu používání“ nebo „po celou dobu používání“. Dle mého názoru toto ustanovení nevylučuje to, že účetní jednotka bude používat a v účetnictví evidovat plně odepsaný majetek. Teprve až v bodu 6.1. ČÚS 708 najdeme ono inkriminované sousloví „po celou dobu“.
6.1. Dlouhodobý majetek, včetně jeho technického zhodnocení, se odpisuje v průběhu jeho používání na základě odpisového plánu, a to po celou dobu jeho používání.
Nezbývá než konstatovat, že sousloví „po celou dobu užívání“ se objevuje až v ČÚS 708 nad rámec povinností definovaných v , a to výhradně pro vybrané účetní jednotky. V příslušných ustanoveních vyhlášky č. 500/2002 Sb.