Pořizování zvukového a obrazového záznamu účastníkem řízení

Vydáno: 10 minut čtení

Stále častěji dochází k situaci, kdy účastník řízení během správního nebo přestupkového řízení projeví zájem pořizovat si záznam tohoto jednání, a to jak obrazový, tak zvukový. Je tak pořizován záznam osoby, která vystupuje v pozici osoby úřední (veřejného činitele), jež jedná za správní orgán ve správním (přestupkovém) řízení. Typicky se bude jednat o policistu, inspektora inspektorátu práce apod. Tyto osoby se obvykle brání a snaží se pořízení záznamu zakázat. Argumentováno bývá zákonem o ochraně osobních údajů 1) a NOZ 2).

Pořizování zvukového a obrazového záznamu účastníkem řízení
JUDr.
Eva
Janečková
Při řešení této otázky je třeba nahlédnout i do správního řádu3). Ten výslovně neupravuje, zda je účastník oprávněn pořizovat si záznam z ústního jednání. Proto lze postupovat podle zásady legální licence - co není zákonem zakázáno, je dovoleno. Účastník má tedy právo si pořizovat pro vlastní potřeby zvukové a obrazové záznamy během ústního jednání ve správním řízení. Správní řád výslovně nezakotvuje právo nahrávat si jednání, nelze však z této skutečnosti dovozovat, že je toto právo zakázáno.
K této otázce se vyjádřil i Nejvyšší správní soud, který ve svém rozhodnutí ze dne 31.3.2010 č. j. 5 As 37/2009-94 konstatoval, že účastník řízení má právo realizovat svá procesní práva a oprávněné zájmy a správní orgán je povinen umožnit účastníkům řízení uplatňovat v rámci výkonu veřejné správy jejich p