Zaměstnanec zvolený uvolněným starostou

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaměstnanec klienta požádal o uvolnění ze zaměstnání k 31.10.2014 z důvodu zvolení uvolněným starostou. Je nutno u tohoto zaměstnance postupovat jako u ukončení pracovního poměru, tzn. odhlásit ze zdravotního a sociálního pojištění? Nebo je možné ho v tomto případě nechat ve stavu zaměstnanců bez nároku na mzdu (zaměstnavatel uvažuje v případě nezvolení tohoto zaměstnance starostou v dalším volebním období o jeho znovu zaměstnání). Zaměstnanec nemá ke dni 31.10. vybranou dovolenou, je možné mu tuto nevybranou dovolenou proplatit?

Zaměstnanec zvolený uvolněným starostou
JUDr.
Eva
Janečková
ID 12735
Odpověď:
K výkonu funkce člena zastupitelstva obce je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu. Členu zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, nepřísluší náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele, nýbrž odměna za výkon funkce, kterou mu poskytuje obec. Uvolněný zaměstnanec tedy čerpá pracovní volno bez náhrady mzdy. Zaměstnavatel v takovém případě neplatí zdravotní a sociální pojištění. Ty jsou placeny z odměny za výkon funkce. Uvolněný zaměstnanec však nadále zůstává vaším zaměstnancem a po skončení doby uvolnění nastoupí zpět na své pracovní místo.
Pokud jde o nevyčerpanou dovolenou, § 212 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, uvádí, že byl-li zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce, je povinna mu dovolenou nebo její část poskytnout právnická nebo fyzická osoba, pro kterou je uvolněný zaměstnanec činný; tato právnická nebo fyzická osoba je povinna mu poskytnout též tu část dovolené, kterou nevyčerpal před uvolněním. Nevyčerpal-li zaměstnanec dovolenou před uplynutím doby uvolnění, je povinen mu ji poskytnout uvolňující zaměstnavatel. Splnění podmínek pro vznik práva na dovolenou se přitom posuzuje vcelku za dobu před i po uvolnění. Nevyčerpaná dovolená se tak převede na „nového zaměstnavatele“ - obec, jejímž starostou se zaměstnanec stal.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce