Metodika k účtu 406-Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

Vydáno: 4 minuty čtení

Zdánlivě jednoduchý dotaz mojí diplomantky a různé názory odborné veřejnosti mě přiměly k napsání odpovědi veřejně v časopise. Příspěvková organizace k 31.12.2010, tj. v prvním roce nabytí účinnosti prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb. “), zaúčtovala opravnou položku k pohledávce (311-Odběratelé) na vrub účtu 406-Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody a ve prospěch účtu 194-Opravné položky k odběratelům.

Metodika k účtu 406-Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
doc. Ing.
Hana
Březinová
CSc.
Opravná položka byla následně v roce 2011 zrušena, a to podle návodu publikovaném v odborné knize účetním zápisem MD 406