Metodika k účtu 406-Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

Vydáno: 4 minuty čtení

Zdánlivě jednoduchý dotaz mojí diplomantky a různé názory odborné veřejnosti mě přiměly k napsání odpovědi veřejně v časopise. Příspěvková organizace k 31.12.2010, tj. v prvním roce nabytí účinnosti prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb. “), zaúčtovala opravnou položku k pohledávce (311-Odběratelé) na vrub účtu 406-Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody a ve prospěch účtu 194-Opravné položky k odběratelům.

Metodika k účtu 406-Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
doc. Ing.
Hana
Březinová
CSc.
Opravná položka byla následně v roce 2011 zrušena, a to podle návodu publikovaném v odborné knize účetním zápisem MD 406/D 194. Čas plyne, účetní jednotka účtuje o opravných položkách ve smyslu Českého účetního standardu č. 706 (dále jen „ČÚS“) Opravné položky a vyřazení pohledávek. Ustanovení bodu 4. Postup účtování o opravných položkách zcela logicky nabízí tvorbu opravných položek na vrub účtu 556-Tvorba a zúčtování opravných položek a na vrub příslušných účtů účtových skupin 14-19, zrušení opravných položek pak opačným zápisem, tj. na vrub příslušných opravných položek v účtových skupinách 14-19 a ve prospěch účtu 556-Tvorba a zúčtování opravných položek.
Otázka zní:
Proč se ruší opravné položky ve prospěch účtu 556, proč se neúčtuje ve prospěch účtu 406? Kam se tento účet poděl, proč se nepoužívá? Co s jeho zůstatkem?
Auditor
upozorňuje na to, že postup MD 406/D 19x nebude správný a odkazuje na názor publikovaný Ministerstvem financí ČR (dostupné na: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reformaverejnych-financi-ucetnic/otazky-a-odpovedi-ucetnictvi-statu/otazky-ucetni-metody-a-postupy, otázka a odpověď 1.2.28, ze dne 7.6.2012).
 
Jak je to správně, kdo má pravdu, jak z toho ven?
Účet 406-Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody se rodí se vznikem nové směrné účtové osnovy vydané k 1.1.2010 jako součást přílohy č. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Tento účet začíná v převodovém můstku k 1.1.2010 (příloha k ČÚS č. 702-Otevírání a uzavírání účetních knih) s čistým štítem, bez počátečního stavu. První obraty tohoto účtu totiž vznikají v souvislosti s tím, že účetní jednotky, na které se vztahuje vyhláška č. 410/2009 Sb., mění řadu účetních metod. Dopady ze změny účetních metod se při jejich prvním použití účtují právě na účet 406-Oceňovací rozdíly při změně metody. ČÚS č. 709 Vlastní zdroje velmi správně uvádí, že v případě prvního použití a změně účetní metody účetní jednotka posuzuje, jak by se použití účetní metody projevilo
v předchozích účetních závěrkách
, pokud by daná účetní metoda byla použita u příslušného účetního případu. Účet 406 tedy vyjadřuje rozdíly vlastního kapitálu, které by se byly projevily na výsledkových účtech v předchozích účetních obdobích.
Obecná pravidla k postupům účtování na účtu 406-Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (bod 3.3. ČÚS č. 709 Vlastní zdroje) neupravují zrušení původních zápisů oceňovacích rozdílů při zachycení dopadu z prvního použití metody na účet 406. Účet 406 tak v sobě zobrazuje kumulativní dopad všech prvních použití účetních metod nebo změn účetních metod do vlastního kapitálu účetní jednotky, a to od nabytí účinnosti vyhlášky č. 410/2009 Sb. Je jen na zákonodárci, protože on je tvůrcem účetních postupů u vybraných účetních jednotek, jak rozhodne o řešení debetních nebo kreditních zůstatků této položky vlastního kapitálu. Každopádně zrušení opravné položky proti účtu 406-Oceňovací rozdíly při změně metody nemá logiku. Kdyby se bylo účtování o tvorbě opravných položek k pohledávkám na vrub nákladů používalo před rokem 2010, byl by v té době nižší výsledek hospodaření. V okamžiku, kdy je známá skutečnost zakládající důvod ke zrušení opravné položky, dochází ke změně výsledku hospodaření (zaúčtování zvýšení výsledku hospodaření zápisem MD účtová skupina 19/D 556-Tvorba a zúčtování opravných položek. Jedná se o opravu odhadu na základě skutečnosti, která se projevila v daném účetním období.
 
Závěr
V České republice se učíme postupovat u významných chyb z minulých účetních období, při prvním použití účetní metody nebo při změně účetní metody kapitálovým způsobem. Ten má za následek úpravu výsledků hospodaření z předchozích účetních období, tj. vlastního kapitálu. Snahou je tedy vyjádřit informaci, jaká by byla, kdyby v předchozích účetních období k chybě nedošlo, nebo kdyby v předchozích obdobích byla uplatňována současná účetní metoda.