Hlavní a doplňková činnost občanského sdružení

Vydáno: 3 minuty čtení

Prosím o posouzení činnosti - rozdělení na hlavní (neziskovou) a vedlejší (ekonomickou) u sdružení (nezisková organizace) Taneční studio, ve stanovách má tyto základní cíle: a) oživení kulturních tradic, zejm. tradičních tanců, b) zprostředkování kulturního, sociálního a estetického cítění dětem a široké veřejnosti, c) umožnění zdravého pohybu ..., d) podpora výchovného programu pohybové estetiky ..., e) podpora a tvorba programů pro aktivní a smysluplné využívání volného času dětí a široké veřejnosti, včetně prázdninových programů. Formy činnosti studia: 1) činnost hlavní - vše, co je uvedeno v základních cílech studia (viz výše), 2) činnost doplňková (účelem je získávání finančních prostředků sloužících k zabezpečení hlavní zájmové činnosti): a) poskytování zájmových kroužků pro děti a rodiče, b) poskytování kurzů pro veřejnost, c) vydávání propagačních materiálů, d) pořádání kulturních, sportovních a jiných společenských akcí, e) účast na soutěžích a jiných formách uměleckého vystupování, f) výroba a šití tanečních potřeb. V praxi toto studio pořádá taneční kurzy (tradiční irské i jiné tance) a s nimi související soustředění - vybírá kurzovné, a účastní se různých soutěží, platí pronájem prostor, materiál a šití kostýmů na vystoupení apod. Nevybírá žádné členské příspěvky dle stanov. V létě pak pořádá dětský tábor pro širokou veřejnost (nejen účastníky kurzů), za který také vybírá poplatky, a platí nájem prostor, různý materiál pro táborové aktivity, odměny vedoucím na táboře apod. Prosím o posouzení, zda obě činnosti se dají posuzovat jako hlavní (nevýdělečná) činnost, nebo zda taneční kurzy se musí posoudit jako činnost vedlejší - výdělečná. Na obě aktivity studia (taneční kroužky i letní tábor) studio dostává granty od Místního úřadu a Městského úřadu hl. m. Prahy.

Hlavní a doplňková činnost občanského sdružení
Ing.
Miroslava
Nebuželská
ID 12562
Odpověď:
Pro rozhodnutí, zda činnost zařadit jako hlavní či vedlejší nestačí posoudit pouze samotný charakter činnosti, který samozřejmě u činností hlavních musí být v souladu s posláním organizace. To, se domnívám, je splněno u obou zmíněných činností. Důležité je však také posoudit, zda jde o činnost podnikatelskou či nikoliv. V otázce není uvedeno, zda jde o spolek či jinou neziskovou organizaci. Nicméně pokud budeme uvažovat, že jde o spolek, pak je třeba posoudit, zda jde o činnost podnikatelskou či jinou výdělečnou činnost uváděnou v § 217 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Ten stanovuje:
„Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže.“
Nicméně i pro všechny ostatní typy neziskových subjektů je posouzení, zda jde o činnost podnikatelskou či nikoliv, zásadní, protože s tímto pojmem pracuje i zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Veřejně prospěšným poplatníkem, který má nárok na určité daňové úlevy, je totiž pouze taková organizace, která v hlavní činnosti v souladu se svými stanovami či jiným obdobným dokumentem nevykonává podnikání. Podnikání je definováno v § 420 NOZ jako výdělečná činnost konaná na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. V praxi je důležité zejména posoudit soustavnost, která je, domnívám se, u obou zmíněných činností splněna, a účel dosažení zisku. Zde záleží na tom, zda jsou tyto činnost plánované jako ziskové či nikoliv. Tj. pokud organizace v rozpočtu plánuje, že na některé činnosti chce realizovat zisk a ten pak použije například na úhradu jiných činností, pak jde podnikání a je třeba tuto činnost klasifikovat jako vedlejší. Pokud organizace zisk neplánuje, přičemž někdy zisk může a někdy nemusí být vygenerován, tedy organizace činnost neprovádí se záměrem dosáhnout zisk, pak nejde o podnikání, a činnost je možné klasifikovat jako činnost hlavní. Na závěr je třeba dodat, že jeden druh činnosti může být zároveň hlavní i vedlejší. Například taneční kurzy pro cílovou skupinu osob, kde cena kurzů by byla jednoznačně nižší než komerční ceny, kurzy by byly kalkulovány ztrátově (s potřebou
dotace
na část nákladů) či nulově, by patřily mezi hlavní činnosti. Taneční kurzy pro veřejnost, u nichž by byla stanovena komerční cena, a byl by na nich kalkulován zisk, by patřily mezi vedlejší činnosti.
Poznámka:
Určitě lze v souvislosti s tímto dotazem doporučit k nastudování Výkladové stanovisko č. 8 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ČR, podle kterého Spolek může v rámci své hlavní činnosti vyvíjet i příležitostnou výdělečnou činnost. Takovou činnost přitom nelze zaměňovat s vedlejší hospodářskou činností dle § 217 odst. 2. NOZ.