Hlavní a doplňková činnost občanského sdružení

Vydáno: 3 minuty čtení

Prosím o posouzení činnosti - rozdělení na hlavní (neziskovou) a vedlejší (ekonomickou) u sdružení (nezisková organizace) Taneční studio, ve stanovách má tyto základní cíle: a) oživení kulturních tradic, zejm. tradičních tanců, b) zprostředkování kulturního, sociálního a estetického cítění dětem a široké veřejnosti, c) umožnění zdravého pohybu ..., d) podpora výchovného programu pohybové estetiky ..., e) podpora a tvorba programů pro aktivní a smysluplné využívání volného času dětí a široké veřejnosti, včetně prázdninových programů. Formy činnosti studia: 1) činnost hlavní - vše, co je uvedeno v základních cílech studia (viz výše), 2) činnost doplňková (účelem je získávání finančních prostředků sloužících k zabezpečení hlavní zájmové činnosti): a) poskytování zájmových kroužků pro děti a rodiče, b) poskytování kurzů pro veřejnost, c) vydávání propagačních materiálů, d) pořádání kulturních, sportovních a jiných společenských akcí, e) účast na soutěžích a jiných formách uměleckého vystupování, f) výroba a šití tanečních potřeb. V praxi toto studio pořádá taneční kurzy (tradiční irské i jiné tance) a s nimi související soustředění - vybírá kurzovné, a účastní se různých soutěží, platí pronájem prostor, materiál a šití kostýmů na vystoupení apod. Nevybírá žádné členské příspěvky dle stanov. V létě pak pořádá dětský tábor pro širokou veřejnost (nejen účastníky kurzů), za který také vybírá poplatky, a platí nájem prostor, různý materiál pro táborové aktivity, odměny vedoucím na táboře apod. Prosím o posouzení, zda obě činnosti se dají posuzovat jako hlavní (nevýdělečná) činnost, nebo zda taneční kurzy se musí posoudit jako činnost vedlejší - výdělečná. Na obě aktivity studia (taneční kroužky i letní tábor) studio dostává granty od Místního úřadu a Městského úřadu hl. m. Prahy.

Hlavní a doplňková činnost občanského sdružení
Ing.
Miroslava
Nebuželská
ID 12562
Odpověď:
Pro r