DPH - ekonomická činnost ve svazku obcí

Vydáno: 2 minuty čtení

Svazek obcí (dále jen „SO“) provozuje hlavní činnost, tj. především zajištění zpracování žádostí o dotace pro členské obce. Za tímto účelem zaměstnává manažerku. Provozuje i hospodářskou činnost, tj. především zpracování žádostí o dotace pro nečlenské subjekty. Řeším problém, co je třeba zahrnout do obratu podle § 6 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “) jako ekonomické činnosti. Chtěla bych se ujistit, že dle mého názoru především níže popsaná „akce“ nebude vstupovat do uvedeného obratu: SO bude nakupovat kontejnery na odpad ke kompostování, které budou umístěny v členských obcích. Na nákup obdrží dotaci ve výši 90%, ale až po zaplacení faktury. Protože nemá finanční prostředky, vybere od jednotlivých obcí zálohy (účtování MD 241/D 324) a těmi zaplatí fakturu za kontejnery a zařadí je do majetku (MD 321/ /D 241; MD 558/D 321; MD 028/D 088 - jedná se o drobný majetek do 40 000/ks). Poté obdrží dotaci ve výši 90% a vrátí jednotlivým obcím jejich zálohu ve výši 90% (dotace: MD 241/D 374; MD 348/D 672; MD 374/D 348; vypořádání s obcemi 90%: MD 324/D 241 a 10% zaúčtuju jako mimořádný členský příspěvek: MD 324/D 672). Prosím tedy o vyjádření, zda se v případě příjmu od obcí na nákup kontejnerů nejedná o ekonomickou činnost, event. blíže vymezit charakteristiku ekonomických činností u neziskových organizací a dále, jestli účtování bude takto v pořádku.

DPH - ekonomická činnost ve svazku obcí
Ing.
Miroslava
Nebuželská
ID 10615
Odpověď:
Téma specifikace ekonomické činnosti a plnění, které vstupují do obratu, je poměrně rozsáhlé. Ekonomickou činnost je třeba brát dle definice ZDPH, tedy jako činnost soustavnou, a to výrobu, obchod, služby a další činnosti vykonávané dle zvláštních předpisů (zejména „nezávislá povolání“) nebo využívání majetku za úplatu. Důležité pro „rozpočtovou“ organizaci je, zda vykonává jakoukoliv ekonomickou činnost, což v tomto případě SO vykonává. Tím, že vykonává ekonomickou činnost, je osobou povinnou k dani, a jako osoba povinná k dani sleduje, zda nepřekročí obrat a nestane se tak plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
Je také třeba brát v úvahu, že při výkonu činností veřejné správy se obecně „rozpočtová“ organizace nepovažuje za osobu povinnou k dani. V příloze č. 1 k ZDPH jsou definovány činnosti, při kterých se „rozpočtová“ organizace vždy považuje za osobu povinnou k dani.
Do obratu obecně vstupují ty úplaty za plnění (zdanitelná, osvobozená s nárokem na odpočet a dále převod a nájem nemovitostí pokud to není příležitostně), které byly získány osobou povinnou k dani. Do obratu nevstupuje prodej dlouhodobého majetku.
V uvedeném případě, kde obce poskytnou zálohu na nákup majetku, ale následně je jim záloha vrácena, jde spíše o charakter půjčky něž úplatného plnění. Bylo by samozřejmě ideální, pokud by transakce byla i jako půjčka (návratná finanční výpomoc) provedena a zúčtována. Nicméně, pokud to z jakéhokoliv důvodu není možné, pak i tento způsob provedení a zaúčtování by neměl vést k domněnce plnění za úplatu, protože ve skutečnosti k žádnému nedošlo. S ohledem na věcnou stránku tedy v tomto případě o ekonomickou činnost představující plnění za úplatu, které by vstupovalo do obratu, nejde.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty