Zánik občanského sdružení, vypořádání majetku

Vydáno: 3 minuty čtení

Sportovní klub, občanské sdružení, má ve svém majetku bezúplatně nabytou budovu na úplatně nabytém pozemku a bezúplatně nabytý přívěs za auto. Pokud by klub zanikl, předpokládám, že by podle občanského zákoníku soud určil likvidátora (za jakých podmínek určí soud likvidátorem některého z členů spolku?), po té by došlo k prodeji majetku a k uspokojení případných dluhů a zbytek by byl rozdělen mezi členy spolku, či jiným způsobem? Ve stanovách spolku je o zániku pouze obecně ujednáno: „Klub zaniká rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí členské schůze a členská schůze rozhodne o způsobu majetkového vypořádání.“ Prosím, kromě odpovědí na uvedené otázky i o odpověď, zda se společný majetek nějakým způsobem též vypořádává při úmrtí člena, případně při zrušení členství.

Zánik občanského sdružení, vypořádání majetku
Ing.
Miroslava
Nebuželská
ID 12382