Přeúčtování nákladů

Vydáno: 2 minuty čtení

Naše sportovní organizace pořádala školení trenérů, do nákladů se účtoval pronájem haly, poplatek za účastníka, vše bez nároku na odpočet. Nyní nám byla nabídnuta od jiné sportovní organizace částečná úhrada nákladů. Pokud budu náklady přeúčtovávat ve stejné výši, nebo částečné, lze uplatnit § 36 odst. 11 ZDPH )? Nebo mohu účtovat přes nákladový účet mínusem. A jak to bude se započtením do koeficientu? V prvním případě ne, ve druhém ano?

Přeúčtování nákladů
Ing.
Miroslava
Nebuželská
ID 12152
Odpověď:
V principu jsou v tomto případě možné obě varianty. Pro uplatnění § 36 odst. 11 ZDPH je zejména třeba, aby šlo opravdu o přeúčtování nákladů, tedy jde o to, aby byla přeúčtována přesně stejná výše. Tj. pokud bude stanoveno, že jiná organizace uhradí 20% nákladů nebo třeba některé konkrétní náklady, pak přesně tyto částky musí být přefakturovány. Pak je tento postup vhodný. Účtovat je pak ideální pouze přes účty zúčtovacích vztahů (3xx), tedy vůbec nemít přefakturovanou část v nákladech, a přesně jak uvádíte - z pohledu koeficientu je to irelevantní, protože nejde o plnění.
U varianty, kdy jde o plnění - službu, tedy výše uvedené ustanovení ZDPH se nepoužije a fakturuje se běžně základ plus DPH se účtuje do výnosů a jde o běžné plnění, které se započítává do koeficientu. Tuto variantu organizace často volí v případě, kdy si příjemce faktury může a chce DPH nárokovat, tedy „nechce o něj přijít“. Většinou však jde o případy, kdy si organizace, která dále fakturuje, DPH u nakoupených služeb (nákladů) nárokuje, následně pak při fakturaci odvede a následně DPH nárokuje příjemce faktury.
V popsaném případě se jeví jako nejjednodušší a nejvhodnější použití přefakturace v souladu s § 36 odst. 11 ZDPH a účtování příslušné části nákladů (přefakturovaných nákladů) mimo výsledovku.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty