Byt zaměstnance

Vydáno: 2 minuty čtení

Jako spolek vlastníme nemovitost s tělocvičnou. O provoz se stará náš zaměstnanec, který využívá byt správce. Za byt platí 2 500 Kč, jak postupovat při účtování tohoto nájmu (DPH a daň z příjmů)?

Byt zaměstnance
Ing.
Zdeněk
Morávek
Odpověď:
Z pohledu daně z příjmů nejdříve uveďme, že spolky patří v souladu s § 17a odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), mezi veřejně prospěšné (dříve neziskové) poplatníky. Při stanovení základu daně je tak nutné postupovat podle speciální úpravy, která je obsažena v § 18a ZDP. Z § 18a odst. 2 písm. d) ZDP potom vyplývá, že u veřejně prospěšného poplatníka je vždy předmětem daně příjem z nájemného, s výjimkou nájmu státního majetku. Znamená to tedy, že z pohledu daně z příjmů bude tento příjem u spolku vždy představovat příjem, který je předmětem daně, a to bez ohledu na to, zda se bude jednat o příjem z nepodnikatelské nebo podnikatelské činnosti, a bez ohledu na to, jaká bude výše souvisejících nákladů. Příjmy z nájmu bytu tak budou vždy vstupovat do základu daně spolku.
Z pohledu DPH potom platí, že v souladu s § 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), nájem vybraných nemovitých věcí představuje plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně. Mezi vybrané nemovité věci patří v souladu s § 56 odst. 1 ZDPH také jednotky, předpokládám, že pronajímaný byt je jednotkou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). ZDPH v § 56a odst. 1 vymezuje i určité výjimky, na které se osvobození nevztahuje, ale nájem bytu jako jednotky mezi tyto výjimky nepatří. Znamená to tedy, že spolek na nájemné bytu nebude uplatňovat daň na výstupu, současně ale nemá nárok na daň na vstupu u souvisejících přijatých zdanitelných plnění.
Pro úplnost ještě uveďme, že pokud by spolek dosud nebyl plátcem DPH, v roce 2014 se tyto příjmy z nájemného osvobozeného od daně podle § 56a ZDPH nezapočítávají do obratu pro účely posouzení, zda se osoba povinná k dani nestala ze zákona plátcem daně ve smyslu § 6 ZDPH.