Nájemní smlouva a některé související otázky

Vydáno: 24 minut čtení

Rekodifikace soukromého práva přinesla celou řadu změn i v případě smluvních typů, které se objevují v praxi neziskových organizací. Mezi časté smlouvy, které neziskové organizace uzavírají, patří smlouva nájemní. Nové právní úpravě nájemní smlouvy a některým souvisejícím otázkách se budeme věnovat v následujícím příspěvku.

Nájemní smlouva a některé související otázky
Ing.
Zdeněk
Morávek
Nejdříve se krátce zastavme u nové právní úpravy nájmů a nájemní smlouvy, kterou přinesl NOZ1). Problematika nájmu je obsažena v § 2201-2331 NOZ, tato úprava je rozdělena na obecná ustanovení (§ 2201-2234), zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu (§ 2235-2301), zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (§ 2302-2315), zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých (§ 2316-2320), zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku (§ 2321-2325) a ubytování (§ 2326-2331).
K problematice nájmu je nutné doplnit také úpravu pachtu, ta je obsažena v § 2332-2357 NOZ a je rozdělena na obecná ustanovení (§ 2332-2344), zemědělský pacht (§ 2345-2348) a na pacht závodu (§ 2349-2357).
Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Lze tak konstatovat, že NOZ zužuje pojem nájmu tím, že z něj vyčleňuje pacht, nájem je již jen přenechání věci k dočasnému užívání, nikoliv k požívání. Znaky nájmu jsou tak úplatnost a dočasnost, účelem je pouze užívání. Co se týká úplatnosti, lze samozřejmě předpokládat, že nájemné jako úplata bude poskytována zejména v penězích, ale ustanovení § 2217 odst. 2 NOZ předpokládá i jiné plnění než peněžní. Výše nájemného nemusí být stanovena, v takovém případě se platí nájemné ve výši obvyklé v době uzavření nájemní smlouvy s přihlédnutím k nájemnému za nájem obdobných věcí za obdobných podmínek. Ustanovení § 2218 NOZ potom jednoznačně stanoví, že nájemné se platí měsíčně pozadu.
Dalším znakem nájemní smlouvy je její dočasnost, příslušná věc se nájemci neposkytuje na trvalo, nájemce tak musí vždy počítat s tím, že nájem někdy skončí. Pokud si smluvní strany neujednají dobu trvání nebo den skončení nájmu, platí, že se jedná o nájem na dobu neurčitou. Pokud je nájem s