Nechci být členem společenství

Vydáno: 3 minuty čtení

Co mám dělat, když nechci být členem společenství vlastníků. Vlastníme s manželkou byt a nesouhlasíme s rozhodováním společenství, jeho rozhodnutí jsou nesmyslná, protože ve výboru společenství sedí jen staří lidé. My jsme mladí a nemáme čas na nějaké schůzování. Věci si dovedeme zařídit sami, nepotřebujeme k tomu nějaké společenství. Prý jsem členem společenství ze zákona, je to pravda?

Nechci být členem společenství
JUDr.
Jitka
Kocianová
Odpověď:
Vlastníte bytovou jednotku - byt a dále jste spoluvlastníkem podílu na domě, ve kterém se byt nachází, a pozemku, na kterém dům stojí. Společné části domu jsou v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek. S převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky přechází spoluvlastnické právo ke společným částem domu. Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě. Obdobně se postupuje i u společných částí domu, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků pouze některých jednotek. O jakémkoliv spoluvlastnictví platí, že máme právo, ale i povinnost rozhodovat o těchto společných věcech a podílet se na jejich správě a údržbě. V zákoně o vlastnictví bytů1) je tato záležitost řešena tím, že svá práva a povinnosti spojená s vlastnictvím bytové jednotky spoluvlastnického podílu na budově a pozemku (pozemcích) realizujete prostřednictvím společenství vlastníků jednotek. Toto společenství, dle právní úpravy platné do 31. 12 2013, vznikalo ze zákona. Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků. Příslušný katastrální úřad vyrozumí ostatní vlastníky jednotek o provedení vkladu vlastnictví jednotky do katastru nemovitostí. Další osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce jiným způsobem než smlouvou, jsou povinny o tom uvědomit původního vlastníka budovy. Společenství má své stanovy, výbor nebo pověřeného správce. Stanovami a zákonem jsou jasně daná pravidla pro rozhodování ve společenství. Je nutné si uvědomit, že nevlastníte jen váš byt, ale že jste i spoluvlastníkem domu a pozemku a že o společných věcech (např. oprava fasády, střechy, schodiště, atd.) nemůžete rozhodovat sám, bez ohledu na vůli ostatních. Pokud jste s činností výboru nespokojen, popřípadě máte odborné znalosti o správě domu, tak je třeba, abyste se do činnosti výboru zapojil, nebo případně zvolit nový výbor. Jak tak učinit, naleznete v zákoně o vlastnictví bytů1) a ve vašich stanovách. Věřte mi, že mé zkušenosti z poradenské činnosti spíše hovoří pro ty členy výboru společenství, kteří mají odborné znalosti, zkušenosti, jsou ochotni poctivě pracovat a jsou si vědomi mnohdy nelehké práce s lidmi a vůbec nezáleží na tom, zda jsou staří nebo mladí.
1) zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)