Dohody o provedení práce

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme škola, příspěvková organizace, jeden z našich žáků má u nás současně dohodu o provedení práce a podepsané daňové prohlášení, takže z dohody u nás neplatí žádnou daň, protože je student a částky nejsou vysoké. Tento student je velmi šikovný a chce mít ještě u jiného zaměstnavatele práci na dohodu o provedení práce. Protože u něho však již nemůže podepsat daňové prohlášení, nemá nárok na slevu na dani, ale jen na srážkovou daň. Bylo by možné, aby nemusel daň platit, protože výše jeho daně z obou dohod je nižší než odčitatelná položka 2 070 Kč za měsíc + 335 Kč na studenta?

Dohody o provedení práce
Jaroslava
Křížová,
ID 11325
Odpověď:
Pobírá-li poplatník za stejný kalendářní měsíc mzdu současně, nebo postupně od více plátců daně, přihlédne k měsíční slevě na dani podle ustanovení § 35ba ZDP1) pouze jeden plátce daně, u kterého uplatní poplatník nárok podle ustanovení § 38k a podepíše prohlášení podle odst. 4 uvedeného § 38k.
U dalšího plátce, kde není podepsané prohlášení, je příjem zúčtovaný nebo vyplacený plátcem daně samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby.
Od 1. ledna 2014 podle ustanovení § 6 odst. 4 ZDP je nově stanoveno: jedná-li se o příjem plynoucí na základě dohody o provedení práce, jehož úhrnná výše u téhož plátce nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč a zaměstnanec u tohoto zaměstnavatele nepodepsal prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7, může využít postup podle ustanovení § 36 odst. 7: „zahrne-li poplatník příjmy uvedené v § 6 odst. 4 do daňového přiznání, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daňovou povinnost“.
1 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů